Kahe aasta pärast valmib Viimsil ühele tõelisele tulevikuvallale omane rakendus – tarkvara, mis teeb vallataristu ja kogu avalikus ruumis oleva info digitaalselt kättesaadavaks.
Selle tulemusel on kõigil võimalik näha, millisel teel millist liiki katted on või millisel tänaval on LED-valgustid või sademeveetorud, ning teha erinevaid päringuid kaardile, koostada ülevaateid ja suhelda vallaga.

Unistus heast töövahendist
Nii aktiivse viimsilasena kui ka vallaametnikuna unistasin terviklikust veebipõhisest rakendusest, kuhu saaks kõik vallale kuuluva taristu info salvestada ja millest saab erinevaid päringuid paari hiireklikiga teha. Idee oli luua rakendus, kuhu vald koondab kõiksugu registrid ja millest saab infot kaardile GIS päringutega kanda või siis teha erinevaid statistilisi väljavõtteid, skeeme, ülevaateid. Nii saaks ühte koondada teede-, teevalgustuse ja sademeveesüsteemide registri ning kõik nende rajatistega seotud teenused. Lisaks liidestada ka riiklikud teenused ja registrid. Sellest ideest sündiski 2017. aastal projekt „Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine“.

Nelja aastaga ideest arenduseni
Töö rakenduse loomiseks algas juba 2016. aastal, kui koostati esmane visioon ja kavandatavate tegevuste kaardistus. Aasta hiljem saime I etapi taotluse Riigi Infosüsteemi Ametile esitatud ja 2018. aastal käis töö infosüsteemi ärianalüüsi koostamisel (kaardistati erinevaid ühendatavaid süsteeme ja analüüsiti arenduste mahtusid, tehnilisi lahendusi ning süsteemi tasuvust). 2019. aastal andis RIA II etapile ehk arendustööle positiivse rahastusotsuse. 2020. aasta kevadtalvel valmis arenduse lähteülesanne ja seejärel viidi läbi riigihange arendaja leidmiseks.

Juunis algab arendustöö
Vallavalitsus allkirjastas juuni esimesel nädalal riigihankel edukaks tunnistatud Industry62 OÜ-ga arendustööde lepingu. Lepingu eesmärk on tellida teenus Viimsi geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna loomiseks ning loodud süsteemi majutus- ja hooldusteenuse osutamiseks. Kokku on arendustööde maksumuseks ligi 410 000 eurot, millele lisanduvad süsteemi käivitusel majutus ja hoolduskulud. Infosüsteemi loomist rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eelarve vahenditest ja 15% ulatuses Viimsi valla eelarve vahenditest.

Suureneb automatiseeritus
Loodav KOV-GIS hakkab asendama toiminguid ja teenuseid, mida tänini on tehtud manuaalselt või saadetud e-kirjaga. Täiendavalt luuakse juurde võimekus infot kuvada, pärida ja analüüsida veebipõhiselt, mis senini pole võimalik olnud. Infosüsteem võimaldab aastas panustada täiendavalt ligi 4700 ametniku töötundi – see on virtuaalse töö maht, millega tagatakse operatiivsus, kvaliteet, täpsus ning automaatne andmete töötlemine, päringud jms. Süsteemi käivitamisel luuakse mitmed uued teenused (tehniliste tingimuste taotlemine, andmete päring, graafikute genereerimine jms) ja avalikule kasutajale võimalus tutvuda valla tehnilise taristu detailsete andmetega. Nii luuakse andmete vaatlemise võimalused ööpäevaringselt ning avalikkus, kogukond või ametnikud saavad võimaluse oma otsustusprotsessides seda informatsiooni kasutada. Lisaks saab erinevate registrite vahel infot vahetada ja erinevad riiklike andmekogude teenused võimaldavad automaatselt vorme täita ja infot pärida.

