Uus õppeaasta MLA Viimsi Lasteaedades 

MLA Viimsi Lasteaedades alustab taas tööd 39 rühma 769 lapsega. Algava õppeaasta teemaks MLA Viimsi Lasteaedades on „Koos on tore”. See rõhutab koostööd erinevate osapoolte vahel – lastega, lapsevanematega ja õpetajatega. Võtame senisest rohkem tähelepanu alla  ühistunde tugevdamise, meeskonnatööoskuse ning igaühe rolli teadvustamise kollektiivis.  

Olulisteks märksõnadeks õppe-kasvatustöös on mitmekeelne haridus, kultuuritundlik õpe, sallivus ja erinevustesse suhtumine. Jätkuvalt tegeleme digi- ning õuesõppega. 

Õppeaasta algab juba traditsiooniks kujunenud koolieelikute õppekäikudega Eestimaa kaunitesse paikadesse SA KIK toetusel. Sel aastal külastatakse Viru raba.  

Ka õpetajaskonnal algab uus õppeaasta tegusalt. Augusti lõpus on toimumas personalile koolitused muukeelsete laste keelelise arengu toetamiseks. Läbi sündmusterohke aasta jõuame kevadel Viimsi valla lasteaedade ühise laulupäevani. 

Koos on tore!