Arendusosakonna missioon on luua valla teenused klientide jaoks võimalikult mugavaks ja kiireks, arvestades lõppkasutaja ehk siis viimsilase soove ja käitumisharjumusi. Inimesed soovivad aina enam tarbida teenuseid virtuaalselt ja kiirelt ning seda tuleb meil oma klientidele pakkuda.

2021. aastal käivitasime kaks olulist projekti: teenuseportfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs ning Viimsi Digikool. Kaugel oleme käesoleva aasta alguseks?

Kaardistatud on kõik vallavalitsuse 116 avalikku teenust ja nende osutamiseks rakendatavad infosüsteemid. Oleme kirjeldanud ära andmekomponendid tööprotsesside optimeerimiseks ja iseteeninduskeskkonna parandamiseks. Just selleks, et saaksime disainida meie teenused proaktiivseks ja isikupõhisteks ning võimalikult bürokraatiavabaks.

Töös on kuus olulisemat teenust:

 • lapsehoiuga seotud teenused (lasteaia järjekord, koduse lapse toetus, eralasteaia toetus jne),
 • lasteaiajärjekorra taotlemine (nii era- kui ka munitsipaallasteaias),
 • tugiisikuteenus,
 • hoonete projekteerimistingimuste taotlemine,
 • ehitusloa taotlemine,
 • detailplaneeringu algatamine ja menetlemine.

Teenuste disaini projektiga soovime oluliselt tõsta kliendikogemust ja rahulolu, muuta tööprotsesse efektiivsemaks ning e-teeninduse rakendused kliendikesksemaks ja kasutajamugavamaks.

Aasta lõpus avasime ka ametnike vastuvõtule registreerimise portaali, et kiirendada teenuse pakkumist ja vähendada bürokraatiat. Ametnike vastuvõtule on võimalik ennast registreerida veebiaadressil broneerimine.viimsi.ee.

Julgustan kõiki meile tagasisidet andma, et saaksime teenuseid veel paremaks disainida.

Meie koolide IT taristu uuendamisega oleme samuti jõudnud juba olulise kvaliteedi tõusuni. Ühtsele platvormile oleme viinud valla viiest põhikoolist neli ja uue aasta alguseks saavad kõik koolid Office 365 platvormi peale. Süsteem tagab meie õpilastele ja õpetajatele Viimsi koolide ülese ühtse keskkonna, kuhu tulevikus liituvad kõik valla huvikoolid ja allasutused.

Kaasajastatud on koolide IT-baas ja kohtvõrgud, arvutipark, serverite keskkond, loodud võimalused virtuaalsete töökohtade ja hübriidtundide läbiviimiseks.

Alustame koolide tsentraalsesse haldusesse lisamisega, mille tulemusel on meil võimalik luua:

 • standardiseeritud lahendused,
 • selgemad IT kulud ja säästlikkus,
 • multifunktsionaalne ligipääs,
 • ühine platvorm õpilastel ja õpetajatele,
 • võimekus arendada uusi lahendusi,
 • võimekus laiemalt kasutada süsteemiväliseid õpetajaid/lektoreid.

Kokku oleme investeerinud koolide IT taristu uuendamisesse ligikaudu 220 000 eurot. Oleme oluliselt täiendanud IT toe võimekust ja toetanud õpetajate digipädevuse tõusu. Aasta lõpus alustas tööd koolide ülene IT-juht, et toetada kõikide koolide arengut ja personali.

Kinnitatud sai Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021–2030.

Arendusosakond

Avafotol arendusosakond koos sotsiaalosakonnaga teenuseid disainimas. Foto: Mailis Alt-Adamson