Viimsi vald viis „Augmented Urbansi“ välisprojekti raames läbi küsitluse, mis keskendus Haabneemet läbiva Randvere tänava lõigule ja inimeste ootustele selle tänava tulevikunägemuse osas. Küsitlusele vastas ühtekokku 242 inimest ja tagasiside kohaselt nähakse teelõiku alleedega ja lilledega ümbritsetuna ning laiade kergliiklusteedega.

Soov keskkonda uuendada
Vastanud leidsid, et Randvere tänava lõik koos teeäärse lähialaga, alates Rohuneeme teest kuni Tammepõllu teeni, vajab uuendamist. Muutusi, ümberkujundamist ja uuendamist on vaja 69% vastanute hinnangul. Ala senise ilme säilitamist pooldas 11% vastanutest ja 20% jätsid konkreetse eelistuse valimata. Täiendavalt lisati muudatuse vajaduse juurde põhjendusi, mida enamasti kasutati positiivse seisukoha korral. Kokku esitati 116 erinevat põhjendust / ettepanekut, miks muudatust soovitakse näha. Läbivamad teemad oli rohelisem keskkond (eraldusribad sõidutee keskel, puud, kaetud alade vähendamine), lisaks innovaatilised lahendused ning liiklusohutus (valgustus paremaks, kiirused madalamaks jms). Leidus ka detailsemaid soove äärekivistada tee servad ja avada Rohuneeme suunale viiv Randvere tee esimene sõidurada.

Liikumisviisid
Oluline oli selgitada, millist liikumisviisi inimesed Randvere tee lõigul kasutavad. Valikvastustest jagunesid võrdselt nii kergliiklejad kui ka sõidukiga liikujad. Küsimusele vastati 211 korral, et sõidetakse autoga, 123 korral märgiti ära liiklemine jalgsi või lapsevankriga ning 102 korral leidis märkimist jalgrattasõit. Veel toodi välja rula vms väikevahendi kasutamine, mootorrattaga sõitmine, roller, elektriline tõukeratas jms.

Rohelus ja laiemad kergteed
Küsimustikuga uuriti, milliseid maastikuelemente ja avaliku ruumi objekte sooviksid elanikud näha Randvere tee ääres ja selle lähiümbruses. Võimalik oli teha valikuid esitatud loetelust või esitada erinevaid ettepanekuid. Vastustes jäid kõlama rohelised lahendused, laiemad jalgratta- ja jalgteed ning kujundatud maastikulahendus – need ühtisid suures joones ka välja käidud ettepanekutega muudatuse vajaduse juures.

Kõige rohkem soovitakse näha alleesid või puuderidasid tee ääres (61,6% osakaal), sellele järgnesid laiemaid jalgratta- ja jalgteed (54,1% osakaal) ning lilleamplid postidel (53,3% osakaal). Ootus on samuti eraldi kujundatud istumiskohtadele haljastuse sees (51,2% osakaal), lillepeenardele (49% osakaal) ja prügikastidele (47,5% osakaal). Pikema ülevaate enim esitatud soovidest ja ootustest annab juuresolev loetelu.

Lahtiste vastuste juures tehti ettepanekutena veel avalike WC-de olemasolu, hubased varjualused lõõskava päikese eest varjumiseks, vabaõhukohvikute võimalik olemasolu jms. Püüame nende soovidega maksimaalselt arvestada projektlahenduse koostamisel.

Mida viimsilased ei eelista peatänava lahenduses näha
Kõige leigema tagasiside sai variant „rohkem liiklusmärke“ (vaid 2% osakaal). Lisaks ei eelistata piirdeaedasid või poste sõiduraja keskel, samuti välireklaamikandjaid, avatud sademeveekraave, elektriautode laadimispunkte, pakiautomaate või põrkepiirdeid tee servas.

Kõigi eelmainitute osakaalud moodustasid alla 10% vastanute koguarvust.

Nii soovitud kui ka mitte-eelistatud valikute ja kriitikat saanud valdkondade avalikku ruumi ja selle projektlahendusele sobitamine saab kindlasti olema „Augmented Urbansi“ projekti meeskonnale suur väljakutse. Vajalik on kombineerida liiklust, taimestikku, sotsiaalset ja tehnilist taristut ning leida tasakaal või kompromiss erinevate lahenduste ja eelistuste vahel.

Ülekäiguradasid hinnati piisavaks
Sõidutee ületamise võimalusi on Randvere teel ja sellega ristuvatel sõiduteedel peatee vahetus naabruses 217 vastanu arvates piisavalt (90% vastanutest), samas 25 vastanut (10% vastanutest) leidis, et ülekäiguradasid tuleks juurde rajada. Sealjuures sõidutee ületamise ohutustamiseks, lisaülekäigukohtade loomiseks, liikluse rahustamiseks, kergliiklusteede äärsete jalapuhkamise võimaluste juurde loomiseks ja muul moel olemasoleva keskkonna parendamiseks tehti kokku 37 ettepanekut.

