Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 vastu võetud otsused

Nr 1 Vallavanema valimine
Nr 2 Vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine
Nr 3 Vallavalitsuse liikmete ametist vabastamine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja abivallavanemate ametisse nimetamine
Nr 4 Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Nr 5 Naissaarel Väikeheinamaa / Lillängin külas kinnistu Liliani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Nr 6 Viimsi alevikus kinnistu Vehema tee 5 detailplaneeringu kehtestamine
Nr 7 Viimsi alevik, Uustalu kinnistu detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 1 valiti Viimsi vallavanemaks Illar Lemetti.

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 2 kinnitati Viimsi vallavalitsuse arvuliseks koosseisuks 5 liiget.

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 3 kinnitati palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks ning nimetati abivallavanema ametikohale vallavanema volituste ajaks Margus Kruusmägi ja Annika Vaikla. Vallavalitsuse liikmeks vallavanema volituste ajaks kinnitati Evelin Vahenõmm.

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4 algatati detailplaneering Viimsi vallas Haabneeme alevikus kinnistutel Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks tootmismaast ja looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ja osaliselt transpordimaaks krundipiiride moodustamiseks, ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja abihoone(te) ehitamiseks, kruntidele juurdepääsu ja liikluskorralduse lahendamiseks, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks ning krundi haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 5 võeti vastu Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas kinnistu Liliani detailplaneering (Skepast & Puhkim OÜ, töö nr 2017-0097). Enne detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamist tuleb Keskkonnaametilt taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist. Detailplaneeringuga moodustatakse üks üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunt (EP) ning üks tee- ja tänavamaa (LT) sihtotstarbega krunt. Üksikelamumaa krundile antakse ehitusõigus põhihoone ja abihoonete, sh paadikuuri ehitamiseks.

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 6 kehtestati Viimsi vallas Viimsi alevikus kinnistu Vehema tee 5 detailplaneering (Ehitusõigus OÜ töö nr 17040), millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast korterelamute- ja ärimaaks, lisaks üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ peatüki 4.1 muutmiseks osas, millega on sätestatud, et väikeelamumaale on lubatud projekteerida ainult üksikelamuid. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 7 algatati detailplaneering Viimsi vallas Viimsi alevikus Uustalu kinnistul Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks haljasmaast ärimaaks, ehitusõiguse määramiseks ärihoone ehitamiseks, kruntidele juurdepääsu ja liikluskorralduse lahendamiseks, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamiseks ning krundi haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 vastu võetud määrused

Nr 1 Viimsi valla 2020. aasta eelarve

NB! Volikogu 14.01.2020 otsuste terviktekstidega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel.