Aeg-ajalt saavad Viimsi elanikud oma postkasti teate või telefonikõne, et Viimsi vallale kuuluvatele transpordimaa kinnistute haljasribadele on nende poolt loata rajatud istutusi, paigaldatud kive või muid elemente, mis ei ole kooskõlas teemaa kasutamise otstarbega ja mis tuleb eemaldada kas endal või eemaldab need valla poolt lähetatud teenistuja. Samuti tuleb vallale kuuluvalt teemaalt eemaldada sinna loata rajatud aiad.

Sageli järgneb teemaale mittekuuluva eemaldamise nõudele mõistmatus ja solvumine. Oma tegevusi või eemaldamise soovimatust selgitatakse väljenditega „see on juba 15 aastat nii olnud“, „aga kõikidel teistel on ka“, „sellega teete keskkonnavaenuliku teo“, „tegemist on müra- ja tolmutakistusega“. 

Kõik toodud põhjendused on mingil määral asjakohased ja inimlikult on arusaadav, et mõeldud on head (va aedade üle kinnistu piiri ehitamine). Samas on teemaa kasutamisel hulganisti asjaolusid, mille peale võib-olla ise ei tule ja mida soovin täpsemalt selgitada.

Igal maal on oma otstarve

Kõik saab alguse maa sihtotstarbest ehk sellest, milleks on teatud kinnistuid võimalik kasutada. Transpordimaa on liiklemiseks ja transpordiks kasutatav maa koos ohutuse tagamiseks ja selle maa korrashoiuks vajalike ehitiste aluse ning neid ehitisi teenindava maaga, sealhulgas teemaaga. Teemaa on maa, mis on määratud tee koosseisus olevate rajatiste paigutamiseks (nt sõidutee, kõnnitee, parkla, teepeenar, haljastusriba) ja teehoiu korraldamiseks. Vahel võivad teemaal asuda ka muu taristu elemendid nagu gaasi-, side-, elektri- jms paigaldised.

Tee ja tee kaitsevöönd

Tee on ehitusseadustiku kohaselt ehitis, millel on kaitsevöönd. Ehitise kaitsevöönd on ehitise alune ning seda ümbritsev maa-ala. Kaitsevööndi ulatuses on kinnisasja omanikul kohustus taluda võõrast ehitist ja kaitsevööndi piires on kinnisasja kasutamine ja sellel tegutsemine ohutuse ning ehitise toimivuse tagamiseks piiratud. Vahel võivad erinevate ehitiste kaitsevööndid ka kattuda. 

Ehitise kaitsevööndis on teatud tegevused mitmetel mõistetavatel põhjustel keelatud. Tee kaitsevööndis on näiteks keelatud ohustada ehitist (teed) või selle korrakohast kasutamist. Kui mõelda, mis ohustab teed kui ehitist, siis selleks võivad olla näiteks suurte puude juured – kui puu teele liiga lähedale istutada, võivad juured pinnases arenedes hakata lõpuks teed lõhkuma. 

Kui räägime tee hooldamise takistamisest, siis suurte puude ja hekkide võrad või paigaldatud kivid mõjutavad otseselt teetööde kvaliteeti – mõnest kohast ei olegi võimalik tervet teed või kõnniteed hooldada või koostööpartner keeldub teid puhastamast, kuna oksad lõhuvad ja kriibivad nende tehnikat.

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse, teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Kui tee on avalikult kasutatav, siis on sellel alati kaitsevöönd. Tänava kaitsevööndi laius on äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 10 meetrit. Mõnes kohas võib see olla suurem (kuni 50 m), kui see on sätestatud üld- või detailplaneeringus.

Tee kaitsevööndisse on keelatud paigaldada liiklejat häirivat valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit, korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust, kaevandada maavara ja maa-ainest, teha metsa lageraiet, teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandustööd. Tee kaitsevööndisse jääva kinnisasja omanik on kohustatud lubama nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või liiklusele ohtliku rajatise kõrvaldamist. 