Eelnevalt toodud eelistuste rubriigis nähti ülekäiguradasid samal tasapinnal aga ohutumaks muudetuna (foor, valgustus, eraldussaar) kui eritasandiliste teeületustena.

Liiklusohutuse tagavad rohkem valgustatud ülekäigurajad
Sõidutee ületamise osas oli võimalus anda hinnanguid erinevatele ülekäikudega seotud väidetele. Väited kajastasid olemasolevat olukorda ja võimalikke parendamise lahendusi, milliste osas oli eesmärk selgitada soovitavad lahendused. Positiivne oli see, et tee ületamist hinnati pigem ohutuks.

Kõige suurema osakaaluga hinnati valgustatud ülekäiguradade ohutust, mis ühtis ka varasemate küsimuste all toodud eelistustega. Hinnangud jagunesid vastavalt kõrvalolevale tabelile.

Tagasiside eskiisprojektile
Projekti raames on kavas välja töötada eskiis Randvere tänava võimalikust tulevikunägemusest, mille sisendiks saab käesolev ideekorje tagasiside. Täname kõiki küsitluses osalenuid ja ettepanekute tegijaid! Projekti meeskond püüab võimalikult palju arvestada küsitluses tehtud ettepanekutega.

Vallavalitsus teeb endast oleneva, et Randvere tänava lõik, alates Rohuneeme teest kuni Tammepõllu teeni, oleks tulevikus veelgi parem ja meeldivam paik kõikidele liiklejatele ning sealjuures oleksid loodud kõik võimalused avaliku ruumi keskkonnas vaba aja veetmiseks.

Kokkuvõtlik sisend Randvere tänavalõigu eskiisile

  1. Tee serva tulevad puud ja põõsad, samuti istutatakse haljastus tee keskele rajatavatele eraldusribadele.
  2. Kogu teemaa on kaetud erinevate täisistutusalade ja lillepeenardega, postidel on lilleseaded.
  3. Teekinnistu maastik kujundatakse vaheldusrikkalt ja seal leidub erinevates kohtades istumisnurki, veemängu, erinevaid mänguväljakuid.
  4. Tee servad saavad erineva sotsiaalse taristu – rohkem pinke, tekivad vaba aja alad, lesilad, kohvikualad jm põnevad kohad, kus on mõnus olla.
  5. Liiklust rahustatakse ja märke võetakse vähemaks.
  6. Olemasolevad teega samal tasapinnal ülekäigurajad saavad täiendava valgustuse, lisatakse foore ja kasutatakse erinevaid tarku lahendusi.
  7. Vaadatakse üle teede sidumine, läbilaskvus, liiklusvood.

Huvitavamaid ettepanekuid, mida tehti
Autod tunnelisse suunata
Ringristmikud kaotada
Piirded tee keskele ehitada
Tee looklevaks ehitada
Kiiruskaamerad panna
Muru asemel lilleniidud

Tehti ka vastandlikke ettepanekuid
Sõidutee laiemaks / sõidutee kitsamaks
Parklaid juurde / parklaid vähemaks
Ülekäikudele saared / saari mitte teha
Kiirus väiksemaks / kiirus samaks
Puid juurde / puid mitte panna

Eelistused teemaale erinevate lahenduste ja rajatiste osas, millel oli enam
kui 50 vastanut.

Puude alleed, puuderead tee ääres 149
Laiemad jalgratta- ja jalgteed 131
Lilleamplid postidel tee ääres 129
Kujundatud istumiskohad 124
Lillepeenrad ja lilledega kaetud alad 119
Prügikastid 115
Samal tasandil ohutumad ülekäigud 113
Avalikud haljakud ja muruplatsid 102
Põõsad / täisistutusalad 98
Lillepotid, -kastid või -vaasid 92
Istepingid tee ääres 89
Muruga eraldussaared tee keskel 88
Purskkaevud või väikesed veesilmad 83
Mänguväljaku elemendid 82
Vähem liiklusmärke 80
Eriilmeline maastik 75
Jalgrattaparklad 66
Maastikumängu elemendid 59
Eritasandilised jalakäijate ületused 54
Kivid, rahnud maastikuelemendina 52

Foorita ülekäiguradadel on ohutu 36
Ristmikel tee ületamine on ohtlik praegusel kujul 41
Üekäiguradadel tee ületamine on ohtlik praegusel kujul 42
Fooriga ja tarkseadmetega lahendus oleks ohutu 79
Ristmikel sõidutee ületamine on üldiselt ohutu 90
Valgusfooriga reguleeritud ülekäiguradadel on ohutu 115
Rohkem valgustatud ülekäigurajad on ohutumad 132