„CleanStormWater“, eesti keeles „PuhasSademeVesi“ on järjekordne rahvusvaheline sademevee valdkonna projekt, mille suurem eesmärk on rakendada sademevee puhastamisel ja seisundi jälgimisel uusi tehnoloogiaid.

Viimsi vallavalitsus esitas 2019. aasta lõpus taotluse „Uute sademevee puhastuslahenduste katsetamine ohtlike ainete ja toksiinide Läänemerre sissevoolu vähendamiseks“ (projekti lühendnimi „CleanStormWater“) EL Interreg Kesk-Läänemere programmi. Valla taotlus sai kevadel positiivse otsuse ning juuni keskel allkirjastas vallavanem projekti elluviimiseks rahastuslepingu.

Projekti tegevused viiakse ellu kolme aasta jooksul vahemikus aprill 2020 – detsember 2022 ja projekti juhtpartneriks on Viimsi vallavalitsus. Rahvusvahelise projekti partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Riia linnavalitsus (Läti), Turu rakenduskõrgkool (Soome) ja kuninglik tehnikakõrgkool (Rootsi).

Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa Läänemere puhtusele. Nii on kavas testida ja rakendada uusi ja innovaatilisi sademevee puhastamise lahendusi (sh separaatorid jt), et vähendada kahjulike ja ohtlike ainete koguseid, mis satuvad merre läbi sademeveesüsteemide. Erinevad ained satuvad sademevette läbi tänava restkaevude, parklate pindadelt jm tehiskeskkonnast. Keskkonnaseisundi hoidmisel on oluline sademevett puhastada ja selle seisundit jälgida, et vajaduse korral sekkuda.

Täpsemalt on projekti fookuses sademevee peasüsteemidele (piirkondlikele eesvooludele) sobivate puhastusseadmete ja monitoorimise/mõõtmise seadmete väljavalimine ja mõõtepunktide rajamine. Lisaks seadmetele on kavas luua veebipõhine e-lahendus, millega saab reaalajas jälgida seadmete olukorda ja sademevee näitajaid. Eesvoolukraavidele paigaldatakse erinevad puhastusseadmed, mille külge rajatakse andurid ja mis omakorda ühendatakse läbi andmeside tarkvaraga. Nii tekib ülevaade ja andmevoog, kuhu, kui palju ja mida suunatakse merre läbi sademeveesüsteemide. Sarnast tehnilist lahendust on kavas testida ka kahes teises osalevas riigis – Turus ja Lietos Soomes ning Riias Lätis.

Projektiga on kavas testida loodavat tehnilist lahendust ja andurite tööd (seda nii suvistes kui ka talvistes oludes). Kui projektiga loodud lahendus toimib, siis on võimalik kavandada tulevikus ka teiste eesvoolukraavide ja ka -torude puhastus- ning mõõteseadmetega varustamist. Viimsi vald teeb tavatöö käigus regulaarset seiret erinevates merre viivates eesvoolusüsteemides. Reaalajas toimivad lahendused võimaldavad tulevikus kvartaalse kontrolli viia pidevaks – nii on olemas pidev andmestik ja mõõtmine toimub automaatselt, mitte proovide kogumise teel. Ka võimaldab see edaspidi andmeid analüüsida ja teha järeldusi. Seni on vallas kasutatud parklate all olevaid õlipüüdureid, mis suhtlevad läbi andmeside. Uue projektiga pannakse ka kraavid suhtlema sademevee valdkonna eest vastutava spetsialistiga.

„CleanStormWater“ on sademevee valdkonnas juba teine suuremahuline EL-i vahenditest rahastatud projekt, mille juhtpartneriks on Viimsi vallavalitsus. Projekt „LIFE UrbanStorm“  (https://urbanstorm.viimsivald.ee/) sai toetuse EL-i LIFE programmist 2018. aastal ja selle raames rajatakse muude tegevuse seas Viimsisse sademevee säästlike lahenduste näidisalad ning käivitatakse sademevee juhtimissüsteemi e-lahendus. „CleanStormWater“ täiendab „LIFE“ projekti tegevusi – nende tulemusel rajatakse Haabneeme piirkonda komplektne ja modernne sademevee terviksüsteem, kus on kasutusel uusimad sademevee käitlemise ja puhastamise tehnoloogiad ning juhtimissüsteem, mida tutvustatakse nii teistele Eesti omavalitsustele kui ma Läänemereäärsetele riikidele.

„CleanStormWater“ projekti maht on 1 626 163 eurot, millest Viimsi valla omafinantseering moodustab 76 309 eurot. Projekti eeltegevustega on juba algust tehtud ja hetkel käivad välitööd ning tehniliste seadmete valimine koostöös tehnikaülikooliga. Eesti, Lätti ja Soome rajatavad tehnilised lahendused saavad valmis hiljemalt 2021. aasta lõpuks.