6.–23.12.2019 on Viimsi vallamajas avalikul väljapanekul Lubja külas kinnistu Alajaama tee 10 detailplaneeringu eskiislahendus

6.–23.12.2019 esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–12.00 ja 14.00–17.00 ning reedel kell 8.30–12.00 on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Lubja külas kinnistu Alajaama tee 10 detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 18.06.2019 korraldusega nr 370) eskiislahendus.

Planeeritava maa-ala suurus on 4547 m² ja see asub Lubja külas kavandatavas elurajoonis Viimsi veetööstusjaama lähedal, hõlmates tootmismaa kasutamise sihtotstarbega krunti Alajaama tee 10 (89001:010:0236). Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, hoonestatud (alal on neli hoonet) ja kaetud hõreda kõrghaljastusega. Kinnistu piirneb põhjast ja idast kavandatava elurajooniga, läänest hoonestatud elamualaga ning lõunast tootmisalaga. Juurdepääs planeeringualale toimub Alajaama ja Otsa teelt.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks krunti. Ühe krundi sihtotstarve on väikeettevõtluse hoone maa, kuhu on lubatud ehitada üks 3-korruseline ärihoone. Teise krundi sihtotstarve on väikeettevõtluse maa, majutushoone maa ja büroohoone maa ning sellel asub neli olemasolevat hoonet, mida võib laiendada ja rekonstrueerida.

Alajaama tee 10 detailplaneering vastab Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav krunt kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa ning tootmismaa juhtotstarbega alal. Üldplaneeringuga on lubatud kuni kolm korrust. Detailplaneering ei sisalda vastuolu üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Rohevõrgustik ja miljööväärtuslikud alad“, kuna planeeritav ala ei asu rohevõrgustiku alal ega miljööväärtuslikul hoonestusalal.

Avalikule väljapanekule esitatava detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda ka Viimsi valla veebilehel.