Teed, sademevesi, valgustid
Valid vastavad kihid ja kannad hiirevajutusega kaardile. Nii lihtsaks peabki saama valla taristu info kättesaamine. Näiteks tekib kinnistuomanikul võimalus vaadata, kus asub lähim sademeveesüsteem, kui tema aias uputab ja soov on sademevee toru ühendada süsteemi või saab külaselts ülevaate, millised teed nende külas on veel valgustamata. Ka on võimalik teha asumite kaupa analüüse, et koondada otsuse tegemiseks vajalikku infot. Võimalus on kanda kaardile teed ja teedele kiirusepiirangute võrk, et analüüsida liiklusprobleeme, või samuti on projekteerijal võimalus kinnistut ümbritseva vallataristu kohta väljavõtteid iseseisvalt teha. Lepingupartnerid saavad süsteemiga tööülesandeid, millel on kohe asukoht peal ja kaardile kantud detailne kirjeldus jne. Kasutajate jaoks tekib võimalus pidevalt luua uusi teenuseid (sh avalikustada erinevaid teemakaarte) ning kasutajatel on võimalik neid oma töös ja otsustusprotsessides kasutada. Kogu andmebaasides olevat infot on kavas esitada georefereeritult st seda saab avada kaardile ja nii tekib hea ülevaade.

Mitte vaid taristukeskne
Lisaks taristule on kavas süsteemi kanda planeeringute kihind ja asuda seal kuvama ka erinevaid planeeringuid ning luua planeeringute menetluseks mugav moodul. Nii võimaldab süsteem planeeringuinfot kõrvutada tehnilise taristu infoga ja samuti avalikustada seda tõhusamalt, luues võimaluse vaadata planeeringuid erinevaid teemakaarte ja -kihte laadides või planeerimist alles kavandades. Ka on maaomanikul võimalik oma kinnistu puhul vajadusel vaadata planeeringuinfot lisahoone rajamisel vm juhul.

Ametnikul tekib võimalus süsteemi abil elanikke kergemini kaasata ja tegevustest seeläbi teavitada. Kui praegu tuleb andmeid ükshaaval otsida, siis tulevikus on kavas näiteks tee renoveerimisel korral tee kaardile kanda ja süsteem koostab ühe klikiga renoveeritava tee äärde jäävate kinnistuomanike loendi.

Samuti võimaldab arendus riiklikest registritest infot kuvada kaardile, kavas on see siduda ka geomõõdistuste infosüsteemiga ning teiste avaliku ruumi keskkonda kajastavate rakendustega.

Arendus, mis loob silla
Projektiga luuakse vallale register-menetluskeskkond, millega kaasneb oluline kvalitatiivne hüpe tehnilise taristu haldamises ja kiirete menetluste läbiviimises. Ühte kohta koondatakse kõik tehnilise taristuga seonduvad teenused ja info saab vallaelanikele kättesaadavaks. See saab ühiseks süsteemiks, sillaks nii ametnikele, elanikele, erinevatele lepingupartneritele kui ka kogukondlikele organisatsioonidele, et valda koostöös arendada.

Valmivat infosüsteemi lahendust on võimalik kasutusele võtta ka teistes omavalitsustes. Arendus valmib 2022. aasta alguses, mil seda asutakse testima. Esimene piirkond, mille andmed süsteemi sisestatakse ja millega süsteemi tööd testitakse, saab olema Haabneeme alevik.

Kogu selle protsessi kestel on olnud tihe koostöö Eesti Linnade ja Valdade Liiduga ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning see jätkub. Arendust veab valla ehitus- ja kommunaalosakond koostöös Industry62 OÜ meeskonna ja ELVL-iga.

Arendatavasse KOV-GIS süsteemi saavad:
Teed koos täisandmetega (katted, piirkiirused, omandivormid, tööplaanid, ehitusinfo)
Teevalgustus (olemasolevad, rajatavad, valgusti tüübid, mastiide materjal jms)
Sademeveesüsteemid (torud, kraavid, kaevud, valgalad)
Erinevad servituudid (valla kasuks seatud kõiksugu servituudid)
Planeeringute kajastamine ja menetlus
Muu taristu haldus (mänguväljakud, prügikastid, pingid jms)
Teenuste põhjal koondatud info (kinnistute info, EHR info, tehnovõrkude info)
Erinevad teenused (vaikepäringud ja valla taristuga seotud taotlused)
Lisaks seotakse loodav süsteem mitmete teiste andmekogudega
Ja kindlasti tekib uusi mõtteid arenduse käigus

Võimalik visioon lahendusest, kus kasutaja saab mugavalt moodulite vahel liikuda ja nupule vajutades rajatisi kaardile kanda ja päringuid teha.
Võimalik visioon lahendusest, kus kasutaja saab mugavalt moodulite vahel liikuda ja nupule vajutades rajatisi kaardile kanda ja päringuid teha.