Uuel teehoolde lepinguperioodil 2020-2027 jätkab valla teehooldajana AS TREV-2 Grupp. Lepinguga nähakse ette täiendavaid hooldustöid ja erinevaid hooldealaseid uuendusi, eesmärgiga pakkuda vallaelanikele kvaliteetset teenust.

Viimsi Vallavalitsus viis suve lõpul läbi valla teehoolde hanke, et uueks perioodiks lepingupartner leida. 05.10.2020 allkirjastasid vallavanem Illar Lemetti ja AS TREV-2 Grupp juhatuse liige Tarvo Kuusk hooldelepingu. Uus hooldeperiood kavandati senise viie aasta asemel seitsmeaastase kestvusega. Leping hakkab kehtima alates 16. novembrist 2020 kuni 15. novembrini 2027, jagunedes 84 hooldekuuks.

Juba praegu käib ettevalmistustöö uueks hooldeperioodiks. AS TREV-2 Grupp hooldevaldkonna juht Meelis Seppam tõi välja, et senine koostöö on olnud konstruktiivne ja kindlasti on eesmärk pakkuda viimsilastele kvaliteetset teenust. „Viimsi vald on tellijana olnud innovatiivne ja eristub selles osas enamikust omavalitsustest. Näiteks näeb hooldeleping ette uue ilmajaama ehitust valda ja samuti tagatakse vallale ligipääs teeilma prognoosidele, mille aluseks on Soome, Rootsi, Norra ja Eesti ilmamudelid ning teeilmajaamadest saadav info,“ sõnas Seppam.

Hooldetöö katkematu aastaring

Aastane teehoole jaguneb suvehooldeks (7 hooldekuud, 16.04 kuni 15.11) ja talihooldeks (5 kuud, 16.11 kuni 15.04). Vastavalt perioodile on hooldustöödel erinevad koosseisud. Talihooldel keskendutakse lume- ja libedusetõrjele. Suvehooldel on keskmes remonttööd ja mahukamad hooldustööd. Läbi aasta käib bussiootekodade hooldus, hoolde seire jms.  Kevadeti tehakse perioodilise hooldena kevadkoristust ja sügisel sügispuhastust. Kevadeti pannakse kokku aasta tehniline töökava. Teehoolde suurte tööde graafik on jaotatud ühtlaselt kogu aastale – nii on igal kuul mingi töö tähtaeg. Näiteks maikuus lõppevad kevadtööd, juunis ribapindamised, juuli alguseks peavad olema teostatud katete paranduse välitööd, juuni-august on niidutööde kõrghooaeg, septembris on teekraavide puhastuse üleandmine jne. Töö käib katkematult.

Talihoole ei ole suvehoole

Hooldevaldkonna juht Meelis Seppam toob välja, et Eesti asub kliimavöötmes, kus teed võivad olla libedad, sõidukiirus tuleb valida vastavalt ilmaoludele ja kasutada autodel korralikke talverehve. „Autojuhtidele ja ka kõigile teistele liiklejatele soovin kindlasti kainet mõistust ja tähelepanelikkust ning kaasliiklejatega arvestamist,“ rõhutab Seppam.  

Ühtlasi paneb ta liiklejatele südamele, et kindlasti ei tähenda libedusetõrje seda, et peale tee soolatamist või liivatamist oleks tee koheselt lume- ja jäävaba ning sama hea haarduvusega kui suvel. „Talvine libedusetõrje teeb tee lihtsalt vähem libedaks,“ toob Seppam välja ühe hoolde põhitõdesid.  „Et talvised hooldetööd saaksid teostatud operatiivselt, palume vallaelanikel mitte parkida teemaale ja kergliiklusteedele.“ Hooldatav teevõrk on mahukas ja seetõttu on oluline, et hooldus saaks takistusteta toimida.

Teedevõrk on suurenenud 76 km

Vallale kuuluv teedevõrk on võrreldes 2015. aastaga kasvanud 230 kilomeetrilt 306 kilomeetrini. Sellel perioodil on palju teid tulnud arendusaladelt, hooldusesse on liidetud vallale üleantud teid (ühistutelt, eraisikutelt), munitsipaliseeritud teid, lisaks on hooldesse liidetud teid, mida ei hooldatud (nt Naissaare kolm põhiteed) ja samuti on vald teid juurde ehitanud. Viimase hooldehanke algusega kõrvutades on uue perioodi alguseks vallale kuuluv hooldatav teedevõrk 76 km suurem.

