Sellel sügisel toimus koostööprojekt “Koostöised õpilasesindused” Viljandi Jakobsoni kooli ja Viimsi kooli õpilasesinduste vahe, milles osales ligikaudu 60 noort. Projekti eesmärk oli arendada olemasolevaid ja luua uusi noorte osalusvõimalusi.

Oktoobris toimus esimene kohtumine õpilasesinduste vahel, kus tutvuti üksteisega ja tutvustati oma kooli ja õpilasesindust. Mõlemad koolid on üle elanud muutuste aja, kus keskkoolist on saanud põhikool ning osa kooliperest ja õpilasesindusest lahkus gümnaasiumisse, erinevustest on VJK ligi poole väiksema õpilaste arvuga kool. Noored jagasid erinevaid rõõme ja muresid, mõned erinevad, mõned sarnased. Näiteks oli mõlemas õpilasesinduses liikmeid, kes ÕE tegevuse tõttu tihti puudusid, samas hinded olid korras. Erines õpetajate ja õpilaste suhtumine. Kuulati huviga, kuidas on õnnestunud õpilasesindust paremini toimima saada, ja vahetati häid praktikaid.

“Saime palju mõtteid, kuidas õpilasesinduse tööd muuta efektiivsemaks,” arvas kohtumise kohta Viimsi kooli ÕE president Meriliis Kivimägi.

Viljandi noortevolikogu tegevust tutvustas spiiker Ursula Ilves ja tutvuti noortekeskusega VANT.
Õhtul katsetasid noored osaluskohviku meetodit, kus teemadeks oli valitud: “Milline on Sinu unistuste kool?”, “Millest tunnevad õpilased koolis puudust”, “Millised tegevused motiveerivad õpilasi tunnis kaasa töötama?” ja “Milline on õpilasesinduse roll koolis?”. Osaluskohviku proovist kirjutab VJK õpilasesinduse meediajuht Emma Elenor Peta “Arutleti väga aktiivselt ning mõned mõtted olid väga juhtivad meie edasiseks koolielu edendamiseks. Palju toodi välja haridussüsteemi punkte ning tõdeti, kui vajalik on õpetajate vastutulelikkus, teadlikkus ning mõistmine õpilaste suhtes. See oli väga huvitav arutelu.”

Noored said lähealt tuttavaks jalutuskäigul lossimägedesse, kus Viljandi ÕE jutustas Viljandi linna sümbolitest ja ajaloost. Ühiselt kiiguti külakiigel ja lauldi üheskoos laululava kaare all.

19. novembril toimus paralleelselt nii Viljandi Jakobsoni koolis kui ka Viimsi koolis osaluskohvik, kuhu oodati nii õpilasi, õpetajaid kui ka külalisi vallast ja kogukonnast.

Arutelude vahepalaks olid luuletused Eva-Riin Järvelt ja kandlemuusika Meriliis Kivimäelt. VJK osaluskohvikus olid lisaks õpilastele arutluslaudades ka hoolekogu liikmed, õpetajad, vanemad ning juhtkond.

“Rohkem õpilasi puudutavaid teemasid käsitletavate laudade juures olid muidugi õpilased ning koolikeskkonda üldisemalt puudutavaid teemasid arutasid pigem täiskasvanud. Arutleti väga aktiivselt ning kohati teemade üle isegi vaieldi. Arutelude kokkuvõtetes tõdeti, et kool annab meile päris hea põhja eluks, kuid mõned eluks vajalikud teemad jäävad puutumata. Selleks, et õpilane oleks motiveeritud, peab olema õppetöös mitmekesisust ja valikuid. Vaimse tervise lauas jõuti isegi konkreetse ideeni luua kooli teraapia/vaikuse tuba,” kirjutab VJK osaluskohvikust õpilasesinduse meediajuht Emma Elenor Peta.

Viimsi kooli osaluskohvikus osalenud olid peamiselt õpilased ning õpetajad. Otsiti võimalusi koolipäeva aktiivsemaks ja puhvetitoidu tervislikumaks muutmiseks, aktiivne arutelu käis kooli korrashoiu teema üle, kus pakuti erinevaid fantaasiarikkaid ja humoorikaid lahendusi, näiteks kooli WC-de tasuliseks muutmine.

22.–23. novembril kohtusid ÕE-d teist korda, seekord Viimsis. Tutvustati osaluskohvikute tulemusi ja analüüsiti tekkinud probleeme ja võimalusi. Otsiti võimalusi edasiseks koostööks ja parendusideede teostamiseks. “Koostöö on ideederohke ja annab võimalusi meie kooli õpilastele ka edaspidi,” arvas koostööprojekti kohta VK ÕE liige Axel Daar.

Viimsi kooli õpilasesindus planeerib 16.–20. märtsil 2020 vahemikus osaluskohvikut Viimsi koolis uuesti korraldada. Axel Daar avaldab lootust, et tuleb rohkem osalejaid “Lootus on et tuleb rohkem inimesi, rohkem ideid, tagasisidet ja otsuseid kooli arendamiseks.”

Projekti algatas Viktoria Latova ja viis läbi Lea Pullerits ja Viimsi kooli õpilasesindus.
Projekti toetab Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond. Noorte osaluse fondi läbiviimist toetavad haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Osaluskohviku teemad:
Meie kooli panus keskkonnahoidu – Viimsi valla keskkonna-aasta 2020.
Meie koolikeskkonna korrashoid (sh WC ja garderoob) ja kuidas parandada olukorda?
Tervislik elu – kuidas hoida vaimset tervist koolikeskkonnas?
Kuidas kujundada tervislikke harjumusi, eluviisi?
Hindamine, hindamismeetodid – mis on olukord praegu, kas oleme rahul, milline võiks olla tulevik?
Hea koolikeskkond – kuidas muuta meie kool turvalisemaks ja sallivamaks?
Digipädevus – kuidas teha Viimsi kool digipädevuse poolest kõige moodsamaks kooliks Eestis?
Meie kooli õpilane – milline ta välja näeb, kuidas käitub, milline on õpimotivatsioon, mis täna õpilast kõnetab/huvitab?
Millised me tahame olla?
Kas loodud kujutus vastab meie soovidele ja ootustele? Mida saame ise teha?
Õpilaste motivatsioon – millised tegevused tunnis motiveerivad õpilasi kaasa töötama?
Õpilasesinduse roll – milline on õpilasesinduse roll koolis?
Kogukonna kaasamine – kuidas kaasata lapsevanemaid ja kogukonda kooliellu?