Viimsis on 1,5–7- aastaseid lapsi, kes osalevad alushariduse tegevustes, umbes 1700. Neist umbes pooled on hõivatud munitsipaallasteasutustes, teised kasutavad erasektori teenuseid ning koduse lapse toetust. 

2019/2020 õppeaastal tegutses MLA Viimsi Lasteaiad all 38 rühma, laste arv  kokku 770. Lisaks töötas kaks lasteaiarühma Püünsi koolis, kokku sai munitsipaallasteaedade süsteemis alusharidust pisut üle 800 lapse. 

MLA Viimsi Lasteaedade õppeaasta teemaks oli „Hoolin ja hoian“ ning suuremateks eesmärkideks õppeaasta teema kajastamine majade õppe- ja kasvatustöö tegevustes, eesti keele kui teise keele õpetamine, digiõppe ja digivahendite lõimimine igapäevastesse õppe- ja kasvatustöö tegevustesse.

Eriolukord

Covid-19 leviku tõttu kehtestatud eriolukord ei jätnud puutumata ka lasteaedu. MLA Viimsi Lasteaiad Päikeserattamaja suleti 13. märtsil 2020 ning koostati juhised eriolukorras nakkuse leviku tõkestamiseks. Lasteaed alustas distantsõppega, mille tarbeks avati lasteaia kodulehel koduõppe blogi.

Selleks, et võimaldada riiklikul tasandil ametikohtadel töötavate perede lastele eriolukorras lastehoidu, oli MLA Viimsi Lasteaiad Astri majas avatud valverühm. Avatud lastehoiu töögraafikus osalesid kaheksa majad õpetajad ja abiõpetajad ning juhtkond ning seda said kasutada kogu Viimsi valla (sh eralasteaedade) lapsed. Lisa valverühmad avati alates 4. maist Karulaugu majas. Kõik majad avati taas alates 18. maist 2020.

MLA Viimsi Lasteaiad olulisemad tegevused 2020. aastal 

 • Koostati eriolukorrast väljumise juhis lapsevanematele ja lasteaia töötajatele. 
 • Kinnitati MLA Viimsi Lasteaiad uus kodukord.
 • Uuendati lasteaia päevakava.
 • Koostati uus lasteaia kohakasutuse lepingu vorm.
 • Pandi paika distantsõppe tegevuskava ja põhimõtted.
 • Koostati õppemängude kogumik.
 • Päästeameti ettekirjutused Astri ja Laanelinnu majadele said täidetud.
 • Esitati arvamusfestivalile aruteluteema “Kas lapsevanema õigus = lapse õigus?”
 • Koolitus abiõpetajatele, MTÜ Hooling.
 • Töötajate mälumänguõhtu.
 • Õppereis Palamuse lasteaeda.
 • Viidi läbi lastevanemate rahulolu küsitlus.