Tekst: Mari-Liis Mölder, Ida-Harju politseijaoskonna ennetustöö spetsialist

Taastav õigus on mõtteviis, kuidas läheneda konfliktidele ja õigusrikkumistele. Esikohale on seatud kahju heastamine ja konfliktse olukorra lahendamine, oluline on kogukonna kaasamine ja vastutuse jagamine protsessis osalejatega, vähendades seejuures riigi kui abstraktse õigusmõistja rolli.

Taastavast õigusest hakati Eestis rohkem rääkima ja seda kasutama aastal 2018, mil muutus alaealiste poolt toime pandud süütegude menetlemise ja lahendamise tava. Politsei, kohalikud omavalitsused ja haridusasutused toetavad noorte inimeste õiguskuulekat käitumist ning kohtlevad rikkujat eakohaselt ning panustavad sellesse, et kõigile oleks tagatud turvaline, salliv ja toetav õpi ja arengukeskkond. Taastav õigus on üks võimalik viis, kuidas õpetada noori oma tegude eest vastutust võtma ning kujundada nendes õigeid väärtusi ja sotsiaalseid toimetulekumehhanisme. Taastav õigus on lähenemine, kus esiplaanil pole eksinu karistamine, vaid see, et ta võtaks tehtud teo eest vastutuse ja heastaks kahju.

Aastal 2021 algatas politsei- ja piirivalveamet taastava õiguse põhimõtete kogukondadesse viimise ja juurutamise projekti „Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond“, mille raames neljas edumeelses kogukonnas piloodina aktiivsed elanikud ja spetsialistid omandavad konfliktivahendamise oskuse ning on valmis toetama oma kogukonna inimesi konfliktide lahendamisel. Esimesed piloteerivad piirkonnad Harjumaal on Viimsi, Kiisa, Kose ja Ida-Virumaal Narva Kreenholmi kogukond.

Käesoleval aastal toimusid Viimsis kolm olulist koolitust, mille raames kohaliku kooli sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, lastekaitsespetsialistid, külavanemad ja valla aktiivsed elanikud õppisid, kuidas ennetada ja lahendada tekkivaid konflikte kogukonnas.

Projekti eesmärk on võimalikult paljude juhtumite – kiusamise, konfliktide, vägivalla, vara- ja avaliku korra vastaste süütegude, sodimise, lõhkumise, alkoholi ja narkootikumide tarbimise – puhul konflikti või kahju tekitamisele eelnenud olukorra taastamine. Koostöös kogukonna õppeasutuste ja ametkondadega soovitakse õpetada noortele õiguskuulekat käitumist ja konfliktide lahendamist, toetudes just taastava õiguse põhimõtetele.

Tänaseks tunnevad algatuse vastu suurt huvi ka teised kogukonnad ning sellest aastast läks taastava kogukonna mõtteviisiga kaasa Rapla linnavalitsus, kes koostöös politseiga tõid taastava õiguse tegevusi oma kogukonda.

Miks on taastav õigus kogukonnale oluline?

Taastava õiguse põhimõtetel toimiv kogukond on turvaline ja inimesekeskne. Konfliktide ja süütegude lahendamisel seatakse eesmärgiks kogukonna suhete tervendamine. Taastav õigus põhineb lahendusprotsessidel, milles osalevad aktiivselt kõik mõjutatud asjaosalised. Protsessi juhib neutraalne ja vastava väljaõppega vahendaja, kes on turvaline ja usaldusväärne kogukonnaliige.

Taastava õiguse lähenemised sobivad:

  • noorte tülide ja süütegude lahendamiseks;
  • avaliku korra rikkumistega seotud konfliktide lahendamiseks;
  • koolikeskkonnas tekkinud konfliktide lahendamiseks;
  • kogukonna konfliktide lahendamiseks;
  • naabritevaheliste lahkarvamuste lahendamiseks;
  • kollektiivides tülide, keeruliste olukordade seljatamiseks ja konfliktide ennetamiseks.

Nimetatud projekti on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“. Rohkem infot taastava õiguse võimaluste kohta Eestis saab veebilehel palunabi.ee/taastavoigus. Toimuva projekti kohta küsi lisainfot oma piirkonnapolitseinikult Maria Bulakilt (maria.bulak@politsei.ee).