Viimsi on piirkond, kus iseäranis suure osa elanikkonnast moodustavad lastega pered – lapsed ja haridus on seega üks olulisemaid küsimusi meie vallas. Pole siis imeks panna, et lapsevanemate initsiatiivil on loodud algatus, mis püüdleb kohaliku haridusmaastiku rikastamise poole läbi alternatiivsete õpivõimaluste.

Traditsioonilisel haridussüsteemil on oma oluline roll ja ajalugu, kuid selle suurimaks kitsaskohaks on individuaalse lähenemise puudumine. Küllap on kõik lapsevanemad märganud, et iga laps on omanäoliste vajaduste ja eeldustega: nii huvide, annete kui ka õppimisviiside osas. Seda teades on ilmne, et meil on tarvis personaalsemat lähenemist. Tavaharidussüsteemis on otsitud viise selle puuduse parandamiseks, kuid ilma süsteemi täielikult ümber kujundamata on toimivaid lahendusi raske leida. Õnneks ei peagi „ratast leiutama“ – Montessori on pedagoogikasuund, mis pakubki lapsele temaga kohanevat õpikeskkonda, kus tal säilib motivatsioon ja õpihimu, tehes midagi, mis teda päriselt huvitab, mis on mõtestatud ning mille seost ümbritseva maailmaga on tal kerge näha. Siinkohal võib tekkida küsimus, kas riiklik õppekava saab ikka täidetud, kui laps tegeleb sellega, mis teda huvitab? Muu maailma praktika näitab, et mitte ainult täidetud, vaid mõnes valdkonnas isegi ületatud – olenevalt sellest, millega konkreetne laps otsustab põhjalikumalt tegeleda.

Õpetaja on teejuht

Montessori õpetaja peamine roll on olla teejuhina sillaks lapse ja maailma vahel, luues õpikeskkonna selliselt, et see toetab lapse loomupärast huvi, mille najal ongi laps võimeline ise nii kaugele minema, et ta tegeleb mõne asjaga väga sügavuti. Lapse õpiteed ei piiritleta, vaid toetatakse tema lõputut avastamist, pakkudes konkreetsele teemale palju erinevaid vaatenurki, tegevusi ja materjale, läbi mille saab laps teadmised iseseisvalt omandada – tänu sellele need ka päriselt kinnistuvad, sest vastused ei tule kellegi teise peast, vaid nendeni on laps ise jõudnud. Rühmaruumis võib näha igat last töötamas eri ülesandega, eri tempos ja eri viisil – kõigil lastel on seega oma individuaalne õppekava, mille loomises on nad ise osalised. Sellise metoodika oskuslik teostus nõuab õpetajalt väga põhjalikku ettevalmistust lisaks tavapäraselt nõutavale kvalifikatsioonile: Montessori õpetajal tuleb läbida mahukas koolitus, mille maht on võrreldav kõrghariduse omandamisega.

Murrangulised arengud

See enam kui sada aastat vana ja maailmas väga hinnatud pedagoogikasuund, mille lõi Itaalia haridusteadlane ja meditsiinidoktor Maria Montessori, on terviklik süsteem, hõlmates kõiki vanusegruppe alates sõimeastmest kuni keskkooli lõpuni. Eestis toimus suurem teadlikkuse tärkamine, kui 2018. aastal loodi aktiivsete lapsevanemate ja haridustöötajate poolt Eesti Montessori Ühing. Sellest ajast alates on toimunud murrangulised arengud: muuhulgas on avatud viis Montessori lasteaiarühma, on käimas ettevalmistustööd esimese Montessori kooliklassi avamiseks, Eestisse on toodud Montessori õpetaja diplomikoolitus ning teadmisi on jagatud tuhandetele Eesti lapsevanematele. Õigustatult järjest enam haridusasutusi ja nende töötajaid tunneb huvi selle metoodika vastu, mis niimoodi päev-päevalt üha enam poolehoidjaid kogub.

Mis toimub Viimsis?

Selleks, et ka meie piirkonna peredel oleks võimalus valida enda väärtustega ühtiv haridussuund, lõi grupp Viimsi ja Pirita piirkonna lapsevanemaid vabaühenduse MTÜ Edendades Montessori Haridust. Ehkki tegu on värskelt loodud organisatsiooniga, on kõigest mõne tegevuskuu jooksul juba hämmastavalt palju korda saadetud: näiteks on loodud kokkulepe koostööpartneriga Montessori lasteaiarühma avamiseks 2023. aasta sügisel; on algatatud annetuste kogumine ja saadetud MTÜ-poolse rahastuse toel diplomikoolitusele õppima tulevane Montessori õpetaja; selja taga on sisukas veebiüritus ja palju muud. Alanud aastal on plaanis käivitada vestlusõhtute sari ning lähiaastate plaani kuulub kindlasti ka Montessori kooliklassi loomine meie piirkonda.

Oodatakse kaasa lööma

„Nii minul kui ka mitmetel teistel MTÜ liikmetel on olnud õnn panna oma lapsed Pirital avatud Tallinna Montessori Maja rühma, kus me oleme saanud jälgida selle metoodika imelisi tulemusi oma laste peal. Kuna huvilisi on juba praegu kordades rohkem kui kohti, jääb suurem osa lapsi hetkel sellest võimalusest ilma. Sellest on äärmiselt kahju! Samuti on võimalik rääkida vastava metoodikaga kooliklassi loomisest ainult juhul, kui lähiaastatel avaneb piirkonnas veel vähemalt üks Montessori lasteaiarühm. Meie tiim teeb igapäevaselt tööd nende eesmärkide täitmise nimel, kuid me ei saa seda teha üksi, sest see on väga ressursimahukas ettevõtmine. Meil on juba täna tarvis kõigi piirkonna lapsevanemate panust! Ootame neid meiega liituma või toetust näitama läbi (püsi)annetuse, mille tulud suunatakse lasteaiarühma ja kooliklassi loomisesse,“ selgitab lapsevanem ja MTÜ Edendades Montessori Haridust juhatuse liige Monika Kallaste.

Täpsemat infot leiab kodulehelt www.montessoriharidus.ee.

Teksti autor on MTÜ Edendades Montessori Haridust juhatuse liige ja lapsevanem Joanita Janson

Avafoto: Montessori lasteaiarühma õpetaja Jana Vassiljeva lapsele uue õppevahendi võimalusi tutvustamas. Foto: Tallinna Montessori Maja