Viimsi Valla detailplaneeringud

Avalikud väljapanekud

31.01–17.02.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud (edaspidi DP):

Pringi küla, kinnistute Andrese, Ees-Madise, Tuulekivi, reformimata riigimaa, Uus-Mardi, Uustalumetsa, Ees-Kasti, Kastimetsa, Taga-Kasti, Kastimetsa, Uustalumetsa, Mardi, Suuraiametsa, Ado, Taga-Madise ja Uus-Andrese DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 18.12.2019 korraldusega nr 784).

Planeeringuala suurus on ca 27 ha ja see paikneb Pringi külas väljakujunenud elamupiirkonna ja riigimetsa kinnistu Viimsi Metskond 79 vahelisel alal. Planeeringualal kasvab mets, hoonestust ei ole.

DP koostamise eesmärk on hajaasustusviisil üksikelamumaa, teemaa ja loodusliku maa kruntide moodustamine, üksikelamumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidusa teedevõrgustiku, sealhulgas Vardi tee pikenduse rajamine (Vardi tee ja Reinu tee ühendamine) ja rohekoridoride moodustamine.

Alale planeeritakse 60 elamumaa krunti (suurused vahemikus 3300–4730 m2), 12 transpordimaa krunti (suurused vahemikus 735–10 934 m2) ja üks üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt (suurus 26 932 m2). Igale elamukrundile antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Olemasolevat elamuala läänes ja planeeritavat elamuala eraldab suur keskmiselt 28–50 m laiune üldmaa krunt, millele on planeeritud terviserada, mänguväljak ja kaks tiiki. See krunt antakse üle vallale. Lisaks antakse vallale üle DP-ga moodustatavad transpordimaa krundid.

DP-ga kavandatav vastab Viimsi valla mandriosa üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas piirkonnas on väikeelamute maa hajaasustusviisil. Planeeringuga kavandatav maakasutus vastab teemaplaneeringule „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”.

Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 79 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 23.12.2019 korraldusega nr 791).

Planeeringuala hõlmab Pärnamäe külas väljakujunenud elamupiirkonnas asuva Kesk-Kaare tee 79 kinnistu (katastritunnus 89001:010:2425, suurus 1341 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%). Krunt on ruudukujuline hoonestuseta elamukrunt, kus haljastus puudub. Krunt piirneb põhjast, läänest ja lõunast elamukruntidega Kesk-Kaare tee 77, Kesk-Kaare tee 81 ja Kesk-Kaare tee 85. Juurdepääs krundile toimub Kesk-Kaare teelt.

DP-ga määratakse üksikelamukrundi ehitusõigus ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh krundi asukohast lähtuvalt hoone arhitektuursed tingimused, kujundades naabruses asuva elamualaga arvestava ruumilise terviklahenduse, mis sobitub ümbritseva keskkonnaga. DP-ga kavandatakse kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kuni 7,5 m kõrguse ühe üksikelamu ning ühe 1-korruselise kuni 4 m kõrguse abihoone püstitamist ehitisealuse pinnaga kuni 260 m2

DP vastab üldplaneeringukohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis planeeritavas asukohas on väikeelamute maa. DP lähtub teemaplaneeringus „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ määratud nõuetest, samuti vastab DP teemaplaneeringule „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik”. Planeeritav ala asub tiheasustusalal, kus ehitamise aluseks on üldplaneeringu kohaselt kehtiv DP.

Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 17.01.2017 otsusega nr 6) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Prangli saare lõunarannikul Mölgi sadama ehk Prangli lõunasadama läheduses ja selle ligikaudne suurus on 14,5 ha, millest antud DP-ga tehakse ettepanek kehtestada esimese etapina (kahest) maa-ala suurusega u 2,8 ha. Planeeritavale maa-alale jääb neli maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut osaliselt – Tihiko (89001:002:0405), Uue-Vanatoa (89001:002:0336), Vanatoa (89001:002:0333) ja Metsarahva-Uuetoa (89001:002:0363) – ning kaks maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistut tervenisti – Mustikametsa (89001:002:0616) ja Liiserimetsa (89001:002:0365). Planeeringuala on suures osas hoonestamata. Hoonestatud on kinnistu Liiserimetsa. Planeeringualast põhja ja itta jääb mets, lõunas on meri ja läänes-edelas suvituspiirkond sadamaga. Planeeritav ala paikneb osaliselt ehituskeeluvööndis ja Prangli hoiualal ning piirneb idast Prangli maastikukaitsealaga.

DP-ga kavandatav maakasutus on Prangli saare üldplaneeringut muutev. Prangli saare üldplaneeringu järgi on planeeringuala põhjaosas paiknevad heina- ja karjamaad sobilikud hajapiirkonnas elamuehituse arendamiseks. DP-ga kavandatavad elamumaad on ette nähtud üldplaneeringu järgsele kaitsealusele maale (kaitsemets), kuna planeeringuala põhjaosas paiknevad endised heinamaad on kohati liigniisked ning asustuse kavandamisel lähtutakse olemasoleva teedevõrgu ja hoonestuse lähedusest. Planeeringuala paikneb tervenisti maatulundusmaa sihtotstarbega maal, kus uute suvilamaa kruntide moodustamisel tuleb maakasutuse sihtotstarve muuta elamumaaks.

Planeeringu lahendus näeb ette seitse elamumaa sihtotstarbega krunti, millest üks liidetakse elamumaa sihtotstarbega kinnistuga Taga-Mölgitoa (89001:002:0238) ja kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti. Kavandatud on kuus elamumaa sihtotstarbega krunti, millele on määratud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise suvila ja kuni kahe ühekorruselise abihoone ehitamiseks.

DP-dega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel:
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.