NOORSOOTÖÖ ülesandeks on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö üheks väljundiks on 7–26- aastastele suunatud huviharidus ja huvitegevus.

Huvihariduses ja huvitegevuses osaleb 2019/2020 õppeaastal 3437 7–19-aastast noort ehk 89% Viimsi valla koolinoortest on leidnud endale meelepärase huviringi, mis võimaldab tal mitmekülgseks isiksuse arenguks.

Viimsi valla huvitegevuse 2019. aasta kava aruanne

Noorsoostöö seaduse § 151 ja § 152 alusel määratakse kooskõlas riigieelarve seadusega valdadele ja linnadele riigieelarveliste võimaluse korral täiendav huvihariduse ja huvitegevuse toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal. Seadusest tulenevalt kinnitab Viimsi vallavalitsus vastavalt huvihariduse ja huvitegevuse kitsaskohtadele Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava.

2019. aasta kava alusel jätkus toimetulekuraskustes ja paljulapseliste (peres kasvab 4 või enam kuni 19-aastast last või noort) perede ning raske või sügava puudeastmega lapsele või noorele suunatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määrus nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord“. Korra alusel on võimalus taotleda huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas. Lisaks on võimalus taotleda transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele. Toetussumma on kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas. Toetust eraldatakse osalustasu maksedokumentide alusel. Transporditoetust makstakse juhtumipõhiselt. Kokku eraldati 2019. aastal toetust 72 noorele.

Jätkati Viimsi valla 2017.–2018. aasta huvihariduse ja -tegevuse kava alusel alustatud ringide toetamist kuni juunini 2019. Toetuse alusel avas huvikool Collegium Eruditionis 2017. aastal järgmised ringid: muusikateater, käsitööring/õmblusring ning rootsi keel ja kultuur, kosmosering “Päikesesüsteem ja kosmos”, matemaatikaring “Nutikad matemaatikud”, matemaatikaring “Nuputaja”, robootikaring Püünsi koolis ja animatsioonikursus “Teen ise multifilmi”.

Randvere koolis avati 1. klasside rahvatantsuringi ja akrobaatikaringi. MTÜ Korvpalliklubi Viimsi avas 3 täiendavat treeningrühma. MTÜ Nordswim avas vetelpääste õppe-treeningrühma lastele vanuses 7–12, lisaks viiakse läbi veemängude tunde ning avavees ujumise kursusi. Viimsi muusikakoolis jätkus õppeaasta lõpuni 2017. aastal loodud viiuli-, kitarri-, kandle- ja akordioniõpe.

Kokku loodi või mitmekesistati võimalusi 296 noore jaoks.

Prangli saarel loodi täiendavalt filmiring (osalejaid 6).

Viimsi Vallavolikogu 26.03.209 määrus nr 4 „Viimsi valla 2019–2020. a huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord” alusel toetati Viimsi noortekeskuses bändiringi, huviringi “Minu disain” ja Viimsi Noorte Fotoringi avamist, MTÜ Nukutuba robootikaringile vahendite soetamist, MTÜ Minimuusika 7–15-aastastele suunatud laulu- ja solistiringi avamist, MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis huviringide nagu animatsioonikursus „Teen Ise Multifilmi“ 3.–6. klasside õpilastele, kosmoseringi „Päikesesüsteem ja Kosmos“ 3.–6. klasside õpilastele, mehaanika ja elektroonika 5.–9. klasside õpilastele, muusikateater 3.–9. klasside õpilastele, matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“ 3.–5. klasside õpilastele, robootikaring Püünsi koolis 2.–7. klasside õpilastele, “Robootika tüdrukutele” ja õmblusringi 4.–9. klasside õpilastele jätkamist. OÜ-d Hõbehaamer toetati GarageBandi loomiseks vahendite ostmisega ja LA Music OÜ-d rühmatundide läbiviimiseks vahendite ostmisega. Kokku toetati seeläbi 224 noort.

Oluliseks kitsaskoha lahenduseks oli huviharidust ja huvitegevust koondava infosüsteemi loomine. Esimeseks etapiks loodi Piksel OÜ poolt haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO huvihariduse kaardistamise ankeet. Arendus jõudis valmis detsembri lõpus ning kahe nädalaga kogusime infot 272 noore kohta. Suur aitäh aktiivsetele lapsevanematele!

Randvere koolis võimaldati tänu riigi toetusele HEV ja erivajadusega lastele erinevaid juhendatud tegevusi. Loodud või täiendatud on järgmised huviringid: HEV pikapäeva spordiring, matemaatika, portreekunst, filmiring, HEV laulustuudio, vene keele ja kultuuriring (integratsioon), akrobaatika (1. ka), 1. klassi rahvatantsuring ja akrobaatika (2. ka). Kokku on täiendatud võimalusi 146 noorele.

