Keskkonna- ja planeerimisosakonnas tõi lõppenud aasta kaasa mitmed projekte. Vaatame lähemalt, mis tehtud sai.

2021. aastal valmis Viimsi valla mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. Müra kaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine annab hulgaliselt väärt informatsiooni ning loob võimalused keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks.

Kinnitati Leppneeme-Tammneeme, Krillimäe ning Mäealuse maastikukaitsealade kaitsekorralduskavad.

Jätkus maade munitsipaalomandisse taotlemine. Aasta jooksul langetati otsus 20 objekti munitsipaalomandisse vormistamiseks. Seoses masskandega määratleti 41 kinnisasja juurde erastamise (riba erastamise) objekti, milledest 9 objekti osas on vallavalitsus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise eeltoimingud lõpule viinud. 2021. aastal andis vallavalitsus nõusoleku 5 korral kinnistute piiride muutmise, 20 korral katastriüksuste jagamise ja 4 korral  katastriüksuste liitmise maakorralduslike toimingute teostamiseks.

2021. aastal kehtestati Viimsi vallas 9 detailplaneeringut. Samal perioodil algatati 11 detailplaneeringut. Esiletoomist väärib rannaalade teemaplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tänaseks on laekunud riigiasutuste ning külavanemate seisukohad ja ettepanekud lähteseisukohtade väljatöötamiseks. Rannaalade teemaplaneeringu koostamise protsess ja vajalike toimingute tegemine jätkub käesoleval aastal.

Jätkus 2019. aasta lõpus käivitunud Haabneeme aleviku üldplaneeringu koostamise menetlus. Toimus üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja töötuba, kus valla inimestel oli võimalus oma arvumusi ja ettepanekuid esitada. Avaliku väljapaneku toimumise ajal oli kõigil võimalik esitada oma arvamus, et määratleda Haabneeme aleviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. Edasine aleviku üldplaneeringu menetlus saab olema valla üldplaneeringu koosseisus.

Viimsi vallas registreeriti 2021. aastal 325 topo-geodeetilist tööd, 269 ehitusjärgset mõõdistust ja 180 teostusjoonist.

Viimsi vallas jätkus koha-aadresside korrastamine, mille käigus määrati või muudeti 31 liikluspinnal kohanimi. 251 katastriüksusel muudeti või viidi kehtivate nõuetega kooskõlla kohanimi.

Sõlmiti lepingud taaskasutusorganisatsioonidega pakendite ja pakendijäätmete kogumise korraldamisega Viimsi valla haldusterritooriumil. Lepingute eesmärk on tõhustada jäätmete liigiti kogumist ning tagada avalike kogumispunktide teenindamine. Ühtlasi propageerida pakendite ja pakendijäätmete kohtkogumist.

Koostati rohevõrgustiku toimivuse analüüs.

Keskkonna- ja planeerimisosakond

Avafoto: aastal 2021 kinnitati Leppneeme-Tammneeme, Krillimäe (fotol) ning Mäealuse maastikukaitsealade kaitsekorralduskavad. Foto: Timo Kark