2016. aastal alanud Viimsi valla juhitav KOV-GIS projekt hakkab jõudma finišisse. Algsest ideest ärianalüüsini ning viimase 1,5 aasta arendustöö tulemusena on võimalik infosüsteemi juba „käega katsuda“ ning tööd testida.  

Ametliku nimega projekt „Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine“ ehk lühendina lihtsalt KOV-GIS projekt on saanud nimeks VAAL. Nimi sündis arendustööde käigus. Loodava infosüsteemi eesmärk on ühelt poolt infot parvede kaupa ammutada ja koguda (nagu vaalad söövad mereloomakesi) ning teisalt seda edastada ja väljutada (nagu vaalad, kes purskavad vett välja). Seeläbi tundus valla avalikke andmeid pakkuv lahendus sobituvat vaala nime ja kontseptsiooniga. Nii saigi uus süsteem nimeks VAAL – valla avalike andemete lahendus.

Valgustus
Valgustatud ja valgustamata teede aruanne Haabneeme aleviku kohta.Kahe klikiga on terve asumi ülevaade olemas

VAALa eesmärgiks on luua registrid andmete hoidmiseks ja töötlemiseks (valla tehniline taristu, loendusandmed, vallaruumi inventar, load jms) ning koondada võimalikult palju andmeid ühte süsteemi, võimaldades esitada infot georefereerituna (ehk kõike saab kaardilt vaadata). Selle kõrval on väga olulisel kohal andmete ja teenuste kättesaadavaks tegemine (avalikustamine). Süsteemi teeb paindlikuks võimalus igal ajahetkel koostada nn sisseehitatud aruandlus-päringud (kohese ülevaate loomine), saada andmeid avaandmetena 24/7 ja teostada valla erinevate süsteemide monitoorimist ning edastada teateid lepingupartneritele.

Pikemas perspektiivis on kavas VAALast kujundata targa omavalitsuse tööriist, mis aitab andmete põhjal teha läbimõeldud otsuseid, loob võimaluse kaasamiseks, võimaldab infot avalikustada, seiret teostada ja on igakülgseks abiliseks nii vallaelanikule kui meie lepingupartneritele.

Vallavalitsus allkirjastas 2020 suvel OÜ-ga Industry62 arendustööde lepingu. Meeskonnas on veel Geospatial OÜ eksperdid (GIS tööd) ja Rethinkers OÜ spetsialistid (teenusdisain, kujundus). Koos vallavalitsusega ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga on VAALa arendusmeeskonna suuruseks 30 inimest. Lepingu kestus on kokku seitse aastat, millest esimesed kaks on seotud arendustööga ning ülejäänud viie aasta jooksul osutatakse teenust süsteemi garantii, hoolduse ja majutusega seoses ning tehakse võimalikke täiendavaid arendusi.

Kaardi avaaken erineva vallaülese taristu andmetega

Esimene etapp süsteemi loomisel oli detailanalüüsi kokkupanek (kestis kuus kuud), mille tulemusena valmis mahukas, ligi 400-leheküljeline üksikasjalik tehniline kirjeldus koos soovidega. Seejärel suunduti päris arenduse juurde (algas etapp kestusega 15 kuud). Hetkel veel kestavad arendustöö viimased kuud ning toimub aktiivne süsteemi testimine. Paralleelselt süsteemi loomisega alustasime vallavalitsuse poolt andmekorjega, et tekiks info, mida süsteemis saaks testida.

Teede omandi päring

Andmete digiteerimine ja andmekorje kujunes tõeliseks väljakutseks, millega tegelesime jooksvalt kogu 2021. aasta. Töö jätkub. Esialgu koondatakse süsteemi peamiselt Haabneeme aleviku tervikandmed ja siis liigutakse edasi. Hetkel on terve valla osas digiteeritud teede andmestik, samuti osa liiklusandmestikust, prügikastid, pingid, mänguväljakud. Vanu andmeid on paljudes eri vormingutes ja töö on olnud mahukas. Samuti on selgunud, et vajame reeglite kehtestamist andmete esitamise koosseisule – näiteks, kui valmib teevalgustusrajatis uusarendusalal, siis sealne teostusjoonis peab sisaldama erinevaid atribuutandmeid, et need ka süsteemi lugeda. Üha enam on vajalik keskenduda andmete kvaliteedile ja täiskomplekssusele.

VAALa arendamisega paralleelselt hakati looma LIFE projekti raames sademevee monitoorimise süsteemi, mille lisame samuti VAAL koosseisu kui eraldi mooduli. See süsteem võimaldab jälgida sademeveesüsteemide täitumisi, edastab veateateid mobiiltelefonile (suhtleb ametnikuga), prognoosib ette torustike täitumisi suurte sademete korral jne.

