Detailplaneeringud Viimsi vallas

DETAILPLANEERINGUD

Algatatud detailplaneering

  • Viimsi Vallavalitsus võttis 16.09.2020 vastu korralduse nr 499 „Leppneeme küla, kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritava ala suurus on 6629 m² ja see asub Leppneeme küla põhjaosas, hõlmates elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistud Sepamäe tee 13 (89001:003:0367, pindala 2284 m²), Sepamäe tee 15 (89001:003:1789 pindala 2172 m²) ja Sepamäe tee 17 (89001:003:1791, pindala 2173 m²). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega, kaguosas paikneb kraav. Planeeritav ala piirneb põhjast elamukruntidega Sepamäe tee 11 ja Leppneeme tee 100, teistest ilmakaartest avalikult kasutatava Sepamäe teega, mille kaudu toimub kruntidele juurdepääs.

Detailplaneeringu (edaspidi DP) koostamise eesmärk on olemasolevate elamukruntide ümberjagamine ja nelja üksikelamukrundi planeerimine, samuti krundi ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. DP-ga lahendatakse elamukruntidele juurdepääs, parkimine, haljastus, krundi tehnovõrkudega varustamise põhimõtted, sh sademevee lahendus ja planeeringualale jääva kraavi toimimise põhimõtted, heakord ning avalikes huvides moodustatakse planeeringualale teemaa krundid Sepamäe tee kurvide õgvendamiseks. Planeeritav DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring ja dendroloogiline uuring.

Avalikud arutelud

  • ·      12.10.2020 algusega kell 16.15 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis ehk väikses saalis Prangli saar, Lääneotsa küla, kinnistute Tihiko, Uue-Vanatoa, Vanatoa, Metsarahva-Uuetoa, Mustikametsa, Liiserimetsa, Liiseri ja Looranna DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 17.01.2017 otsusega nr 6) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.
  • toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis ehk väikses saalis Haabneeme alevik, kinnistute Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 4) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Avalikud väljapanekud

12.10–11.11.2020 on Viimsi Raamatukogus avalikul väljapanekuljärgmised DP-d:

  • Leppneeme küla, kinnistute Rannaliiva tee 4 ja Rannaliiva tee 6 DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 16.06.2020 otsusega nr 40) eskiislahendus.

Planeeringuala suurus on 3170 m² ja see paikneb Leppneeme küla rannikualal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas, hõlmates maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistud Rannaliiva tee 4 (89001:003:0841, pindala 1630 m²) ja Rannaliiva tee 6 (89001:003:0914, pindala 1540 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs kinnistutele toimub Rannaliiva teelt. Planeeringuala piirneb põhja-kirde suunal kinnistutega Rannaliiva tee 8 ja Kõrkja tee 7, lääne-kagu suunal kinnistutega Kõrkja tee 5 ja Kõrkja tee 3a, lõuna-edela suunal kinnistutega Leppneeme tee 105, Rannaliiva tee 2 ja Rannaliiva tee 1 ning lääne-loode suunal kinnistutega Rannaliiva tee 3 ja Rannaliiva tee 5. Enamus kinnistuid on hoonestatud.

DP (Optimal Projekt OÜ, töö nr 392) koostamise eesmärk on kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja kruntidele ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Üksikelamu krundi suurim lubatud täisehituse protsent on 20. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonel 5,0 m. Planeeritud ehitusõigus võimaldab ehitada kahekorruselise, maa-aluse korrusega viil- või lamekatusega elamu ja ühekorruselise abihoone. Hoonestusala kaugus kinnistute piirist on Rannaliiva tee poolses osas planeeritud 7,5 m ja naaberkruntide poolsetest külgedest 4,0 m võimaldamaks suhteliselt kitsal maaüksusel hoonet paigutada ilmakaarte suhtes paindlikumalt.

Planeeritav DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

  • Viimsi alevik, Uustalu kinnistu DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 14.01.2020 otsusega nr 7) eskiislahendus.

Planeeringuala asub Viimsi alevikus Nelgi tee ja Astri tee vahelisel alal ja hõlmab Uustalu kinnistu (89001:010:0548, maatulundusmaa, pindala 4778 m²). Planeeringuala on hoonestamata ja kaetud kõrghaljastusega, alal on ka tiik. Põhja pool üle Nelgi tee on suuremahuline administratiivhoone (endine Pirita lillekasvatuse näidissovhoosi peahoone), kus praegu paikneb Viimsi vallavalitsus koos kultuurikeskuse ja muude valla asutustega. Astri tee piirkonnas on olemasolev väikeelamuala, lääne poole jäävad ka korter- ja ridaelamud ning kirde poole korterelamu.

DP (AB Artes Tarrae OÜ, töö nr 20021DP1) on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev. DP eesmärk on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine haljasmaast ärimaaks, ehitusõiguse määramine ärihoone ehitamiseks, kruntidele juurdepääsu ja liikluskorralduse lahendamine, tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine ning krundi haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

DP-ga tehakse ettepanek jagada Uustalu kinnistu kaheks krundiks. Planeeritud on üks äriotstarbeline krunt (pos 1, pindala 4700 m²) koos avaliku haljasalaga (sh tiik ja haljasala teed) ning üks tee- ja tänavamaa krunt (pos 2, pindala 78 m²) Nelgi tee tänavamaa laiendamiseks olemasoleva kõnnitee ulatuses. Äriotstarbelisele krundile nähakse DP-ga ette ehitusõigus neljakorruselise ärihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 1100 m² ja suhtelise kõrgusega maapinnast kuni 15 m. Krundi kasutamise sihtotstarbed jaguneksid proportsionaalselt järgmiselt: 40…60% kontori- ja büroohoone maa (ÄB), 20…30% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (ÄK) ning 20…30% kultuuri- ja spordiasutuste maa (ÜK).

NB! Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni kell 10–20 ning laupäeval ja pühapäeval kell 10–16. Reedel, 30. oktoobril on raamatukogu suletud.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelthttps://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud