Eelmise aasta sügisest on koos kogukonnaga aktiivselt koostatud Prangli saare arengukava aastani 2030. Saarel on toimunud mitu strateegiaseminari, et ühiselt arutada, mis on järgmise kümne aasta arengualased tegevused.

Nagu ikka iga visiooni ja tegevuskava koostamisel, on arvamusi palju ja arutelud kipuvad vahepeal ka päris tuliseks minema. Prangli kogukond on aastaid olnud pigem kasvavas trendis ja elanikud näevad, et saarel võiks oluliselt vilkam elu toimida terve aasta vältel, mitte ainult suveperioodil.

Loodus- ja maastikukaitsest tulenevaid piiranguid arvestatakse, kui need ei pärsi mõistlikku arendustegevust. Olulised elukvaliteeti mõjutavad sõlmküsimused, nagu näiteks stabiilne elektriühendus, vee kvaliteet ja sadama piirkonna areng on lahendatud.

Prangli traditsiooniline tegevusala on kalapüük, mis on aga järk-järgult asendunud turismiettevõtlusega. Põllumajandusega tegeletakse üksnes oma pere tarbeks. Kohapealseid töökohti napib, mistõttu käiakse tööl mandril. Vajadus on ka turismiinfopunkti järele. Kelnase uue sadamahoone rajamine võimaldaks selle vajaduse katta.

Turismivaldkonna arenemine on aga tekitanud teatava vastuolu põliselanike ja turismiettevõtjate vahel. Nimelt leiavad püsivalt saarel elavad inimesed, et turistide arv on maksimumi lähedal ja rohkem tuleks tähelepanu pöörata saarele lisandväärtuse loomisele. Päevaturistid võtavad ära kohad liinilaeval ja kulutavad koha peal suhteliselt vähe raha. Samas häirivad suured grupid kohalikke. Seega on oluline saavutada kokkulepe ja tasakaal, et ühest küljest oleks tagatud turismivaldkonna areng, nagu näeb ette ka Viimsi valla turismi arengukava aastani 2025, kuid teisalt ei tekitataks saarele ja selle elanikele kahju.

Oluline on siinkohal märkida, et saare potentsiaal turismivaldkonna ühe osana on suur. Sesoonselt on võimalik tegevusi saarele planeerida ja aktiivselt turiste teenindada, mis omakorda annab võimalused aastaringsete töökohtade suurendamiseks saarel.

Vallavalitsus on aktiivselt toetamas Prangli saare arengut. Tegevuskavas on iga-aastaselt mitmeid tegevusi saare arengu toetamiseks. Juba sel aastal paigaldatakse Kelnase sadamasse ootepaviljon koos pesemisvõimalusega, et sadamas oleks tagatud kõik väikesadamale kohased põhifunktsioonid. Laiendatud on parkimisala. Kavas on lammutada ohtlik vaatetorn, Tegeletakse veeressursi täiendamisega ja ülesaarelise tasuta WI-FI leviala laiendamisega.

Koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga teenindab saart aastaringselt tervishoiupunkt koos kiirabiautoga. Saare kohalikest on välja koolitatud 4 esmaabi andjat, samuti tegutseb vabatahtlik merepäästeüksus.

Peatselt saab varjualuse ka Prangli laululava, et suvel saaks saare üritused toimuda iga ilmaga.

Tule saarele!!