Viimsi vald läheb alates 1. augustist üle korraldatud jäätmeveole ning selleks, et olmejäätmed saaksid kõik ilusti ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida jäätmeveo leping AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus.

Viimsi vallas (v.a väikesaared) alustab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus alates 01.08.2020. Korraldatud jäätmeveo leping sõlmiti Viimsi vallavalitsuse ja AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus vahel viieks aastaks – leping kehtib kuni 31.07.2025. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad ja suurjäätmed.

Jäätmeveoteenuse osutamise eelduseks on jäätmevaldaja (elanik, korteriühistu, ettevõte) ja jäätmevedaja vaheline kokkulepe, mille käigus jäätmevaldaja ja -vedaja lepivad kokku teenuse sisus (teenuse maht, sagedus, lepingu pool, teenuse aadress, kontaktandmed, arvete tasumise kord).

Täna kehtivad vabastused ja jäätmekonteinerite ühiskasutused alates 1. augustist enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on eelnevalt vajalik sõlmida AS-iga Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus leping ning seejärel esitada jäätmeveost erandkorras vabastamise uus taotlus Viimsi vallavalitsusele. Taotluse esitamise aluseks on eelneva sama perioodi vee- ja/või elektrinäitude väljavõtted.

Esmajärjekorras on oodatud lepingute sõlmimisele kortermajad ja ettevõtted, kellel on jäätmeveosagedus rohkem kui kaks korda kuus.

JÄÄTMEVEOLEPINGUT saab sõlmida 11. juunist iseteeninduskeskkonnas https://tallinnavedu.ee/calculator/ või AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus kontoris kohapeal.

Kõik senised Viimsi valla (v.a väikesaared) jäätmeveo teenuse lepingud lõpetavad automaatselt kehtivuse 31.07.2020.

KORRALDATUD JÄÄTMEVEO EELISED

Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid, mis omakorda võimaldab optimeerida prügivedu.

Kogu vallas toimetab üks vedaja, kellel on leping Viimsi vallavalitsusega. Antud lepingus on toodud teenuse hinnad, mis ei tohi järgmise kahe aasta jooksul tõusta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud juhtudel.

Kindel vedaja vallas annab AS-il Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist.

Korraldatud jäätmevedu on võimalik paremini teostada kohalikul omavalitsusel – vallal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras vabastuste saamine toimub vaid läbi valla ning on kontrollitud. Vabaturuolukorras puudus vallal täielik ülevaade, mis kinnistud on jäätmeveoga liidetud ning millised hoiavad sellest kõrvale, viies oma jäätmed avalikesse konteineritesse või, veel hullem – loodusesse. AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus pakub mitmeid lisateenuseid, mis aitavad parandada jäätmekäitlusteenust ning seeläbi tõstab ka inimeste valmisolekut jäätmeid liigiti koguda. Näiteks tasuta klaasijäätmete teenus.

MIKS ON KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU OLULINE?

Jäätmeseadus kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Kohalik omavalitsus võib jätta jäätmeveo korraldamata vaid haldusterritooriumi hajaasustusega osades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse ning jäätmete väikese koguse tõttu oleks korraldatud jäätmevedu ülemäära kulukas ning korraldatud jäätmeveoks puudub tervise- ja keskkonnakaitsevajadus (§ 66 lg 3).

Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud.

Korraldatud jäätmevedu annab igale elanikule ja ettevõtjale kindluse, et tema olmejäätmed käideldakse võimalikult keskkonnasõbralikult ja parima hinnaga. Vabaturu olukorras ei saanud vald kaasa rääkida jäätmeveoteenuse hinna kujunemisele ning teenusepakkujad võisid teenuse hinda muuta vastavalt enda soovile.

Korraldatud jäätmeveo toimimine vallas on tihti ka eeltingimuseks riigilt kohalikule omavalitsusele antavate investeeringutoetuste saamiseks.

Korraldatud jäätmeveoteenuse puhul on vald valinud hanke korras odavaimat hinda pakkunud teenusepakkuja, kellel ei ole kahe aasta jooksul õigust hindu muuta.

Korraldatud jäätmeveoga langevad Viimsi valla jäätmeveo hinnad.

Korraldatud jäätmeveo olemasolu võimaldab vallal teha paremat järelevalvet selle üle, millised kinnistud on jäätmeveoga liidetud ja millised mitte. See omakorda vähendab keskkonda sattuvate jäätmete hulka.

LISAINFO

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS

Telefon: 609 6410

E-post: info@tallinnavedu.ee

Koduleht: www.tjt.ee

Aadress: Suur-Sõjamäe 29a, Tallinn 11415

Avatud: E–R 8.15–17.00

Korraldatud jäätmeveo hinnad alates 01.08.2020

Segaolmejäätmete mahuti tühjendusÜhikHindHind km-ga
140 lkord0,97 €1,17 €
240 lkord1,67 €2,00 €
370 l    kord2,57 €3,08 €
600–660 lkord4,59 €5,50 €
770–800 lkord5,56 €6,67 €
1100 lkord7,65 €9,18 €
2500 lkord17,38 €20,86 €
4500 lkord31,28 €37,53 €
Süvamahuti kuni 1,3 m3      kord9,04 €10,85 €
Süvamahuti kuni 3,0 m3kord20,85 €25,02 €
Süvamahuti kuni 5,0 m3kord34,75 €41,70 €
Biolagunevate jäätmete mahuti tühjendus   
140 lkord0,49 €0,59 €
240 lkord0,83 €1,00 €
Süvamahuti kuni 1,3 m3kord4,52 €5,42 €
Paberi- ja kartongimahuti tühjendus   
360–370 lkord1,29 1,55
600–660 lkord2,29 2,75
770–800 lkord2,78 3,34
Süvamahuti 1,3–5,0 m31m33,48 4,18
Suurjäätmete vedu 1 m³1m36,95 €8,34 €
Klaasimahuti tühjendus   
240 lkuutasutatasuta
360 lkuutasutatasuta