Valgustuse renoveerimisel tekkinud küsimused

Poolteist kuud on erinevates Viimsi piirkondades toimunud tänavavalgustuse renoveerimistööd. Selle aja jooksul on vallavalitsuse poole korduvate küsimustega pöördutud.

Miks postide asukohad muutuvad?

Vanad valgustuspostid, nende vahekaugused ja valgustid ei vasta nüüdisaegsetele standarditele, mistõttu ei pruugi uued postid tulla samale kohale. Postide tihendamine / asukoha muutmine ja võrdsete mastivahedega valgustusvõrgu loomine toob tervikuna kaasa ühtlase tee valgustamise. Avalikul transpordimaal tagatakse selle tulemusel parem nähtavus ja seeläbi jalakäijate ohutus. Sellest tulenevalt ei ole võimalik poste samadesse kohtadesse alati panna. Maste paigaldatakse ringi ka tulenevalt maa-aluste tehnovõrkude võimalusest (kas on ruumi).

Kas postivahede tihendamine suurendab valgusreostust?

LED-tehnoloogia hajutab valgust vähem ja on fokusseeritum. Seega on ka valgustusreostust vähem.

Kas vanad postid ja kaablid jäävad alles?

Enamasti likvideeritakse projekti käigus vanad puidust või betoonist postid ja õhukaablid. Mõnel pool (näiteks Miidurannas) ei kuulu postid aga Viimsi vallale, vaid võrguettevõtjale, samuti nende külge kinnituvad kaablid. Nendes kohtades jäävad praegu vanad postid alles.

Kas lisaks tänavavalgustusele tehakse veel mingeid töid?

Tegemist on ainult tänavavalgustuse renoveerimisega. Seega elektrikaableid, sidetrasse, torusid jms projekt ei hõlma ning neid ümber ei ehitata või tõsteta. Teevalgustus ja teised tehnovõrgud on täiesti erinevad paigaldised, mistõttu käsitletakse neid eraldi.

Valgustuse õhuliinid demonteeritakse ja paigaldatakse uued maa alla, kus vähegi võimalik. Projekti käigus paigaldatakse ka reservtorusid, et edaspidi oleks võimalik ka muid kaableid maa alla viia.

Kust saada lisateavet?

Viimsi Teatajas on ilmunud kaks projekti tutvustavat artiklit. Samuti on põhiline info kättesaadav valla kodulehel.

Ehitusprojekti menetluse käigus on kõiki asjassepuutuvaid osapooli Ehitisregistri kaudu teavitatud.

Kõikidel soovijatel on võimalik vallavalitsuses ka joonistega tutvumas käia. Vastavast soovist tuleb teada anda teevalgustuse valdkonna arengu eest vastutavale spetsialistile Taavi Valgmäele (e-post: taavi.valgmae@viimsivv.ee, tel: 5623 2830).

Lugupidamisega

ALAR MIK

ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja