Alanud ülikooliaastal anname teada president Lennart Meri stipendiumi ja preemia taotlemise võimalusest. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2019.

Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuudi eesmärk on väärtustada Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri vaimset pärandit.
Määruse kohaselt antakse välja kahte liiki rahalist toetust: preemiat ja stipendiumi eelarvega kuni 3200 eurot, mida Viimsi vald eraldab valla eelarvest üldjuhul igal aastal. President Lennart Meri stipendiumi eelarvesse võivad teha ühekordseid või regulaarseid rahalisi annetusi nii füüsilised kui ka juriidilised isikud.

Stipendiumi maksmise eesmärk on innustada ja toetada kõrgkooli üliõpilast, kes õpib mõnel humanitaarteaduste õppekaval ja on seadnud sihiks erialase uurimustöö koostamise. Stipendiumit võib taotleda mõnel humanitaarteaduste õppekaval kõrgharidust omandav bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane erialase uurimustöö kirjutamiseks. Stipendiumi taotlus tuleb esitada stipendiumile kandideerijal isiklikult.

Preemia maksmise eesmärk on eelkõige premeerida ja tunnustada magistrikraadi omandanud isikut, kes on koostanud silmapaistva uurimustöö (magistritöö) humanitaarteaduste valdkonnas. Preemiale võib kandideerida humanitaarteaduste valdkonna magister, kes on magistrikraadi omandanud kandideerimisele eelneva kahe kalendriaasta jooksul. Seega, kui taotlus preemia maksmiseks esitatakse detsembriks 2019, lähevad arvesse magistritööd, mis on kaitstud 2019., 2018. või 2017. aastal. Määruse reguleerimisalast on välja jäetud doktorandid ja doktoritööd kaitsnud isikud. Preemiale kandideerimise puhul võib taotluse esitada nii kandideerija kui ka kolmas isik.
Humanitaarteaduste all peetakse eelkõige silmas filoloogiat, ajalugu, folkloristikat, teoloogiat, kunsti- ja teatriteadust, semiootikat jms.

Kandideerija ei pea rahvastikuregistri andmete kohaselt olema Viimsi valla elanik, kuid tal peab olema elulooline või hariduslik seos Viimsi vallaga.
Stipendium või preemia antakse üle president Lennart Meri perekonna liikme ja Viimsi vallavanema või tema poolt volitatud isiku poolt president Lennart Meri sünniaastapäeva tähistaval üritusel.

Sel aastal pälvis stipendiumi Doris Kristina Raave. Fotod: Annika Haas
Sel aastal pälvis stipendiumi Doris Kristina Raave. Fotod: Annika Haas

Viimsi Vallavolikogu 12.03.2013 määrus nr 6 “Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi statuut” on avaldatud 22.03.2013 Viimsi Teatajas ning valla kodulehel viimsivald.ee. Lisainfo: tel 602 8874, ott.kask@viimsivv.ee, www.viimsivald.ee.

29.märtsil tähistati Viimsi valla aukodaniku, president Lennart Meri 90. sünniaastapäeva traditsioonilise mälestuskontserdiga EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus ja Peeter Langovitsi fotonäituse „Kohtumised Lennart Meriga“ avamisega Rannarahva muuseumis. Järjekorras kuuendat korda kuulutati välja Viimsi valla algatatud president Lennart Meri nimelise stipendiumi saaja. 3200 euro suuruse stipendiumi pälvis Doris Kristina Raave, Tartu Ülikooli romanistika eriala bakalaureuseõppe üliõpilane uurimustöö tegemiseks teemal “Esimese ja teise keele taju mõju kolmanda keele omandamisel”.
Stipendiumikomisjoni liikme Mart Meri hinnangul on selle uurimustöö sihiks selgitada psühholingvistilisi protsesse teise võõrkeele omandamisel. Teemapüstitus on huvitav teoreetiliselt – kuidas omandatud keeled (emakeel ja esimene võõrkeel) mõjutavad teise võõrkeele õppimist keelegenealoogilisest, keeletüpoloogilisest ja psühholingvistilisest aspektist. Töö tulemustel võib olla tugev praktiline, rakenduslingvistiline väärtus. Uurimisplaan on kavandatud meetodikindlalt ning üliõpilasel on tahe teemaga jätkata ka magistrikraadi taotlemiseks. Lennart Meri õpiraha määramine Doris Kristina Raavele on igati õigustatud.