Viimis vallavalitsus jagas õpetajate päeva puhul tänukirju ja andis välja kaks hariduspreemiat.

Hariduspreemiad kahes kategoorias – aasta haridustöötaja ja aasta haridustegu – anti välja teist aastat. Aasta haridustöötaja 2021 on Lea Kalm, kes pälvis tunnustuse suure südamega tehtud ja alati lapsest lähtuva pedagoogitöö eest ning õuesõppe nutika ja loova rakendamise eest Põnnipesa lasteaias.

Aasta haridustöötaja Lea Kalm. Foto Maiu Pumer

Aasta haridusteo tiitlit vääriliseks hinnati MLA Viimsi Lasteaiad Laulupäev 2021 (avapildil), seda leidliku lahenduse ja hästi läbiviidud ühislaulmise korraldamise eest.

Avaldame tänu

Oktoober on ka tänukirjade jagamise aeg. Häid õpetajaid ja haridustöötajaid on meil palju, tänukirjad said neist sel aastal 63 tublit tegijat.

Kaire-Leen Suur – pikaajalise tulemusliku töö eest Prangli põhikoolis.

Reet Rannu – pikaajalise südamega tehtud töö, hoolivuse ja tähelepanelikkuse eest kooliõena Viimsi koolis.

Evelyn Uibo – uuendusliku ja tulemusliku logopeedilise töö eest MLA Viimsi Lasteaedades.

Jekaterina Odinec – kohusetundliku ja lastele pühendunud töö eest abiõpetajana MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja Päikesekiirte rühmas.

Kristiina Eessaar – pikaajalise pühendumise, oma meeskonda hoidva ja laste heaolu väärtustava koostöö eest MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja Vesikiilide rühmas.

Maarja Utno – pühendunud töö eest MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle maja Tammetõrude rühma juhtimisel.

Mare Annimäe – MLA Viimsi Lasteaiad laulupäeva 2021 digiraamatu koostamise eest.

Mari-Liis Tohvelmann – MLA Viimsi Lasteaiad tugimeeskonna koostöise ja toetava juhtimise eest.

Marju Mik – pikaajalise pühendumise, lapsi ja meeskonda inspireeriva koostöö eest MLA Viimsi Lasteaiad Randvere maja Liivaterade rühmas.

Piret Grünštam – pikaajalise, kohusetundliku ja lastele pühendunud töö eest abiõpetajana MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja Tibude rühmas.

Maret Soots – südame ja suure hoolimisega tehtud töö eest Haabneeme koolis.

Teele Kaldoja – kohustundliku ja suure hoolimisega tehtud töö eest Haabneeme koolis.

Kaidy Õismets – innovaatiliste ideede rakendamise ja pühendumusega tehtud töö eest Haabneeme koolis.

Kaia-Liisa Haas – pikaajalise pühendmise ja kohusetundega tehtud töö eest saksa keele õpetajana Haabneeme koolis.

Tiina Link – pühendunud klassijuhatamise ja suure hoolimisega tehtud töö eest inimeseõpetuse õpetajana Haabneeme koolis.

Aime Veikesaar – pühendumuse ja kohusetundega tehtud töö eest vene keele õpetajana Haabneeme koolis.

Hillar Lauri – hariduslike erivajadusetega õpilaste järjepideva toetamise ja heasoovliku töö eest matemaatika õpetajana Haabneeme koolis.

Lea Kirotar – Viimsi kooli õpilasesinduse, tervisenõukogu ja füüsilise koolikeskkonna arendamise töörühma eestvedamise ning KIVA ja liikuma kutsuva kooli meeskonnatöös osalemise eest.

Maie Vartla – südamega tehtud töö, järjekindluse ning erinevate lahenduste leidmise eest õppetöö läbiviimisel nii eripedagoogi ja eriklassi õpetajana kui ka koostöise ja toetava kolleegina Viimsi koolis.

Valentina Reinhold – pikaajalise ja tulemusliku töö eest vene keele õpetajana Viimsi koolis.

Lauri Pihlak – pühendumise ja südamega tehtud töö eest Viimsi koolis keerulisel distantsõppe perioodil.

Aime Miil – pikaajalise pühendunud töö, kolleegide märkamise ja koolielu mitmekesistamise eest Viimsi koolis.

Greete Kivi – südamega tehtud töö, järjekindluse ja erinevate lahenduste leidmise eest õppetöö läbiviimisel Viimsi koolis.

Virve Kalvet – aktiivse tegevuse eest koolielus ning suure panuse eest personaliürituste korraldamisel Viimsi koolis.

Kaie Kaarlaid – sõbraliku, paindliku ja koostöise panuse eest õpilaste toetamisel tugiisiku ja abiõpetajana Viimsi koolis.

Tiivi Väll – südamega tehtud töö, põhjalikkuse ning kaaskolleegide toetamise eest Viimsi koolis.

Margus Sild – koolielu edendamise ja kolleegide toetamise eest Viimsi koolis.

Liisi Rajamäe – suure hoolimisega tehtud töö ja kolleegide märkamise eest Viimsi koolis.

Katrin Malm – suure südamega tehtud töö, õpetajate igakülgse toetuse ja põhjaliku sekkumise eest Viimsi koolis.

Kristiina Agu – südamega tehtud töö, õppetöö rikastamise ja loovate lähenemiste eest Viimsi koolis.

