Viimsis on käimas haridusaasta ja pikima ajalooga koolina on eriline aasta ka rikkaliku minevikuga Viimsi koolil. Parafraseerides, heal lapsel mitu sünnipäeva – möödas on 155 aastat esimese kooli asutamisest Viimsis, 40 aastat keskkooli avamisest Männi teel ning peagi oleme tegutsenud 3 aastat põhikoolina. 

Kuigi koolimajad ja koolisüsteemid on vahetunud, on kooliperes püsinud järjepidevus – õppurid ja õpetajad on kolinud eri paikadesse ja kohanenud uute õppevormidega. Pikka aega oli Viimsi kool valla elanikele kodukool ja ainus võimalus haridustee lõpuni käimiseks koduvallas. 

Vanad ja uued traditsioonid

2018. aastal avati Viimsis uus riigigümnaasium ning toimus omamoodi pereheitmine, kui lahkusid gümnaasiumiõpilased ning paljud õpetajad. Paljud kooli traditsioonid leidsid gümnaasiumis uue kodu, kuid mitmed jätkusid. Lisaks traditsioonilistele aktustele, kontsertidele, näitustele, õpetajate päevale, spordipäevadele ja muule, mis on tavaks igas koolis, rikastavad meie kooli paljud ainulaadsed projektid ja üritused. Igal aastal tähistame muusikapäeva meeleolukate esinemiste ja kontsertidega. Etluskonkursil ja kõnevõistlusel saavad õpilased näidata oma talenti kõnepidajana ning Miss Graatsial võib esitleda andekaid võimlemiskavasid. Võõrkeelte õpetajad laiendavad koolipere maailmapilti võõrkeelte nädalal.   

2018. aastal liitusime Rohelise kooli programmiga, mille raames korraldame maailmakoristuspäeva ja õiglase kaubanduse nädalat, kus olulised keskkonnateemad sisukate ja praktiliste tegevuste kaudu õpilasteni jõuavad. 

Uue traditsioonina toimus eelmisel õppeaastal diplomaatiline konverents, kus Brasiilia, USA, Kanada, Rumeenia, Austria, Rootsi ja Jaapani suursaadikud ja saatkondade esindajad rääkisid oma riikidest ja poliitikast.  

Tehakse mõndagi põnevat

Viimsi koolis tegutseb aktiivselt õpilasesindus, mis rikastab koolielu stiilinädala, jõulupeo playboxi, sõbrapäeva tähistamise ja palju muuga. Õpilasesindus kohtub regulaarselt juhtkonnaga ning teeb koostööd nii vallaüleselt kui ka erinevate programmidega koolis, et esindada õpilaste huvisid ja leida lahendusi murekohtadele.   

1.-9. klassi õpilased võtavad osa lugematutest spordivõistlustest, õpilasvõistlustest ja olümpiaadidest ning saavutavad häid tulemusi nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Lisaks akadeemilisele edukusele toetab kool õpilaste igakülgset arengut, tunnustades koolivälist aktiivsust ühiskondlikus elus, projektides ja huvitegevuses.   

Meil õppides läbivad õpilased mitu arenguetappi: üleminek sõnaliselt hindamiselt arvulisele hindamisele, kolm kooliastet ning 9. klassi lõpus terendavad eksamid. Enne lõpueksameid ootab õpilasi 8. klassis loovtöö, mille eesmärk on pakkuda eneseteostuse võimalust ning toetada loova eneseväljendusoskuse kujunemist. Loovtöö toetab õpilast tema võimete paremal tundmaõppimisel, mis aitab teha valikuid järgnevateks õpinguteks.   

Distantsõpe ja digikool

Distantsõppe raskustest ja väljakutsetest oleme palju kuulnud. Aga milliseid võimalusi on see loonud?

Viimase aastaga tegi Viimsi kool hüppe tehnoloogilises võimekuses ja digipädevuses. Kogu kool läks üle Office365 rakenduste kasutamisele, mis võimaldab kõikvõimalikud vajalikud dokumendid, küsitlused, koosolekud jm jagada ühtses süsteemis. Rohelise koolina soovime vähendada paberi kasutamist, selles tuli appi üleminek Print in City pilveprinti.  

Erinevad koolitused on kollektiivi digipädevusi hoogsate sammudega arendanud ning tõusnud on ka õpilaste digipädevus ja enesejuhitavuse oskused. Vajalikke teadmisi, vahendeid ja materjale on rohkem kui kunagi varem. 

Käivitus Viimsi Digikooli projekt, milles on rõõm osaleda ka Viimsi koolil. Kolm klassiruumi on saanud uue tehnika, mis võimaldab toimuvat kergesti üle kanda. Esmakordselt saavad kodus viibivad õpilased veebi vahendusel kergesti tunnis osaleda. 

Kuigi hetkel püsime kõik kodus, ei ole me unustanud väärtust, mida pakub enesetäiendamine välismaal. Viimsi kool on saanud ka Erasmus+ akrediteeringu aastani 2027 õpilaste ja õpetajate õpirännete toetuseks. See tähendab, et teatav rahastus meie rännetele on kindlustatud ning üle jääb vaid oodata pandeemia olukorra leevenemist ja piiride avanemist. 

Pilk tulevikku

Viimsi valla haridusaastal oleme võtnud aega, et keskenduda ja vaadata tulevikku: mis nägu on meie põhikool ja kuhu soovime areneda? 