Hooldekulu mahuga tasakaalus

Viimsi valla teehoolde hankele laekus kaks pakkumust, millest madalaima maksumusega oli senise teehooldaja AS TREV-2 Grupp pakkumus summaga ligi 7 330 000 eurot koos käibemaksuga (kogu 7-aastasele perioodile). Kui kuus aastat tagasi oli vallas hooldatava kilomeetri maksumus ligi 2 750 eurot, siis uue lepinguga on see 3 450 eurot ühe km kohta aastas. Arvestades teedevõrgu suurenenud mahtu, on toimunud vaadeldaval perioodil aasta kohta ca 2% hinnatõus. Lisaks on kasvanud aasta-aastalt hoolde mahud ja ühikhinnapõhised tööd. Teedevõrgu mahtu ja hoolde hinnaturgu arvestades järgivad kulud üleriigilist trendi.

Muutusid mahtude koosseisud

Kogu valla teedevõrgust moodustavad kattega teed 87% (suurim katteta teede osakaal on saartel). Valla mandriosas on kattega teede osakaal 92% ja vaid 8% on veel kruusa, freespuru või killustikkattega teede osakaal. Kavandatu kohaselt saavad 2022. aasta paiku valla mandriosas viimased valla avalikud teed tolmuvabaks. Aastatepikkuse pideva pindamistöö tulemusena on kadunud ära vajadus teha suures mahus tolmutõrjet (endise 100 000 m2 asemel vaid 8 000 m2). Kuna kattega teede olem on suurenenud, on ka hooldehankes suurendatud ribapindamise mahtu aastas endise 2 500 m2 asemel 20 000 m2-ni. Pigikillustikuga aastane baasremondi maht on suurenenud 200 tunnilt 250 tunnile. Lisaks on suurenenud kattega teede puhastuse mahud ja sagedused (kergteid ja parklaid puhastatakse suveperioodil korra nädalas ning põhilisematel sõiduteedel toimub puhastus üle nädala).

Elanike soovidest ajendatud nõuded

Hooldehankesse lisati elanikelt sagedamini tulnud ettepanekuid. Nii on edaspidi kiirema talihoolduse tagamiseks fikseeritud hooldepiirkonna maksimaalne pikkus 15 km. Nii saab piirkondi hooldada piisava operatiivsusega ka kestva lumesaju korral. Täiendavalt lisati külade sõiduteede kevadine libedusetõrje, kui teed katab jääkiht (kevadised sulailmad) ja täiendati hooldusnõudeid kinni sõidetud lume karestamisega. Lisati elanike teetaristu hooldamise ja puhastamisega seotud soove ja täiendati tublisti niidutöödega seotud tööde koosseisu.

Talihoolde masinapark ja hooldemasinatega arvestamine

Hooldepiirkondade järgi on Viimsi vald jaotatud 22 talihooldepiirkonnaks ning 25 brigaadiks. Kuna hooldepiirkonnad muutuvad mahult väiksemaks, siis tuleb juurde lisatehnikat. Lisanduvad kolm uut traktorit ja kaks uut sahaga maasturit. Enamus tehnikast on noorem kui 10 aastat ja vastav Euro IV või kõrgemale heitenormile. Naissaarel hakatakse esmakordselt peamisi teid aastaringselt hooldama. Ühe puisturi asemel hoolitseb novembrist valla teede eest kaks soolapuisturit. Talihooldeperioodil lisandub ülekäiguradade hooldusega tegelev brigaad ja bussipeatusi hooldab kaks brigaadi.

TREV-2 hooldejuht Meelis Seppam toob esile peamised talihoolde murekohad. „Palume liiklejailt mõistvat suhtumist teehoolde masinatesse. Ega ka tänavu tali kindlasti taeva jää ning sahkautosid hakkab teedel senisest sagedamini nägema. Autode sahad on aga laiemad kui auto ise ja et tee korralikult puhtaks saaks, peab saha nurk ulatuma ka üle telgjoone vastassuunda. Seega peaksid autojuhid olema väga ettevaatlikud nii vastutulevast kui ka pärisuunas liikuvast hooldeautost möödumisel.“

Teemaade niitmine

Suurenes niidetavate alade maht. Valla teemaadele kohaldatakse keskuse piirkonnas ja peateedel sagedasemat niitmist ja külades, hõredamalt asustatud aladel või madalama liiklussagedusega teedel harvemat niitmist. Niidusagedused jagunevad madalateks (2 x ja 3 x aastas), keskmisteks (4 x ja 5 x aastas) ning kõrgemateks (6 x ja 7 x aastas) niidusagedusteks. Varasemalt ei olnud vallas 7-kordset niidusagedust. Kõrgeimat sagedust 7 x aastas teostatakse terve teemaa ulatuses. Teiste niidusageduste puhul lähtutakse niiduala laiusest sõiduteel 4 m kummalgi pool ja kergliiklusteel välimine serv 2 m, sisemine kuni sõiduteeni. Näiteks on Haabneeme keskuses olevatel peamistel teedel kõrgeim niidusagedus. Kõrvalistel teedel ja keskusest eemale jäävatel teedel muutub see 6 korrast kuni 2 korrani. Niidumahtudesse on määratud 242 teed. Kokku on aastane niitmise maht (summeerides erinevaid niidusagedusi) 550 hektarit, mis on võrreldes varasemaga ligikaudu kaks korda kasvanud. Niitmise osas on laekunud elanikelt kõige rohkem ettepanekuid, millega püüdsime hankes võimaluste piires ka arvestada. Kõik valla teed (peamiselt väga madala liiklussagedusega teed, mis asuvad elamupiirkondade sees) siiski niidunimistusse ei mahtunud.