MTÜ Viimsi Invaühing korraldas erivajadustega laste ja noortele töötubasid ning viis läbi jõuluseminari. Kokku osales 30 last ja noort.

Lapsevanemate tagasiside 2019. detsembris läbi viidud kaardistusele

Detsembris 2019 said aktiivsemad lapsevanemad värskelt loodud huvihariduse ja huvitegevuse kaardistamise ankeedi kaudu anda tagasisidet Viimsi valla huviharidusele ja huvitegevusele. Lisaks viis Viimsi kool Stuudiumi kaudu läbi küsitluse, milleks üheks fookuseks oli huvihariduse ja huvitegevuse rahulolu kaardistamine.
Saadud tagasiside jagunes kolme gruppi: kitsaskohad, midagi head ja ettepanekud, kuidas saaks paremini.

Kitsaskohad:

 • Kogu huvitegevus on koondunud Haabneeme alevikku, kuid Randvere ja Metsakasti külades võiks ka pärast kooli sh õhtusel ajal tegevusi olla.
 • Randvere koolis või huvikeskuses toimuvad huviringid samal ajal kui laps veel linnas koolis on, kuigi sooviks on käia huviringides kodu lähedal.
 • Huvitegevuse osalustasud on kõrged, eriti peredele, kel mitu last huvitegevuses.
 • Koolide huvitegevuse kvaliteedi tase on kohati madal.
 • Rulatajatel puudub varjualune koht ning nad on Rimi parklas.
 • Huviringe on küll palju, kuid info võimaluste kohta ei ole koondatud.
 • Paraku ei ole Viimsis pikapäevarühmasid koolides, seega ei saa laps isegi mitte Viimsis koolis käia, rääkimata sellest, et kuhugi huviringi saaks minna.
 • Sooviks mitmekesisemaid valikuid nii üldiselt kui ka piirkonniti nt kooli juures. Näitering võiks olla ka nooremale vanuseastmele;
 • Laps osaleb Tallinnas (Pirital) toimuvates treeningutes, kuna need on logistiliselt paremas asukohas ja parematel aegadel.
 • Viimsi muusikakooli saab Metsakastist ainult autoga viies ja tuues.
 • Puudega lapsele ei ole leidnud sobivat huviringi, kahjuks. Puudega lapse huvitegevus toimub enamasti rehabilitatsiooniplaani raames.
 • Väga kahju, et praeguse süsteemi järgi saab valida ainult ühe spordiklubi, kes saab pearaha. Laps, kellel on huvi mitme spordiala vastu, saab käia erinevates trennides, kuid vanemate jaoks on see korralik väljaminek, sest õppemaksusoodustust saab vaid ühest klubist. Eesmärk peaks olema laste mitmekülgse huvihariduse toetamine, antud süsteem seda kahjuks ei taga.
 • VK Janika soovib avada filiaali ka Viimsi/Pirita kandis, otsib sobivaid ruume (vajaliku kõrgusega laega) iluvõimlemise vahendite jaoks. Hetkel sõidan 5 korda nädalas kesklinna ja tipptunnil tagasi, mis ei ole väga mõistlik. Viimsi vallas puudub A/B-kategooria iluvõimlemise treeningute võimalus, on vaid oma lõbuks võimlemine, esinetakse vaid vanematele ja võistlemas ei käida. Loodan väga, et varsti avaneb võimalus ka Viimsi vallas tipptasemel iluvõimlemist harrastada.
 • Puudub poksitrenn.

Hästi on:

 • Viimsi noorele on palju huvitegevuses osalemiseks variante. Meil on hea kino, spaa, mängukoolid ja- toad, head sportimisvõimalused, kergliiklusteede võrgustik ja Collegium on super.
 • Laste jaoks on pea kõik olemas ja igaüks võib endale kasuliku huvi leida, kõik on käe jala juures. Oleme väga rahul, et laps saab kodu ja kooli lähedal trennis käia.

