Foto: erakogu

Milline on tuleviku-Viimsi, kus inimestel on hea elada? See on suur ja oluline küsimus, millele oleme asunud vastust otsima arengustrateegiaga aastateks 2023–2045. Sellega algatame uue ja tähtsa peatüki Viimsi valla arenguloos. 

Nii mõnigi lugeja võib isekeskis praegu küsida, miks seda kõike vaja on? Viimsi valla aukodanik, president Lennart Meri on öelnud, et muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga koos käib, käib natukene kiiremini, kui maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab. Just seetõttu me kõik koos uue arengustrateegia koostamist alustamegi. 

Visiooni sõnastamine ja pikaajaliste arengueesmärkide püstitamine on olulised selleks, et tagada pikaajaline tasakaalustatud areng ja hoida olemasolevaid ressursse  tulevaste põlvkondade jaoks. Samas aitab see ka ootamatute kriisidega paremini hakkama saada ja edukalt lahendada erinevad päevakorda tõusvad küsimused.  

Usume, et kohalik omavalitus peab olema alati sammukese oma ajast ees, et pidevalt muutuvate oludega parimal võimalikul moel toime tulla. Viimased aastad on tervele Eestile näidanud, kui kiiresti ja drastiliselt võib meie argielu muutuda. Analüüsides järjepidevalt majandus- ja elukeskkonda, erinevaid kasutajagruppe ning kaasates ja küsides tagasisidet, tekib tugev ja kindel arusaam, millised on kogukonna arenguvõimalused, aga ka võimalikud murekohad tulevikus.  

Loodav arengustrateegia hõlmab endas visiooni, pikaajalisi eesmärke, iga-aastaselt uuendatavat tegevuste ajakava ja nende elluviimiseks vajaminevate rahaliste vahendite plaani eelarvestrateegia näol. Arengustrateegia seob ühtseks tervikuks kokku kõik valla valdkondlikud arengukavad: haridus ja noorsootöö, heakord ja haljastus, tänavavalgustus, jäätmekäitlus, transport ja liikuvuskorraldus, teedevõrk, energia, ühisveevärk ja kanalisatsioon, turism jne. Nii tagame selle, et iga valdkond astub ühte sammu ja töötab ühtse suure eesmärgi nimel muuta Viimsi parimaks elupaigaks, kus elada. 

Kogu protsessis saab kesksel kohal olema kogukonna kaasamine. Kaasame valla elanikke kogu arengustrateegia koostamise protsessi jooksul. Lisaks jätkame regulaarselt vaheinfo jagamist kõikide etappide kaupa nii Viimsi Teatajas kui ka teistes valla infokanalites. Esimene ja suurem kaasarääkimise võimalus on juba sellest nädalast kättesaadav Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022. Käesolev uuring on oma olemuselt väga sarnane 2019. aastal läbi viidud uuringule, mis annab hea võrdlusmomendi, kas ja kuidas on elanike rahulolu viimaste aastatega muutunud.  

2019. aasta uuringus avaldasid viimsilased soovi näha edasiminekuid mitmes valdkonnas. Hoolekandeteenus, mis paljudele murekohaks oli, on saanud uue hingamise loodud Viimsi hoolekandekeskuse näol, mis koondab mitmed eakatele ja erivajadustega inimestele tuge pakkuvaid teenuseid ning suudab neid tänu ühtsele juhtimisele ka kasutajakesksemalt arendada. Elukeskkonna osas oli suurimaks murekohaks avaliku ruumi planeerimine. 2022. aasta alguses anti start uue üldplaneeringu koostamisele, mille fookuses saab olema mitmekesine elukeskkond, sisserände aeglustamine ning keskkonnahoid. Kevadel oli võimalik kogukonnal anda tagasisidet selle lähteseisukohtade osas. Seda võimalust kasutati aktiivselt ja see teeb väga palju rõõmu. Valla juhtimise seisukohalt tunti enam puudust elanike kaasamisest. Oleme täiesti nõus, et elanike aktiivne kaasamine peab olema tugevas fookuses. See on ka üks põhjustest, miks soovime elanike rahulolu-uuringuid regulaarselt korraldada ning pidevalt hoida näppu pulsil, kuidas vallas tehtav viimsilaste rahuloluga suhestub. 

Selle uuringuga näeme, millised on aktuaalsed murekohad ja kuidas on vallaelanike rahulolu muutunud. Tagasiside ja mõtted on väga oodatud! Veebiküsitlus jääb avatuks kuni 11. septembrini. 

Viimsilased, kellel puudub interneti- või arvutikasutamise võimalus, on oodatud ankeeti täitma Haabneeme päevakeskusesse (avatud E–N kell 10–16 ja R kell 10–14) ja alates 30. augustist ka Randvere päevakeskusesse (E–N kell 10–15). Arvutikasutamise võimalust pakuvad ka Viimsi vallavalitsus ja Viimsi raamatukogu.

I ANDMEANALÜÜS (juuni – august 2022)
Esimeses etapis kogutakse kokku, süstematiseeritakse ja analüüsitakse vallavalitsuse finantsandmed, valdkondlikud arengukavad ja tehtud uuringud ning olulise mõjuga planeeringud. Lisaks analüüsitakse ka kehtivat arengukava.

II VÄLJAKUTSETE, VAJADUSTE JA VÕIMALUSTE KAARDISTAMINE (september – detsember 2022)
Teises etapis analüüsitakse nii kohalikul kui ka riigi tasandil erinevaid arengudokumente ja uuringuid ning viiakse läbi rida arutelusid peamiste probleemkohtade ja võimaluste väljaselgitamiseks ning esmase visiooni sõnastamiseks. Plaanis on individuaalsed intervjuud, fookusgrupi intervjuud võtmeisikute ja fookusgruppidega.

III EESMÄRGISEADE (november – detsember 2022)
Kolmandas etapis toimub andmeanalüüsi ja töötubades saadud tulemuste põhjal valla visiooni ja pikaajaliste eesmärkide seadmine koos baas- ja sihttasemetega. Sõnastatud saavad vajadused, väljakutsed, võimalused ning vastav visioon ja eesmärgid.

IV TEGEVUSKAVA JA EELARVESTRATEEGIA (jaanuar 2022 – märts 2023)
Tegevuskava üheks osaks saab olema Viimsi finantsprognoos, mille sisendiks on rahvastikuprognoosi eri stsenaariumid, eeldatav sissetulekute kasv jt võtmenäitajad. Tegevuste kavandamisel hinnatakse nende kuluefektiivsust ja valla eelarvevõimalusi. Eelarvestrateegia koostab vallavalitsuse rahandusosakond.

V ESIMENE LUGEMINE VALLAVOLIKOGUS (aprill 2023)

VI AVALIKUSTAMINE (aprill – mai 2023)
Eelviimases etapis saavad arengustrateegia eesmärgid, tegevused, mõõdikud ja rahalised vahendid nähtavaks valla poolt loodavas interaktiivses mõõdikute keskkonnas. Samuti toimub arengustrateegia avalik väljapanek ja arutelu.

VII ARENGUSTRATEEGIA KEHTESTAMINE (juuni 2023)