VAAL võimaldab andmeid vaadata kõikidel Viimsi valla elanikel. Nii on inimesel võimalik teada saada, kus asuvad tema kodule lähimad süsteemid (sh projekteerijad saavad andmeid alla laadida), näha saab, milline on prügikastide võrgustik (kui tahetakse ettepanekuid esitada tihendamiseks vms), kus millised mänguväljakud asuvad, millistel tänavatel on tema külas veel valgustus rajamata, kes hooldab vastavat teed, mida näeb ette üldplaneering või teemaplaneering jne. VAAL saab liidestatud erinevate riiklike andmekogudega, et ka sealset infot ühte süsteemi kokku kuvada. Nii tekib üks keskkond, kus elanik näeb oma kodukandi, valla infot 24/7. Tulevikus saab VAALa integreerida veel rohkem erinevaid andmekihte ja teenuseid ning loamenetlusi – siis saab hõlpsalt vaadata, mida kodukoha ümbrusesse on väljastatud või mis on kavandamisel.

VAAL saab avalikuks ja kasutusele 2022. aasta suvel. VAALa andmeid võrreldes saab teha järeldusi, koondatud info aitab teha tarku otsuseid, mis omakorda tagavad kulu asuvad tõhusa töö ja maksimaalse potentsiaali ära kasutamise. Avaandmed võimaldavad luua uusi andmeid.

Kokku on VAALa arendustööde maksumuseks ligi 410 000 eurot (lisanduvad majutus- ja hoolduskulud, vajadusel täiendavad arendused). Infosüsteemi loomist rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ meetme vahenditest ja 15% ulatuses Viimsi valla eelarvest.

Ametniku töövaade Heki tee ja Randvere tee ringi piirkonnale piirkonna tehnovõrkudega ortokaardil

Avalikule kasutajale ja kliendile kavandatavad teenused

 • Avaliku ruumi taristu, teevalgustuse, sademevee, liikluse ja teede registriandmete otsing ja andmete kuvamine nii kaardil kui ka registri vaates
 • Üldplaneeringute kihtide ja kitsenduste kuvamine kaardil
 • Erinevad päringute tegemise ja aruannete vaatamise (nt külade kaupa) teenused
 • Taotluste, väljastatud tingimuste ja detailplaneeringute algatamise või mittealgatamise otsuste otsing ning andmete kuvamine

Sisseloginud kasutajal on võimalik taotlusi esitada, jälgida oma taotluste menetluse olekuid ning vaadata väljastatud tingimusi ja tehtud otsuseid

Info ja kaardikihid, mida elanikel on võimalik vaadata

 • Teed (eraldi kihtidena teevõrk, planeeritavad teed, tee tüübid, jaotused, katted, parklad, teeületuskohad, seisunditasemed, teehooldajad)
 • Liiklus (eraldi kihtidena liikluspiirangud ja mõjualad, planeeritavad piirangud, liiklussagedus, ühissõiduki peatused)
 • Sademevesi (eraldi kihtidena valgalad, torustik, kaevud, kraavivõrk, truubid, suublad, seadmed, planeeritavad süsteemid)
 • Teevalgustus (eraldi kihtidena valgusti tüübid, kaablid, mastid, kilbid, planeeritavad süsteemid)
 • Taristu (eraldi kihtidena pingid, prügikastid, mänguväljakud elementide kaupa, ilmajaamad ja muud rajatised)
 • Heakord (eraldi kihtidena lilleseaded, lillepeenrad, haljastus, haljakud, haljastusobjektid)
 • Üldplaneeringud (eraldi kihtidena hoonestusalad, valla üldplaneering, teemaplaneering rohevõrgustik)
 • Maa-ameti aluskaardid, katastrikaart, maaüksuste omandivormide kaart.
 • Kitsendused (eraldi kihtidena tehnovõrgud, sundvaldused, kaitsevööndid, hoonestusõigused, servituudid, arendajate kohustused).

VAAL üldinfo

Süsteemi kasutuselevõtt suvi 2022.

Rakendus on arendatud mikroteenuste arhitektuuril, kasutades Javat ja Spring raamistikku. Kasutajaliides on loodud React raamistikul.

GIS teenused on loodud GeoServeri abil ja andmete kuvamisel kasutakse OpenLayers teeki.

Andmebaasi platvormiks on PostgreSQL koos GIS laiendusega PostGIS.

Avaandmed on kättesaadavad WMS ja WFS teenustena.