Ettepanekud:

 • Viimsi vallas toimuvatel huviringidel võiks olla Viimsi valla elaniku soodustus.
 • Vald võiks soetada mõned kunstlume valmistamise seadmed Karulaugu ja Tädu tervisespordiradade kunstlumega katmiseks. Samuti on suur vajadus kergejõustiku / üldkehalise ettevalmistuse sisemaneeži järele – hetkel käivad lapsed vabade aegade olemasolul Lasnamäel ja kesklinnas.
 • Puhtamad koolibussid ja ujula.
 • Valla huvitegevusega seotud ringide juhendajate tasustamine võiks olla parem, st ringijuhtide töötasu või kingitusi ei peaks lauljad, tantsijad jne kinni maksma, et nad mingitki tasu saaksid.
 • Peredele, kus on 3–4 last, võiks olla huviringides soodustusi.
 • Luua suurem kunsti- ja muusikakool.
 • Rahvatants võiks algklassides kohustuslik olla.
 • Kohalik meedia võiks kajastada ka nende laste tegevusi, kes tippude hulka ei küündi.

Viimsi vallas võiks olla:

Tai poksi või enesekaitsetrenn.
Inglise- ja saksakeelseid ringe (kursusi) koolilastele.
Rohkem kergejõustikutrenne.
Jäähall.
Tantsukool (teater).
Programmeerimisring (on Viimsi koolis olemas, kuid koolist väljas sellest ei teata).
Robotitehnika ehk robootikaring (on ka Viimsi koolis olemas, kuid kooliväliselt sellest ei teata).
Floristikaring.
Botaanikaring.
Kudumisring.
Keemia või füüsika katsete ring.
Tüdrukute võrkpallitrenn.

Tagasiside põhjal saab nii vald kui ka teenusepakkujad huvihariduse ja -tegevuse valdkonda arendada. Peamine kitsaskoht on infopuudus, sest nimistust, mis võiks „Viimsi vallas võiks olla“, on paljud huviringid juba olemas.

2020.a huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamise põhimõtted

Viimsi valla huvihariduse ja – tegevuse kavas on välja toodud 11 punkti (kitsaskohta ning tegevust) ning üldise nimetusega võib kava iseloomustada kui valdkonna jätkusuutlikkuse tagamine.

Jätkutegevused
Kava alusel jätkub toimetulekuraskustes ja paljulapseliste (peres kasvab 4 või enam kuni 19-aastast last või noort) perede ning raske või sügava puudeastmega lapsele või noorele suunatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määrus nr 19 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord lapsevanematele“. Korra alusel on võimalus taotleda huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas. Lisaks makstakse transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.

Viimsi vallas tegutsevatel juriidilistel isikutel ja Viimsi vallavalitsuse hallatavatele asutustel on võimalus Viimsi Vallavolikogu 26.03.209 määruse nr 4 „Viimsi valla 2019–2020. a huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord” alusel esitada 15. maiks taotlus 7–19- aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamiseks, kättesaadavuse parendamiseks ja võimaluste mitmekesistamiseks.

Piiratud ligipääs
Prangli saarel on oma asukoha tõttu huvitegevuse valikud sealsetele lastele ja noortele piiratud. Viimsi vallas üldiselt toimub suvisel perioodil vähe lastele ja noortele suunatud juhendatud tegevusi, mistõttu toetatakse Prangli koolis LTT ringi loomist ja/või tööshoidmist ning Prangli rahvamajas toimub suvel kolm kolmepäevast projektlaagrit (maalilaager, looduslaager, lilleseade), mis on suunatud Prangli lastele ja noortele ning kohtade olemasolul Viimsi valla lastele ja noortele üldiselt.

Erivajadustega ja riskikäitumisega laste ja noortele suunatud tegevused
Randvere kool ja MTÜ Viimsi Invaühing pakuvad erivajadustega lastele erinevaid juhendatud tegevusi.
Juhul kui Viimsis on mõni teenusepakkuja veel, kes panustab erivajadustega sh liikumis- ja vaimupuudega laste ja noortele huvitegevuse pakkumisele, siis palun endast märku anda e-posti aadressil kaija.magi@viimsivv.ee.

Viimsi noortekeskuses käivate riskikäitumisega noorte kaasamiseks on vähe võimalusi. Seega noortekeskustes jätkavad 2019. aastal alustanud Viimsi Noorte Fotoringi, meisterdamisringi “Minu disain” ja bändiringi tegevused ning luuakse Kokandusklubi, Lauamänguklubi ja keraamikaringid. Tegevused toimuvad erinevates Viimsi noortekeskuse filiaalides.

Riskikäitumisega noored vajavad enesejuhtimise, sotsiaaloskuste arendamise, meeskonnatöö, konflikti lahendamise ja eesmärkide seadise programmi, mis aitaks neid suunata tagasi tavakeskkonda (nt kooli) ning motiveeriks arendama sotsiaalseid oskusi. Seega toetatakse SPIN programmi uue grupi avamist.