Anne Haagen – lapsest lähtuva ja mängulise lähenemise eest töös Püünsi kooli lasteaias ning panuse eest robootika ja õuesõppe tegevuste läbi viimisel.

Anni Ly Karileet – professionaalse, tulemusliku ja pühendunud töö eest eripedagoogina Püünsi koolis.

Kaisa Kalmus – professionaalse ja pühendunud töö eest klassiõpetajana Püünsi koolis.

Maarja-Liis Roone – professionaalse ja pühendunud töö eest ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajana Püünsi koolis.

Taimi Russ – professionaalse ja pühendunud töö eest eesti keele õpetajana Püünsi koolis.

Ülle Plooman – usaldusväärse ja oskusliku töö eest Püünsi kooli lasteaia õpetaja abina.

Randvere kooli IT-tugimeeskond: Siim Jürimäe, Merilin Kõre, Mari Kauber, Kaidi Klaas –asendamatu töö eest distants- ja hübriidõppe tingimustes tehniliste lahenduste loomise, korrashoidmise ja tulemuslikkuse eest.

Randvere kooli tugimeeskond: Ninel Sild, Karoli Helia Kolk, Kadi Saa, Anneli Tuulik, Merili Johanson, Jane Hiibus, Siiri Alamaa, Pille Tina-Kuusik – asendamatu panuse eest õpilaste ja õpetajate psühholoogilise, emotsionaalse ning sotsiaalse heaolu tagamise eest.

Aet Urbas – järjepideva, pühendunud ja professionaalse töö eest erivajadustega laste õppe korraldamisel Randvere koolis.

Mihkel Allikmäe – pühendunud töö eest õpilaste vaimse ja füüsilise arengu toetamisel Randvere koolis.

Anu Tooma – pühendunud töö eest erivajadustega laste õpetajana ning laste ja vanemate väsimatu toetamise eest Randvere koolis.

Triin Hallik – järjekindla töö eest KiVa põhimõtete tutvustamise ning turvalise koolikliima jõustamise eest Randvere koolis.

Pille Kuuskmäe – pühendunud ja empaatilise töö eest eriklasside abiõpetajana ning järjekindla õpilaste ja õpetajate toetamise eest Randvere koolis.

Paul Mänd – silmapaistva panuse eest õpilaste arengusse Viimsi kunstikoolis.

Aavo Ots – pikaajalise südamega tehtud töö eest ja õpilaste suunamise eest trompeti kauni kõla saavutamisele.

Ave-Liis Kivest – noorte osaluse toetamise ja suurendamise eest Viimsi valla noorsootöö planeerimisel ja elluviimisel.

Kaire Tobias – Viimsi noortekeskuse tulemusliku käivitamise eest ning särasilmsete noorsootöötajate motiveerimise eest.

Arsen Abeljan – entusiasmi ja pühendumuse eest Viimsi gümnaasiumi noorte innustamisel, sporditegevuse arendamisel ja koostöövõrgustiku hoidmisel.

Kairi Heinsalu – pühendumuse eest reaalainete populariseerimisel ning projekti „Matemaatika 2.0“ käivitamisel Viimsi gümnaasiumis.

Martin Männik – Viimsi gümnaasiumi kõrgetasemelise ja mitmekülgse visuaalse kuvandi arendamise eest, mis on teinud kooli nähtavaks.

Kristiina Noormets – südamega tehtud töö ja pühendumuse eest õppijate 21. sajandi oskuste arendamisel Viimsi gümnaasiumi ajalooõpetajana.

Merle Raudam – pühendunud töö eest rõõmsameelse, särava ja armastatud õpetajana eralasteaias Pääsupoeg.

Ivika Saks – pühendunud töö eest õpetajana ja laste loovuse ning ilumeele kujundajana eralasteaias Pääsupoeg.

Kairet Remmak-Grassmann – pikaajalise töö ja suure pühendumise eest eralasteaed Lillelapsed juhtimisel.

Lea Kalm – õuesõppe edendamise eest Põnnipesa lasteaias ja  märkimisväärse panuse eest Viimsi valla alushariduse arengusse.

Liis Männapsoo – pikaajalise panuse sõimeealiste laste juhendamise ja sotsiaalsete oskuste arendamise eest Väikese Hipi lastehoius.

Maria Voites – pühendunud töö eest alati abivalmi, leidliku ja armastatud õpetajana Kelvingi eralasteaias.

Piret Kõõra – rõõmsa tuju ja innovaatilise lähenemisega tehtud töö eest Kelvingi lasteaia õpetajana.

Eilin Aasmäe – pikaajalise pühendunud töö eest toetava kolleegi ja armastatud õpetajana Kelvingi lasteaias.

Anli Aja – Põnnipesa lasteaia tervisemeeskonna edendamise ja juhtimise eest.

Pille Ehelaid – Põnnipesa lasteaia tähtpäevade ja ürituste eestvedamise eest.

Kristi Leppmets – südamega tehtud töö, järjekindluse ja loovate lahenduste leidmise eest õppetöö läbiviimisel õpetajana kui ka toetava kolleegina lasteaias Väike Päike.

Eneli Ringmäe – Viimsi lastele õnneliku ja turvalise kasvukeskkonna loomise ning hoidmise eest Väikese Hipi lastehoius.