Viimsi teaduskooli avatud uste päeval oli mitmeid uudistajaid. Foto: Margus Estna

Tänavu sügisel avaneva Viimsi teaduskooli eesmärk on motiveerida igaüht end arendama vastavalt oma parimale äranägemisele. Kõikidel kooli tulevastel töötajatel on varasem õpetamiskogemus erinevates õppeasutustes ja -astmetes, nii et nad suudavad seeläbi luua kontakti õppuriga ning pakkuda individuaalset õpet. 

Kõik õppekavad põimivad endas erinevaid õppetöö vorme – olgu selleks loengud, katsedisain, vaatlused, analüüs või õppekäigud. Õppetöö läbiviimisel lähtutakse kaasaegsete õppe- ja kasvatuseesmärkide saavutamisest, arendades nii õppuri loovust, positiivset ellusuhtumist, tegutsemisjulgust, koostöövõimet, enesekontrollioskust, õpioskusi ja analüüsivõimet. 

Kooli põhiaste on mõeldud 14-19-aastastele, eelaste 3-6-aastastele, algaste 7-15-aastastele, lisaaste 19-26-aastastele õppuritele ja huvikursus kõigile üle 27-aastastele soovijatele. 

Eelastmes saab Viimsi Teaduskooli avamishooajal õppida „Teaduse algkursuse“ huviala õppekaval, kus keskendutakse lihtsamate katsete kaudu noore avastaja uudishimu rahuldamisele. Tundides on noorel avastajal võimalik omal soovil kas vaadelda või osaleda katse läbiviimises. 

Põnevad õppekavad algastmes 

Algastmes on võimalik õppida „Elumatemaatika I“ ja „Roheline bioloogia“ õppekavadel. Huviala „Elumatemaatika I“ õpetamisel keskendutakse päris elus vajamineva matemaatikaoskuse arendamisele, läbitavad teemad on ühikud, kaudsed mõõtmised, tabelid-graafikud, avastusõpe Viimsi maastikel ja Viimsi Artiumi territooriumil. „Rohelise bioloogia“ õppekavas keskendutakse erinevate valdavalt praktiliste metoodikate sünergias elusorganismide uurimisele. Õppur saab põhjaliku ülevaate erinevate organismide tunnustest, ehitusest ja toimimisest. Mõlemad õppekavad on valdavalt praktilist laadi ja tulvil põnevatest katsetest. 

Edasi põhiastmesse 

Põhiastmes saab Viimsi teaduskoolis õppida huvialadel „Elumatemaatika II“, „Keskkonnasõbralik mina“, „Väitluse alused“, „Filmiloome“ ja „Valge bioloogia“. „Elumatemaatika II“ huviala aitab matemaatikateadmisi õppurile lähemale tuua, sidudes erinevaid distsipliine matemaatilisse võtmesse. Huvialas on põimitud omavahel tõenäosusteooria ja statistika Exceli võimaluste ja andmeanalüüsiga. „Keskkonnasõbraliku mina“ õppekavas keskendutakse erinevate metoodikate sünergias säästlike eluviiside defineerimisele, uurimisele, rakendamisele. Ringmajandusele keskendunud huviala õppimise käigus valmistatakse erinevaid igapäevaseid tooteid, sh ökoloogilisi puhastusvahendeid, ökoloogilist kosmeetikat, vegan toiduaineid. „Väitluse alused“ huviala eesmärgiks on arendada õppuris esinemisoskust ning -julgust läbi arutlemise. Õpilane omandab oskused, kuidas arutleda kasutades faktipõhist informatsiooni ning tutvub läbi erinevate õppeainete oluliste teemadega, mis aitavad mõista ühiskonda väga erinevatel tasemetel. „Filmiloome“ õppekava läbinul tekib arusaam filmi loomiseks vajalike komponentide sisust, nende valmistamiseks vajalikest teadmistest ja oskustest ning huvitava süžee tähtsusest. Huviala läbimine annab hea aluse edasiseks edukaks osalemiseks erinevate filmida loomisel. „Valge bioloogia“ huviala selgitab õppurile orgaaniliste ja biomolekulide leidumist ja funktsioone. Selle raames tutvutakse orgaaniliste ja biomolekulide eraldamise, mõõtmise ja sünteesimise metoodikatega. Huviala on valdavalt katseline, kuid sisaldab ka võrdlemisi spetsiifilist teooriakomponenti. 

Lisaks eelnevale 

Lisaastmele ja huvikursusele hakkavad Viimsi teaduskoolis toimuma erineva mahuga kursused. 

Viimsi teaduskoolis pakutakse ka formaalse õppetöö läbiviimiseks sobivaid tingimusi ja võimalusi, koostöö valla koolidega on kooli toimimise seisukohalt äärmiselt olulisel kohal. Areneva huvikooli järgmised sammud on põnevad arutelud vallaelanikega, täiendavate sisukate huvialade loomine ja järjepidev igapäevane arendustöö kooli inimressursi ja füüsiliste võimaluste täiustamisel. 

Viimsi teaduskoolis õppima asumiseks saab esitada taotluse juba augustis Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemi Arno kaudu. Viimsi teaduskooli koduleht peaks valmis saama lähikuudel.