Juhendajate/treenerite toetamine
Erivajadustega (tugiisikut vajavate) laste ja noorte kaasamiseks huvitegevusse või huviharidusse on puudu väljaõppega personal. Tänaste tugiisikute kvalifikatsioon erivajadusega lapse või noorega töötamiseks nii üldhariduses kui ka huvihariduses ja huvitegevuses töötamiseks on puudulik, kuid kuna puudub riiklik kutsestandard, mistõttu on oluline, et KOV tellib ja koostab koostöös teenusepakkujatega ise vajaduspõhise koolitusprogrammi.

Arendus
Info Viimsi vallas toimuvate huviringide/treeningute kohta on puudulik ning peamiselt koondunud valla koolidesse. Seega noored, kes ei käi Viimsi valla koolis, või noored, kes sooviksid käia mõnes huviringis, mida kooli ruumides ei toimu, või on tegemist muukeelse noorega, kelle emakeeleks on näiteks vene keel või inglise keel, ei pääse huviringide infole ligi. Puudub ühtne infokanal, kuhu on koondunud kõik Viimsi vallas toimuvad huviringid/treeningud. Seetõttu on oluline Viimsi vallas toimuvate huviringide info koondamine, süstematiseerimine ning automatiseerimise väljatöötamine.

Tänaseks on kõikidel Viimsi vallas tegutsevatel huvitegevuse ja huvihariduse st treeningtegevuse pakkujatel võimalus lisada Viimsi valla kultuurikalendrisse (https://kalender.viimsi.ee/et/huvitegevused) huviringi tunniplaanid, osalustasu ja muu info ning olla seeläbi info otsijatele nähtav.

Jätkub huvihariduse ja huvitegevuse info koondava infosüsteemi loomine/arendus eesmärgiga saada koondülevaadet Viimsi valla noorte hõivatusest ning teenusepakkujatest ning üleüldisest huvihariduse ja -tegevuse kvaliteedist. Huviharidust ja huvitegevust koondava infosüsteemi loomise II etapp: ARNOS huvikooli mooduli arendamine. Antud süsteemi kasutatakse, kuna lasteaiad ja üldhariduskooli nimekirjad on juba süsteemis olemas ning huviharidusmooduli lisamine olemasolevale süsteemile võimaldab andmete paremat kaitsmist ning statistilist koondamist.

Viimsi valla huvitegevuse ja huvihariduse toetused

 • Sporditegevuse toetus 7–19-aastaste laste vanemate kinnitusega laste ja noortega tegelevatele spordiklubidele, kelle ülesanne on sporditöö korraldamine ning võimaldamine.
 • Tallinna linnaga sõlmitud huvikoolide arveldamise leping, mille alusel toetame Tallinna munitsipaalhuvikoolides käivate laste ja noorte arvestusliku õppetasu maksmist.
 • Viimsi valla üldhariduskoolide kooli eelarvest tasustatavad huviringid.
 • MTÜ Teadmiskeskus Collegium Eruditionis tegevustoetus.
 • Lapsevanematele makstav toetus 7–19-aastase lapse ja noore eest, kes kasvab vähekindlustatud või paljulapselises peres või on raske ja sügava puudega.
 • Üks kord aastas saavad Viimsi vallas tegutsevad juriidilised isikud ja Viimsi vallavalitsuse hallatavad asutused taotleda 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses ja -tegevuses osalemise suurendamiseks, kättesaadavuse parendamiseks ja võimaluste mitmekesistamiseks projektipõhist toetust.

Viimsi vallavalitsuse poolt kinnitame, et koroonaviiruse levikuga seoses on Viimsi vallal valmisolek toetada juhtumipõhiselt neid, kes rahaliselt toime ei tule. Juhul kui perekonnal on eriolukorrast tulenevalt raskusi majandusliku toimetulekuga, kuid pere ei vasta vähekindlustatuse tingimustele, siis saab sotsiaal- ja tervishoiuosakond toetuse määrata erandkorras. Toetuse määramine eeldab menetlust ja sissetulekute ning väljaminekute analüüsi ning tõestamist. Samuti huvikooli osalustasu maksmist. Taotlust saab esitada läbi Viimsi valla iseteeninduskeskkonna: https://viimsivald.ee/taotlused/huvihariduse-ja-tegevuse-toetus-lapsevanemale.

TAOTLUSE LISADOKUMENDID
•Huviringi osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte). (Koroonaviirusest tingitult esialgu märts/aprill).
•Vähekindlustatud sh eriolukorras perede puhul perekonna kõigi liikmete netosissetulekut tõendav filtreerimata pangakonto väljavõte või tõend, et koroonaviiruse levikuga on pere sissetulekud oluliselt vähenenud või vähenemas.