Erihoole ja teetaristu korrashoid

Täiendavalt on teehoolde koosseisu arvatud teetaristu korrashoiutöid. Hooldaja peab aastas korrastama 500 märgiposti ja samuti kokku perioodi peale paigaldama 200 uut märgiposti. Nii on tagatud pidev postide sirgeks seadmine ja vanade viitade asendamine või kaasajastamine. Lisaks on tavahoolde käigus kavas igal aastal renoveerida 10 amortiseerunud pinki ning paigaldada uued seljatoega pingid ja rajada pingi alus – kokku renoveeritakse lepinguperioodil 70 pingikohta.

Teehoolde koosseisu arvati ka bussiootekodade aastaringne puhastus. Suvel on ette nähtud ootekodade, pinkide ja stendide pesu alevikes iga 2 nädala tagant ja külades iga 4 nädala tagant; talvisel hooldeperioodil ühtlaselt üle valla iga 4 nädala tagant.

Viimsi teehooldus on kõrgel tasemel

Võrreldes teiste maapiirkonna omavalitsuste ja väiksemate linnade teehoolduse hangetega ja isegi Maanteeameti hooldehangetega, saan kinnitada, et meie valla teehoolduse tase on Eestis väga kõrgel tasemel. Tagatud on operatiivne reageerimine (alates 20 min), tehakse hooldealaseid õppusi, teenus on terviklik ja sisaldab erinevat teenuste ringi, mis on seotud tee ja selle taristu tervikliku hoolde tagamisega.

Tahan tänada vallavalitsuse meeskonda, kes igapäevaselt panustavad selle nimel (sageli ka 24/7), et hooldetöö oleks kvaliteetne. Soovin jõudu AS TREV-2 Grupp hooldetiimile!

Hoolduses olevad teed:

73 km kergliiklusteid (126 teed)

192 km kattega sõiduteid (605 teed)

21 km killustikukattega teid (102 teed)

20 km saartel olevaid teid (15 teed)

KOKKU 306 km teid (848 teed)

Hoolduses olev teetaristu:

109 bussipeatust (3 000 m2 platvorme)

36 parklat (43 000 m2)

232 m treppe (6 treppi)

200 restkaevu luuki

500 märgiposti aastas korrastada

Täpsem info hooldekaartide jm osas: https://www.viimsivald.ee/teenused/kommunaalmajandus/teed

Teeilmajaamad ja teekaamerad:

https://kaamerad.viimsivald.ee

Viimsi valla teemeister

Valla teemeister on TREV-2 koosseisus olev hooldetöid juhtiv isik, kes juhib kogu valla teehoolet ja selle korraldust, sealhulgas:

 • täidab igapäevaselt teehoolde päevikut
 • tagab teemeistri infonumbri ja e-posti 24 h töö
 • annab korraldusi allhooldajatele ja lepingupartneritele
 • teostab kontrollsõite ja paikvaatlusi teede seisukorra üle
 • lahendab erinevaid hooldeküsimusi ja kaebusi
 • kaardistab teehoiu probleeme ja koostab tööplaane
 • viib läbi liikluskahjude menetlusi valla nimel
 • osaleb töökoosolekutel, vaatab läbi teeprojekte
 • korraldab hooldajatele infopäevi, koostab hooldekaarte
 • teeb kaastööd teede ülevaatamisel ja vastuvõtmisel
 • konsulteerib valda teedeehituslikes küsimustes
 • peab arvestust liiklusmärkide ja teetaristu üle
 • tagab operatiivse reageerimise 24 h ööpäevas
 • koostab hooldealaseid ülevaateid, analüüse
 • teeb vallale ettepanekuid teehoiu korraldamiseks
 • jälgib seiresüsteeme ja teeb kandeid infosüsteemidesse
 • koordineerib igapäevaselt kõiksugu teehooldustöid

Lisaks teemeistrile on hooldajal kaks teemeistri abi, kes teda asendavad. Suvehooldel on lisaks eraldi niidumeister, kes korraldab niidutöid valla teedel.

Teemeistri 24 h infonumber on 53 015 855

Teemeistri e-post on viimsivald@trev2.ee

Valla teemeister Siim Jürima. Foto: Alar Mik
Valla teemeister Siim Jürima. Foto: Alar Mik