Õnnelik tulevik on meie igaühe unistus. Väga paljude unistuste poole liikumisel mängib suurt rolli omandatud haridus.

Noortel põhikooli lõpetajatel, kes teevad edasiõppimiseks tulevikuplaane, on enamasti haridustee jätkamiseks kaks valikut: gümnaasiumis või kutsehariduses. Eestis on väga paindlik ning võimaluste rohke haridussüsteem, kus iga õppija saab oma unistused ja soovid ellu viia. Kohaliku omavalitsuse seadusest tulenev kohustus on tagada põhikooliharidus, kuid kutse- ja gümnaasiumihariduse on riik enda korraldada võtnud. Samas teevad omavalitsused riigiga koostööd, et ka pärast põhikooli oleks võimalik kohapeal haridusteed jätkata.

Viimsi vallas on pärast põhikooli lõpetamist võimalik jätkata gümnaasiumiõppes. Tõsi on see, et Viimsi gümnaasiumi väga hea õppekvaliteet on meelitanud siia õppima mitmeid tublisid noori ka väljastpoolt valla piire. Samas on Viimsi valla noorel omakorda võimalik haridusteed jätkata mõnes teises talle väljakutseid pakkuvas gümnaasiumis või kutsekoolis. Eelmisel kevadel lõpetas 9. klassi 313 Viimsi vallas elavat last. Käesoleva õppeaasta sügisel alustas neist gümnaasiumiõpinguid 258, kellest omakorda 116 alustas õpinguid Viimsi Gümnaasiumis. Nendest arvudest nähtub, et esmajoones soovivad Viimsi noored jätkata õppimist gümnaasiumis.

Koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga on vald võtnud eesmärgiks leida võimalusi gümnaasiumi õppekohtade arvu suurendamiseks. Esimene samm on astutud ning Viimsi Artiumi valmimisega avaneb võimalus osa õppetööd tuua Artiumi ruumidesse. See lahendus võimaldab 2022/23 õppeaastal vastu võtta ühe lisa klassikomplekti 34 õpilasega, seega võetakse 10. klassi vastu 204 õpilast. Töös on juba ka järgmised lahendused, mida ministeeriumi ametnikega arutatakse ja milliste elluviimist vajalike otsuste vastuvõtmisel esimesel võimalusel arutatakse.

Kutsehariduse võimaluse loomise mõtet on lisaks sotsiaalmeediakontodel toimuvatele aruteludele käsitletud ka mitmetes erinevates mõttekodades. Kutsehariduse võrgustik toimib Eestis väga kvaliteetsel tasemel ning üsna mitmed ametikoolid on meile tegelikult soodsal kaugusel kättesaadavad. Tänased kutsekoolid on aastate jooksul sisustatud tipptehnoloogiatega ja moodsate õppevahenditega ning õppekvaliteet on igati konkurentsivõimeline.

Erakooli (on see siis gümnaasium või kutsekool või täiendusõppekeskus) rajamise võimalus Viimsi valda on avatud kõigile huvilistele. See on fikseeritud ka hariduse ja noortevaldkonna arengukavas. Moodsa ja tulevikuperspektiiviga kooli loomine vajab kindlasti ambitsioonikat eestvedajat ning ahvatlevat õppeprogrammi, mis meelitaks õpilasi just siia kooli õppima. Peame meeles pidama, et õppija jaoks valikud pidevalt laienevad ning kool konkureerib samaväärselt teistega. Valla ja erakoolivaheline koostöö on võimalik mitmes aspektis, vald on valmis kõiki neid võimalusi arutama.