Projekteerimistingimused Viimsi vallas

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Muuga külas Piirivalve tee 1 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Piirivalve tee 1 kinnistule Muuga külas hoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavolikogu 09.03.2010 otsusega nr 11 kehtestatud Kordoni detailplaneeringuga Muuga külas Viimsi vallas.

Soovitakse suurendada kavandatava hoone ulatuses hoonestusala põhja suunas 2,4 m ja lääne suunas 0,1 m kokku 10%. Hoonestusala nihkub Piirivalve tee poole. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga, Piirivalve tee 1 ja Piirivalve tee kinnistud on ühe juriidilise isiku omandid. Detailplaneeringuga lubatud teisi parameetreid ei suurendata.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.