Augmented Urbans välisprojekt aitab luua paremat avalikku ruumi. Projekti põhirõhk on suunatud koosloome ja liitreaalsuse tegevustele linna(või valla)planeerimises.

Heast valla- või linnaruumist unistavad kõik. Uutel arendustel on seda lihtsam luua, sest kogu ruum rajatakse sisuliselt nullist. Olemasoleva keskkonna puhul on aga tegemist keerulisema ülesandega. Paljud kohalikud omavalitsused Eestis ja kaugemalgi seisavad väljakujunenud avaliku ruumi inimkesksemaks muutmise küsimustega silmitsi. Ka said mitmed sellised tegevused Augmented Urbans projekti ülesandeks – alates virtuaalse töövahendi loomisest kuni reaalse lahenduse eskiisini. Kõik selleks, et aidata kaasa parema avaliku ruumi loomisele (loomisega seotud kaasamisele) ja kasutada selleks ka tehnilisi võimalusi.

Kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite kasutamine võimaldab visualiseerida erinevaid valla avaliku ruumi planeerimise protsesse ning kaasata kogukonna elanikke, et nad kavandatavat paremini mõistaksid. Heaks näiteks on tehniline joonis võrrelduna 3D videoga. Joonis on insenerile koheselt mõistetav ja tal tekib hetkega ülevaade lahendusest, aga elaniku jaoks on paremini mõistetav pilt või video loodud lahendusest. Nii koostati projekti käigus loodud valla peatänava eskiisile lisaks ruumilised fotovaated ja 3D video.

AU projekti läbivaks teljeks kõige kõrval on kaasamine. Kaasamine selles mõttes, et enam inimesi saaks läbi infotehnoloogiliste vahendite lahendusega tutvuda ja seda seeläbi mõista (3D, liitreaalsus, ruumilised vaated, erinevad ruumilised rakendused). Lisaks kaasamine läbi küsitlemise ja tutvustamise ehk võimalus kaasa rääkida. Nii näiteks olid viimsilased need, kes koostasid Haabneemet läbivale peatänava eskiisile lähteülesande. Ja kolmandaks kaasamine lõpptulemuse tutvustamisel – huvigruppidele lahenduse esitlemine, kus tekib vahetu võimalus küsida küsimusi ja kohtuda ekspertidega.

Projekti raames on koostatud piloodina Haabneeme aleviku (sh Miiduranna küla) 3D mudel, mida plaanitakse täiendada ja kasutada Haabneeme aleviku üldplaneeringuga seotud kaasamisprotsessis. Prototüübi edasiarendamisel on soov sellest luua töövahend, millega esitada erinevaid 3D lahendusi – olgu ses siis teelahendus, mõni olulise mõjuga ehitusprojekt või planeering.

Kõik eelkirjeldatud lahendused ja projekti kaasamistegevused võimaldavad erinevates etappides osaleda ja teha seeläbi koostööd, jõudmaks ühiselt koduse ja hubase vallaruumi loomiseni. Projekti üks eesmärke ongi aidata kaasa selliste kaasamisprotsesside kirjeldamisele või probleemide lahendamisele, et luua vajalikud kaasamist toetavad tehnoloogilised vahendid (tarkvara, riistvara) ja praktikad, misläbi üha enam lahendusi saaks varustatud kogukonna koondatud sisendiga või oleksid läbi kaasaja võimaluste toodud koju kätte.

Augmented Urbans välisprojekti viiakse ellu vahemikus 2018-2020 ning seda rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd. Augmented Urbans seob omavahel Eesti, Soome, Rootsi ja Läti riigid. Projekti kogueelarve on 1,9 miljonit eurot, millest 1,59 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus.

Projekti koduleht (partnerite tegevused jm):
https://www.augmentedurbans.eu/

Projekti sotsiaalmeedia leht ja uudised:
https://www.facebook.com/AugmentedUrbans/

Viimsi valla tegevuste ja materjalide leht:
https://viimsivald.ee/augmented-urbans-projekt

  • Randvere peatänava eskiisi joonised
  • Randvere peatänava eskiisi 360o vaated
  • Randvere peatänava 3D video

Haabneeme 3D mudel asub:
https://kovruum.ee:1443/cesiumtest/viimsi/