Noorte vähene kehaline aktiivsus on üha süvenev probleem. Et toetada noorte liikuvat eluviisi ja tervist, soovime muuta koolikeskkonda senisest enam liikuma kutsuvaks ja uuendada seda vastavalt koolipere vajadustele. 

Õppe sisu osas mõtiskleme õppesuundade üle – kuidas anda õpilastele parimad ehitusklotsid tulevikuks, julgustada neid uudishimulikult katsetama ja uurima oma erinevaid andeid.

Igal aastal on rohkem õppureid, kes vajavad süsteemset tuge eestikeelses õppes. Otsime lahendusi, mis aitaksid neil võõras keelekeskkonnas võimalikult kiiresti kohaneda. 

Aasta on olnud mitmes mõttes erakordne. Avaldame siirast tänu kooli pidajale, lapsevanematele, kõigile koostööpartneritele ja õpilastele, kes on sellel keerulisel ajal meile abiks ja toeks olnud!

Õpilase perspektiiv. Oma kogemusi jagab Viimsi kooli 9. klassi õpilane Eliise Lepp.

Käin 9. klassis ja olen Viimsi koolis mööda saatnud kolm menukat õppeaastat.  Kooliga liitudes olid esimesed kuud üsna harjumatud, sest Viimsi kool on ruumikas ja suursugune hoone, kus õpib kordades rohkem õpilasi kui minu eelmises koolis. Sellegipoolest pöörab kool tähelepanu iga õpilase ettepanekutele ja vajadustele, olenemata õpilaste arvust. 

Mitmekülgseid võimalusi jagub kõigile  

Viimsi koolil on pakkuda hulgaliselt erinevaid huvitegevusi ja lisakursuseid erinevates valdkondades, sh võõrkeelte õpe, programmeerimise ja loodusteaduse kursused jpm. Koolisüsteem ja õpetajad innustavad õpilasi vaatama maailma mitme erineva nurga alt ja aktsepteerima ka teiste erinevaid elukäsitlusi. Lisaks tutvustatakse õppijatele mitmeid programme, mis annavad ülevaate tänapäeva maailma probleemidest ja sellest, kuidas neid lahendada. Läbi viiakse ka heategevusüritusi ja õpilasi suunatakse keskkonnahoidlikusele.   

Viimsi koolis hinnatakse lisaks akadeemilistele teadmistele ka vaimseid väärtusi ega jäeta märkamata andekaid lapsi, kelle võimeid proovitakse arendada ja tunnustada.

Koolisüsteem ei väärtusta ainult hindeid  

Paljude õpilaste eesmärk on saavutada vaid häid hindeid, mõtlemata sellele, et teadmisi peaksid nad omandama eelkõige iseendale. Viimsi kool on seda märganud ning oma süsteemi kohandanud, näidates õpilastele, et teadmiste omandamine ei ole raske töö, mille tulemuseks on vaid hinne paberil. Koolipoolne suhtumine aitab õpilasel üldpilti paremini mõista ja õppida rohkem iseenda huvides, mis muudab teadmiste omandamise eesmärgipärasemaks.   

E-õppe korraldus   

Tänu moodsale tehnikale toimuvad kõik õppetunnid mugavalt kindla ajagraafiku järgi ja samas keskkonnas. Tänu sellele on ka karantiinis või haigestunud õpilastel võimalus osaleda õppetöös ja soovi korral sooritada kontrolltöid. Ilmselgelt on e-õpe endiselt kõigile uus ja pisut ebaselge, kuid õpetajad ja õpilased on üksteise suhtes mõistvad ning õppijad ei ole tundide viisi ekraani taga istumise ja kodutöödega üle koormatud. Haridus ei jää saamata ja kes näitab üles aktiivsust, saab teadmisi edukalt omandada. Küsimustega võib julgelt pöörduda nii õpetajate kui ka kooli personali poole, samas jäetakse õpilastele piisavalt iseseisvat tööd, et õppida oma ülesandeid jaotama ja aega planeerima. Tänu klassijuhatajatele ja aineõpetajatele on info kõigile kättesaadav ning levib õpilaste seas kiiresti.  

Milline näeb välja lõpuaasta?  

Üheksas klass on pingeline nagu igas koolis. Sellele vaatamata pole sellest kujunenud midagi ületamatult koletuslikku ning päev päeva järel jõuame lõpetamisele lähemale. Vajadusel on võimalik küsida abi, nõu ja toetust. Lisaks saab osaleda ka eksamiteks ettevalmistuse tundides ja lisakursustel, mis aitavad lõpetajal juba varakult vajalike teemadega tutvuda ning tunda end enesekindlamalt. Esialgu hirmutavana kõlav e-õpe täidab oma rolli ning kui õpilased on aktiivsed ja kohusetundlikud, ei ole lõpuklassis midagi ületamatut.  

Fakte Viimsi kooli kohta  

  • Artikli pealkiri on väljavõte Viimsi kooli hümnist.  
  • Hetkel õpib Viimsi koolis 1214 õpilast ja töötab 134 töötajat.  
  • 2020. aastal lõpetas põhikooli 151 õpilast. Põhikooli lõputunnistus kiituskirjaga anti välja kuuele õpilasele. 65 põhikooli lõpetajat autasustati tänukirjaga „Hea ja väga hea õppimise eest“.

Fotod: Viimsi kool