Tiina Pukk – pikaajalise pühendumuse ja kohusetundega tehtud töö eest õpetaja, klassijuhataja ja juhtkonna liikmena Haabneeme koolis.

Hele Must – pühendumusega tehtud töö eest õpetaja ja abivalmi kolleegina ning hariduslike erivajadustega laste igakülgse toetamise eest Haabneeme koolis.

Pille Rahe – järjepideva ja tulemusliku töö eest logopeedina Haabneeme koolis.

Peedu Alas – tehnoloogiahuvi tekitamise ja paljude loovtööde juhendamise eest Haabneeme koolis.

Maarika Puust – pikaajalise pühendumuse ja käelise tegevuse arendamise eest Haabneeme koolis.

Pille Tomingas – pühendumuse ja panuse eest Haabneeme kooli tugistruktuuri abiõpetajana.

Hannele Kutser – hariduslike erivajadustega õpilaste liitklassi pühendunud juhtimise ja õpilaste igakülgse toetamise eest Haabneeme koolis.

Triin Hussar – pühendunud klassijuhataja töö ja mitteformaalse õppe ideede tutvustamise eest Haabneeme koolis.

Andra Puronen – koostöö ja õppimist toetava keskkonna loomise eest MLA Viimsi Lasteaiad Astri majas.

Anne Sepp – koostöise meeskonnatöö eestvedamise eest MLA Viimsi Lasteaiad Karulaugu ja Päikeseratta majades.

Ellen Sinilill – väga hea koostöö ja vabatahtliku töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Laanelinnu majas.

Kalamaimude rühma meeskond koosseisus Helgi Moor, Reelika Põldoja ja Heli Põldoja  – turvalise ja lapsesõbraliku keskkonna loomise eest MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja Kalamaimude rühmas.

Kristi Lasn – mitmekesise digiõppe keskkonna loomise eest MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja Tibude rühmas.

Kärt Laaser – õuesõppe ja ühisürituste korraldamise eest MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta majas.

Saale Maripuu – õppimist toetava keskkonna ning õppevahendite loomise eest MLA-s Viimsi Lasteaiad.

Vahtraninade rühma meeskond koosseisus Pille Saluri, Liivi Kuhi ja Airi Pärn – programmi Roheline kool ja digiõppe edendamise eest MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle majas.

Irene Ruuse – suurearvulise flöödihuviliste koolitamise ja mõnusate ansambliseadete eest Viimsi Muusikakoolis.

Anneli Saar – sihikindla ja südamega tehtud töö eest Püünsi koolis.

Epp Pajuri – professionaalse ja pühendunud töö eest logopeedina Püünsi koolis.

Hele Pomerants – pikaajalise pühendumise ja sihikindlalt tehtud töö eest Püünsi koolis.

Inger Kessler – suurepärase töö eest psühholoogi ja erivajadustega õpilaste individuaalse arengu toetajana Püünsi koolis.

Karin Gross – aktiivse klassiõpetajana hariduse edendamise ja hariduslike erivajadustega õpilaste eduka toetamise eest Püünsi koolis.

Kersti Haarde – suure panuse eest Püünsi kooli õpilaste lugemisharjumuste kujundamisel ja raamatute populariseerimisel ning pühendunud töö eest Püünsi raamatukogus.

Kris Fain – professionaalse asjaajamise ja stabiilsele töökeskkonnale kaasaaitamise eest Püünsi koolis.

Meryt Pastak – aktiivse õpetajana laste muusika- ja lauluoskuse edendamise ning Püünsi kooli eduka esindamise eest erinevatel muusikaüritustel.

Tiiu Siimon – professionaalse ja pühendunud töö eest klassiõpetajana Püünsi koolis.

Siim Jürimäe – pühendumuse eest erivajadusega õpilaste toetamisel ning professionaalse ja kiire IT abi pakkumise eest Randvere koolis. 

Kaidi Klaas – mitmekülgsuse ja ettevõtlikkuse eest Randvere kooli arendamisel.

Pille-Riin Pukspuu – lahendustele orienteerituse ja südamega tehtud töö eest erivajadusega õppijate toetamisel Randvere koolis.

Kaire Rikolas – Randvere koolipere märkamise ja abistamise eest ning koolile lapsesõbraliku ilme andmise eest.

Rohelise kooli meeskond koosseisus Jaana Raimets, Liina Savolainen, Kristi Kurist, Klaire Sinisalu, Siiri Alamaa ja Roosika Kann – Randvere kogukonna teadliku suhtumise kujundamise eest ümbritsevasse keskkonda.

Kerlin Takk – muusika- ja lauluarmastuse kujundamise eest Randvere kooli õpilastes

Meri Heinsalu – õuesõppe projektide propageerimise ja korraldamise  eest Viimsi koolis.

Laura Altenberg – innovaatiliste ja tulemuslike õppemeetodite kasutamise eest inglise keele õpetamisel distantsõppe ajal Viimsi koolis.

Hilja Hallaste – kindla meele ja suure südamega tehtud töö eest Viimsi koolis.

Kai Mäses – Viimsi kooli I kooliastme koordineerimise ja õpetajate, tugispetsialistide, õpilaste ning vanemate toetamise eest.

Birgit Pärn – mõistva, hooliva, tunnustava, kindlameelse ning arendava suhtumise eest  õpilastesse Viimsi koolis.

Liis Remmel – noorte esinemisoskuste arendamise ja kõnevõistluste korraldamise eest Viimsi koolis.

Marge Tammiste – märkimisväärse panuse eest õppija arengu toetamisel ja individuaalsete õpiradade kujundamisel Viimsi koolis.

Kaidi Kolsar – südamega tehtud töö eest Viimsi Gümnaasiumis eesti keele ja kultuuri edendajana, toetava mentorina ning väitlusklubi eestvedajana.

Hille Eek – südamega tehtud töö ja suure panuse eest Viimsi Gümnaasiumis.

Kristiine Kurema – südamega tehtud töö eest Viimsi Gümnaasiumis eesti keele ja kultuuri edendajana, meediatiimi „Hüpernool“ eestvedajana, kooli maine kujundajana ja toetava mentorina.

Mariann Nirk – südamega tehtud töö eest Viimsi Gümnaasiumis muusikakultuuri edendaja ja toetava mentorina.

Ingrid Hermet – südamega tehtud töö eest Viimsi Gümnaasiumis kooli käivitamise eest koolikultuuri looja ja arendajana.

Ingrid Rõigas – innustava eeskujuks olemise eest kolleegi, mentori ja vaimustava füüsikaõpetajana Viimsi Gümnaasiumis.