Eesmärk on turvalisus

Sageli esitatakse järelevalveosakonnale kaebusi, et kellegi poolt valla transpordimaale istutatud hekk, suured puud või paigaldatud kivid on ohuks liiklejatele ja varale, kuna taimed piiravad nähtavust ja ülekasvanud hekk kriimustab sõidukeid. On juhtumeid, kus teele liiga lähedale asetatud kividele on otsa sõidetud, kahjustades vara, või kivide otsa kukutud, kahjustades tervist. Sellisel puhul esitatakse kahjunõue maa omanikule ehk Viimsi vallale ja menetlus tegeliku süüdlase leidmiseks (kes oma tegevusega on olukorra põhjustanud ja kellele esitada regressinõue) võib osutuda väga ressursimahukaks, kui mitte võimatuks.

Vallavalitsuse eesmärk pole kedagi kiusata, keskkonda hävitada või muul moel inimeste elu keeruliseks teha. Eesmärgiks on ohutum ja tõhusam liikuvus, mis on eri aastaaegade liikluse eripärasid ja elanike turvalisust ja vara arvestav. Liiklejatel peab olema võimalik õigesti tajuda kõiki ohtusid. Ka on vaja minimeerida olukorrad, kus eksimuste korral on tagajärjed isikule ja varale liialt rängad. Tähelepanu keskmesse tõuseb siin vähemkaitstud liikleja. Samuti on eesmärgiks teede pikaealisuse tagamine ja avalikes huvides paigaldatav taristu.

Tegutse oma kinnistu piires

Sageli võib inimestele tunduda, et haljasala kinnistu taga on piisavalt lai ja kena oleks see haljastada. See võib aga olla petlik, kuna võib-olla on plaanis rajada sinna tulevikus kergliiklustee, nutikas tänavavalgustus vms kõigi hüvanguks toimiv taristu. Seega palun istutused, hekid ja kiviskulptuurid rajada oma kinnistu piiresse või kui kuidagi ei saa, siis pöörduda eelnevalt valla ehitus- ja kommunaalosakonna poole eelinfo ja kooskõlastuse saamiseks. Kõik aiad tuleb rajada oma kinnistu piirile või sissepoole. Vallale kuuluvat maad isiklikes huvides piirata ei tohi.

Kuna Viimsis on aastate vältel erinevaid istutusi, üle piiri rajatud aedu ja paigaldatud kive kogunenud üsna suurel hulgal, siis ei ole paraku võimalik kõigiga korraga tegeleda. Järelevalveosakond tegeleb esialgu üle piiride istutuste ja rajatistega avalduse ja avastamisepõhiselt. Prioriteediks on ohtlikud ristmikud ning ühistranspordi liikumiseks ja taristu rajamiseks vajalike teemaade puhastamine. Kui tuvastatakse värske istutus ehitiste ülevaatusel kasutusloa menetlustes, siis palume selle samuti kohe eemaldada, et oleks võimalik veel ehk juurdumata taimed võimalikult väikese kahjuga oma aeda ümber istutada. 

Riikliku järelevalve teostaja pädevus antud küsimuses on Viimsi vallavalitsuse järelevalveosakonnal, kes teostab ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle järelevalvet täites selleks muu hulgas ka järgmisi ülesandeid:

1) ehitise või ehitusprojekti detailplaneeringule, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule, projekteerimistingimustele või muudele ehitise asukohast tulenevatele nõuetele vastavuse kontrollimine;

2) kohaliku tee kasutamise ja kaitsmise nõuete järgimise kontrollimine.

Loo moraal on kokkuvõtvalt järgmine: vallale kuuluvad (kõikidele valla maksumaksjatele kuuluv) transpordimaa kinnistud ei erine millegi poolest eraisikule või juriidilisele isikule kuuluvatest kinnistutest. Naabri aeda ju oma istutusi ei tee ega kive ei pane ning valla maal kehtib täpselt sama põhimõte. 

Tänan ette neid, kes vabatahtlikult alustavad teemaa puhastamist sellest, mis sinna ei kuulu ja võib põhjustada ohtu!