Detailplaneeringud Viimsi vallas

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 22 „Allika I, Allika II, Allika, Muuga, Muuga I, Hansumäe 1, Lasti tee 15, Lasti ja Lasti I maaüksustel detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise menetluse lõpetamine“.

Nimetatud detailplaneering (edaspidi DP), selle keskkonnamõju strateegiline hindamine ja riskianalüüsi koostamine algatati Viimsi Vallavolikogu 15.05.2012 otsusega nr 26. DP koostamise eesmärk oli otsuse kohaselt kinnistute ehitus- ja kasutusõiguse määramine, kaaludes omaniku, hoonestaja, naabrite, puudutatud kohalike omavalitsusete, riigi ning üldisi avalikke huve.

Kooskõlastatud DP ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitati Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks 18.05.2017. Viimsi Vallavolikogu on seisukohal, et vastuvõtmiseks esitatud DP on vastuolus kohalike elanike huvide, Viimsi valla ruumilise arengu eesmärkide ning Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegiaga aastateks 2020–2024. Ühtlasi ei vasta DP Viimsi Vallavolikogu hinnangul oma lähte-eesmärgile, kuna vastuvõtmiseks esitatud DP võimaldab Lonessa terminali asemel rajada planeeringualale muid tootmisobjekte. Viimsi Vallavolikogu on seisukohal, et DP menetlus tuleb lõpetada.

Kehtestatud detailplaneeringud

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 25 „Viimsi vallas Naissaarel Väikeheinamaa/Lillängin külas Ranna-Heinamaa maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala hõlmab Naissaare edelarannikul Väikeheinamaa külas asuva kinnistu Ranna-Heinamaa (katastritunnus 89001:001:0160, sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 11 650 m²). Kinnistul asub ajalooline ehituskoht, algsetest hoonetest on säilinud ainult kelder. Hiljem on endisaegsetele vundamentidele rajatud suvila ja kaks abihoonet ning kinnistut läbivale kraavile on ehitatud puitsild. Kinnistut läbib Männiku tee.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ, projekt nr 57-05) moodustatakse kolm krunti, millest 6043 m² on metsamaa krunt, 336 m² tee- ja tänavamaa krunt ning 5271 m² on elamukrunt. Elamukrundile on määratud ehitusõigus ühe hooajalise elamu (suvila) ja nelja abihoone (sh paadikuur) ehitamiseks, metsamaa krundile on lubatud ehitada kuni 50 m² ehitisealuse pinnaga abihoone, mis on kavandatud metsahooldustöödeks vajaliku tehnika ja tööriistade hoidmiseks, tee- ja tänavamaa krunt võõrandatakse tasuta vallale.

DP-ga vähendatakse ehituskeeluvööndit paadikuuri osas kuni 5,4 meetrini põhikaardile kantud rannaastangu servast (18,9 m kaugusele merepoolsest katastriüksuse piirist), millest tulenevalt liigitub DP üldplaneeringut muutvaks. Muus osas on DP kehtiva Naissaare üldplaneeringuga ja üldplaneeringut täpsustava Naissaare looduspargi kaitse-eeskirjaga kooskõlas.

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 26 „Randvere küla, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu kehtestamine“.

Planeeringuala asub Randvere küla põhjaosas Tammneeme küla piiril, kahe tiheasustusala vahelisel metsaalal hajaasustuses. Planeeringuala suurus on ligikaudu 15,29 ha ja see hõlmab kinnistu Tammelaane (89001:003:1939, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, suurus 13,30 ha) ja osaliselt (u 1,98 ha) reformimata riigimaa. Põhjast ja kirdest piirneb planeeringuala Muuga lahega, omades rannajoont ca 320 m pikkuses lõigus. Planeeringuala piirneb järgmiste katastriüksustega: Mereääre tee 62 (89001:003:0153), Mäeotsa (89001:003:1748), Tammemetsa (89001:003:1105), Tiitsu tee 5 (89001:003:1938), Tiitsu tee 7 (89001:003:1468), Tammekivi tee (89001:001:0561), Tammekivi tee L1 (89001:001:0559), Tammekalda tee L1 (89001:001:0565) ja Tammeranna (89001:001:1634).

