Algatatud detailplaneering Viimsi vallas

  • Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu otsuse nr 15 „Lubja küla, kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“.

Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha ja see asub Lubja külas, hõlmates kinnistud Anijärve tee 6 (89001:010:2281, üldkasutatav maa, pindala 5010 m²) ja Anijärve tee 8 (89001:010:2283, tootmismaa, pindala 24 m²). Planeeringuala piirneb läänest tootmismaa sihtotstarbega kinnistutega Anijärve tee 2 ja Lubja tee 32, idast üksikelamukinnistuga Anijärve tee 10 ning kagust hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuga Kallaku (üldplaneeringut muutev Kallaku ja Serva detailplaneering (edaspidi DP) elamukruntide moodustamiseks on koostamisel). Juurdepääs planeeringualale on tagatud põhjast Anijärve teelt. Anijärve tee 6 kinnistu on hoonestamata ja kaetud hõreda kõrghaljastusega. Anijärve tee 8 kinnistul asus pumpla, mis on tänaseks lammutatud.

DP eesmärk on kinnistute Anijärve tee 6 ja Anijärve tee 8 liitmine ühtseks krundiks, et seejärel jagada tekkinud ühiskrunt neljaks eraldiseisvaks krundiks – üldmaa, ühiskondlike hoonete maa, teemaa ja väikeelamute maa krundiks. Ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega krunt ning tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunt antakse tasuta Viimsi vallale.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja mürauuring.

Avalik väljapanek

20.03–06.04.2020 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul järgmine DP:

  • Metsakasti küla kinnistute Riiasöödi tee 30, Sassi, Lauri, Riiasöödi tee ja osaliselt Kesaniidu tee DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2020 korraldusega nr 83).  

Planeeringuala suurus on ca 1,47 ha ja see paikneb Metsakasti külas, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnistu Riiasöödi tee 30 (89001:010:2871, 4570 m2), üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistud Sassi (89001:010:2874, 1907 m2) ja Lauri (89001:010:2873, 1995 m2) ning transpordimaa sihtotstarbega kinnistud Riiasöödi tee (89001:010:2872, 1877 m2) ja Kesaniidu tee (89001:010:2869, 4341 m2). Planeeringuala on hoonestamata ning piirneb idast ja lõunast elamutega, põhjast metsa-alaga ning läänest perspektiivse elamualaga. Juurdepääs planeeringualale on olemas Riiasöödi teelt ja G. H. Schüdlöffeli teelt.

DP-ga moodustatakse üks kaksikelamumaa krunt Pos 1 (pindala 2019 m²), kaks loodusliku maa krunti Pos 2 (pindala 3261 m²) ja Pos 3 (pindala 1791 m²) ning kaks tee- ja tänavamaa sihtotstarbega krunti Pos 4 (pindala 4211 m²) ja Pos 5 (pindala 3408 m²). Kaksikelamumaa krundi ehitusõigus lähtub kehtivast DP-st, mille kohaselt on krundile lubatud ehitada üks 500 m² ehitisealuse pinnaga kahe maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega kaksikelamu, mille suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m. Hoone suurim lubatud suletud brutopind on 1000 m².

DP lahendus on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu otsuse nr 13 „Viimsi vallavalitsuse 22. juuni 2010 korraldusega nr 510 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine“. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud DP kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. DP kehtetuks tunnistamise järel on maaomanikul võimalik maakorralduslike ja ehitusseadustikust tulenevate toimingute abil realiseerida aja jooksul muutunud soove. Maaomaniku eesmärk on muu hulgas võõrandada üks osa temale kuuluvast kinnistust Viimsi vallale avaliku ruumi loomiseks kergliiklustee rajamise ja ühiskondlikult kasutatava rekreatsiooniala kujundamise tarvis Tammneeme tee äärsel alal. Võttes arvesse otsuses toodud motiive, leidis Viimsi Vallavolikogu, et Ehala tee 3 kinnistu DP kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

  • Tammneeme küla maaüksuste Silla, Silla I, Silla II ja Silla III DP osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas

Viimsi Vallavolikogu võttis 18.02.2020 vastu otsuse nr 14 „Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2008 otsusega nr 50 „Detailplaneeringu kehtestamine ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas“. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib kehtestatud DP või selle osa kehtetuks tunnistada, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. DP osalise kehtetuks tunnistamise järel on maaomanikul võimalik maakorralduslike ja ehitusseadustikust tulenevate toimingute abil realiseerida aja jooksul muutunud soove. DP osalise kehtetuks tunnistamise eesmärk on DP-ga määratud hoonestusala nihutamine liiklusohutuse kaalutlustel läbi maakorralduslike toimingute piiride muutmise menetluses seonduvalt Tammneeme tee kergliiklustee ehitamisega. Võttes arvesse otsuses toodud motiive, leidis Viimsi Vallavolikogu, et Silla, Silla I, Silla II ja Silla III DP osaline kehtetuks tunnistamine Tammneeme tee 14 kinnistu osas ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP osalise kehtetuks tunnistamise, ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP täies ulatuses kehtima jäämise. DP osaline kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav valla kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.