Detailplaneeringud Viimsi vallas

Avalikud arutelud

  • 09.03.2020 algusega kell 16.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) 1. korruse koosolekuruumis Lubja küla, kinnistu Lubja tee 2 ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 12.11.2019 otsusega nr 61) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalikud väljapanekud

06.–23.03.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:

  • Naissaar, Väikeheinamaa küla / Lillängin, kinnistu Kalda-Lepiku DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 29.01.2020 korraldusega nr 43).
  • Planeeringuala asub Naissaarel Väikeheinamaa külas ja hõlmab kinnistu Kalda-Lepiku (katastritunnus 89001:001:0115, suurus 11 164 m2, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa). Planeeringuala piirneb lõunast merega, põhjast RMK metsaalaga ning idast ja läänest hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutega Jõesaare ja Ranna-Lepiku. Planeeringuala jääb ajaloolise küla asukohale, kus hoonestus paiknes valdavalt piki rannikut.
  • DP koostamise eesmärk on muuta kinnistu Kalda-Lepiku maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks vastavalt Naissaare üldplaneeringuga määratud juhtotstarbele, planeerida elamukrunt ning määrata krundi ehitusõigus ühele suvilale ja kahele abihoonele (sauna ehitamiseks ja olemasoleva keldri renoveerimiseks). DP-ga moodustatakse ka transpordimaa sihtotstarbega krunt (574 m2), mis antakse üle vallale. Valla eesmärk on omandada järk-järgult Männiku teemaa, mis on ajalooline külatee – juurdepääs paljudele kruntidele. ). DP on Naissaare üldplaneeringu kohane.

06.03–06.04.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:

  • Viimsi alevik, kinnistu Liilia põik 4 DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 13.12.2016 otsusega nr 100) eskiislahendus.
  • Planeeringuala asub Viimsi alevikus väljakujunenud hoonestusega elurajoonis ja see hõlmab hoonestatud elamukrundi Liilia põik 4 (katastritunnus 89001:010:0136, suurus 2000 m2, maakasutuse sihtotstarve elamumaa). Planeeringuala piirneb põhjast elamukruntidega Aiandi tee 2d (üksikelamu), Suur-Sepa tee 2, 3 ja 6 ning Väike-Sepa tee 2 ja 4 (korterelamud), idast elamukruntidega Astriõie tee 15 ja Astri põik 11 (ridaelamud), lõunast elamukrundiga Liilia põik 2 (üksikelamu) ja läänest teega Liilia põik.
  • DP koostamise eesmärk on õigusliku aluseta püstitatud korterelamu seadustamine ja sellest tulenevalt üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine väikeelamute maast korterelamu maaks DP on Viimsi mandriosa üldplaneeringut muutev. Planeeringualal paikneva maaüksuse piire ja suurust ei muudeta. Ehitusõiguse määramisel on lubatud aluseks võtta olemasoleva hoone ehituslikud näitajad, seejuures täiendava ehitusõiguse määramise õiguseta.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.