DP-ga (Skepast&Puhkim OÜ, projekt nr 2017_0018) moodustatakse üheksa üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega krunti suurustega vahemikus 3300–3434 m², millele määratakse ehitusõigus ühe kahekorruselise üksikelamu (H = 8,5 m) ja kuni kahe ühekorruselise abihoone (H = 5,0 m) ehitamiseks, suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 250 m² põhihoonele ja sõltuvalt krundist 50–100 m² abihoonetele. Lisaks moodustatakse üks 11 085 m² suurune loodusliku maa kasutamise sihtotstarbega krunt avaliku tee ja puhkeala ehitamiseks rannaalale (pingid, kiige, prügikastid jmt püstitamiseks ning rannakindlustuse rajamiseks), kaks loodusliku maa krunti avalikult kasutatava terviseraja ehitamiseks, kolm loodusliku maa krunti ning kaks tee- ja tänavamaa krunti järgmiste kõrvaltingimustega: 1) vallal on õigus DP tunnistada kehtetuks, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 04.09.2019 sõlmitud notariaalset lepingut nr 1809; 2) vallal on õigus keelduda DP kohastele ehitistele kasutusloa andmisest, kui ei ole nõuetekohaselt täidetud 04.09.2019 sõlmitud notariaalset lepingut nr 1809, milles on muuhulgas kokku lepitud DP elluviimise tegevuskavas.
DP on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutev.

Kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 20 „Viimsi Vallavolikogu 9. aprilli 2013 otsusega nr 25 „Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Tammiku, Lubja IV ja Lubja V” kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas”.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Lubja küla, Tuletorni pst 2 kinnistu omanik esitas 12.12.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Tuletorni pst 2 osas, põhjendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on maaomanikul võimalik ehitusseadustikust tulenevate toimingute läbi realiseerida aja jooksul muutunud soove. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Tuletorni pst 2 kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Lubja küla, maaüksuste Tammiku, Lubja IV ja Lubja V DP osaliselt kehtetuks tunnistamine kinnistu Tuletorni pst 2 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. DP Tuletorni pst 2 osas kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Pärnamäe küla, maaüksuse Viievelle DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 21 „Viimsi Vallavolikogu 8. mai 2001 otsusega nr 111 „Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas“.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 33 kinnistu omanik esitas 18.12.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Pärnamäe küla, maaüksus Viievelle DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks kinnistu Väike-Kaare tee 33 osas, põhjendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine võimaldab väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida krundile naaberkruntide elamutega arhitektuurselt sobituva elamu. Laiem eesmärk on tagada piirkonna arhitektuurne ansambliline tervik. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pärnamäe küla, maaüksuse Viievelle kinnistu DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Väike-Kaare tee 33 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. DP Väike-Kaare tee 33 osas kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Lubja küla, Paekaare tee 2 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 23 „Viimsi Vallavalitsuse 13.09.2005 korraldusega nr 482 „Detailplaneeringu kehtestamine: Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 detailplaneering“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Lubja küla, kinnistu Paekaare tee 2 maaomanik esitas 26.06.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest kinnistu Paekaare tee 2 osas. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on võimalik realiseerida kinnistu Paekaare tee 2 omaniku huvi ärihoone (nutiladude kompleks, milleks vajalik ehitisealune pind oleks 2000 m² ja kõrgus kuni 8 m) ehitamiseks projekteerimistingimuste menetluses. Arvestades asukohta Lubja tee, Aiandi tee ja Pärnamäe tee ristmiku vahetus läheduses suure liikluskoormusega tee ääres, on kinnistul ärifunktsioon sobivam kui korruselamufunktsioon. Ka Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringus on kinnistu Paekaare tee 2 tähistatud kui valdavalt ärifunktsiooniga ala.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Saaremetsa, Nurmevälja, Saarsalu, Toomsalu, Paekaare tee 3 ja Paekaare tee 11 DP osaliselt kehtetuks tunnistamine kinnistu Paekaare tee 2 osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Randvere küla, kinnistu Laanepüü tee 10 DP kehtetuks tunnistamine

Viimsi Vallavolikogu võttis 28.04.2020 vastu otsuse nr 24 „Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 detailplaneerimise projekt“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kinnistu Laanepüü tee 10 omanik esitas 17.06.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Reet Nõmmiku maaüksuse Laanepüü tee 10 DP kehtetuks tunnistamiseks, eesmärgiga jagada kinnistu kaheks võrdseks osaks ja hiljem ehitada lõunapoolsele kinnistule (nüüd Laanepüü tee 12) jääva aiamaja asemele elamu. DP kehtetuks tunnistamise järel on kinnistu Laanepüü tee 12 omanikul võimalik praegu kinnistul asuva amortiseerunud aiamaja asemele ehitada uus üksikelamu projekteerimistingimuste menetluses.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Randvere küla, maaüksuse Laanepüü tee 10 DP kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelt:
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.