Kuigi on veebruari keskpaik ja väljas suurepärane talv, on haridusosakond juba kavandamas uut õppeaastat lasteaedades ja -hoidudes. Vaatame üle, millised alushariduse saamise võimalused on Viimsi vallas ning kuidas ja millal lasteaiakohad komplekteeritakse.

Viimsi vallas on üle 1700 lapse, kellele vald pakub erinevaid alushariduse teenuseid. Sealhulgas käib MLA Viimsi Munitsipaallasteaedades ja Püünsi kooli lasteaiarühmades üle 800 lapse ning vallal on 46 koostööpartnerist eralasteaeda ja eralapsehoidu Viimsis, Tallinnas ja naabervaldades, kus käib üle 700 lapse. Koostööpartnerid pakuvad muuhulgas õpet erinevates keeltes, aga neil on ka kohustus tagada õppekava järgne eesti keele õpe. Samuti on valikus erinevatele kultuuridele keskenduvaid alushariduse pakkujaid (näiteks juudi, aserbaidžaani jt) ning erinevaid pedagoogikasuundi pakkuvaid ja väärtustavaid asutusi (näiteks Waldorf- ja Montessori pedagoogika).

Kohatasud ja koduse lapse toetus

Enamikes eralasteaedades on lapsevanema kohatasu võrdne munitsipaallasteaiaga, kus tuleb koha eest maksta 58 eurot kuus. Samas võib lapsevanem valida ka oluliselt kallima lasteasutuse, kus lapsevanema makstav kohatasu on suurem, kuid vald maksab lasteasutusele sel juhul vabatahtlikku toetust.

Vallas on praegu üle saja perekonna, kes ei soovi oma 1,5–3-aastast last alushariduse asutusse panna, vaid kasutab lapse arendamiseks koduse lapse toetust.

Peaaegu aasta on kehtinud uus alushariduse korraldus, mis annab lapsevanemale võimaluse liikuda erinevate lasteasutuste vahel kaotamata ühtegi soodustust. Ainuke erand on koduse lapse toetus. Kui pere loobub lapsele valla poolt pakutud munitsipaallasteaia või valla eralasteaia hankekohast, siis edaspidi koduse lapse toetust ei maksta.

Mida veel võiks teada?

Viimasel paaril aastal on vald ostnud riigihanke vahendusel vallas asuvatelt eralasteaedadelt munitsipaallasteaiaga võrdsustatud kohti, mida nimetatakse hankekohtadeks. Hankekohti on Põnnipesa, Väikse Päikse, Tiki Triki ja Lillelaste lasteaedades. Vabanevad hankekohad komplekteerib vald samuti kevadel lasteaia järjekorra alusel ja see koht on tagatud kuni lapse kooliminekuni. Käesoleval aastal vald uusi hankekohti ei osta.

Vanematel on hea teada, et laps, kes on alustanud oma alushariduse teekonda eralasteaias, ei pea üle minema munitsipaallasteaeda, vaid võib rahulikult kuni kooliminekuni eralasteaias käia.

Igal aasta on siiski neid, kes soovivad võimalusel lasteaeda vahetada. Märtsikuus vaatab lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon üle soovid lasteaia maja või rühma vahetuseks ja võimalusel rahuldab taotlused. Vahetuse saab teha uue õppeaasta algusest ehk septembrist.

Munitsipaallasteaias sõimerühmi ei avata, kahe- ja kolmeaastased lapsed alustavad lasteaiateed liitrühmas või lasteaiarühmas. Pooleteise kuni kolmeaastased lapsed leiavad kohad kas Viimsi valla või Tallinna lapsehoidudes või eralasteaedades, kohatasu on enamikus neist 58 eurot.

Kui peres on kaks või rohkem alushariduses osalevat last, saab perekond taotleda teisele lapsele kohatasu soodustust 50%. Seda ka juhul, kui pere lapsed käivad erinevates lasteasutustes, munitsipaalis või erasektoris.

LASTEAIAKOHTADE KOMPLEKTEERIMINE 2022/23 ÕPPEAASTAKS

Viimsi valla munitsipaal- ja eralasteaedades vabaneb uueks õppeaastaks ligikaudu 250 kohta. Vabu kohti pakuvad ka kümned ja kümned koostööpartnerid Tallinnas ja Harjumaal. Munitsipaallasteaedade ja eralasteaedade hankekohad komplekteerib vald järjekorra alusel ARNO-s. Eralasteaedade ja eralapsehoidude vabad kohad komplekteerivad eralasteasutused ise vanema sooviavalduse alusel. Vald maksab eralasteaedadele ja -hoidudele toetust Viimsi valla elanike lastele osutatud  teenuste eest.

MLA Viimsi Lasteaia rühmade, Püünsi kooli lasteaia rühmade ja valla hankelepinguga eralasteaedade kohtade põhikomplekteerimine toimub 8.–16. aprillini süsteemis ARNO (https://piksel.ee/arno/viimsi/).

Mitmes on minu laps munitsipaallasteaia järjekorras?

Sellele küsimusele pole paraku võimalik ühest vastust anda, kuna järjekord on üles ehitatud vanusegruppide kaupa. Näiteks 6-aastased, 5-, 4-. 3-, 2- aastased.

Esmalt pakub automaatsüsteem kohti vanematele lastele, kes üheski lasteasutuses veel ei käi ja neile 3-aastaseks saavatele lastele, kellel lõpeb koduse lapse toetus  või kes käisid seni eralapsehoidudes. Valikud on laiemad nendel, kes on lapse  varem lasteaia järjekorda pannud, samuti neil, kellel on varasem sissekirjutus. Komplekteerimisprogramm arvestab võimalusel lasteaia majade eelistusi, samuti püütakse leida kohad ühte majja pere kõikidele lastele.

Lapsed, kes saavad uueks õppeaastaks 3-aastaseks ja kellel lõpeb siis koduse lapse toetus või kes käivad eralapsehoidudes, saavad munitsipaallasteaeda kohapakkumise. Kohti jätkub 3-aastastele ning osadele 2-aastastele lastele. 4- kuni  6-aastased lapsed käivad peaaegu kõik juba kas munitsipaal- või eralasteaedades.

MLA Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle maja. Foto: MLA Viimsi Lasteaiad

Tähtsad sammud lapsevanemale

1. märtsiks vajalikud tegevused ARNO-s

  • Palume ARNO-s kontrollida e-maili aadress.
  • Palume ARNO-s kontrollida üle MLA eelistuste valikud. Palume märkida kolm erinevat MLA eelistust ja 1–3 eralasteaedade hankekoha eelistust.  Eralasteaedade eelistused on nähtavad samal lehel, kus MLA kohtade eelistused.
  • Palume vaadata üle MLA koha või hankekoha soovi õppeaasta. Kui soovite jätkuvalt käia valla toetuslepinguga eralasteaias, siis märkige MLA koha soov hilisemaks kui 2022/23. Märkides, et soovite kohta hiljem, ei tülitata teid käesoleval aastal asjatult kohapakkumisega ning olemasolevad kohad leiavad kiiremini omanikud.
  • Komplekteerimine toimub ARNO süsteemis automaatselt, esmalt munitsipaallasteaia vabad kohad, seejärel vallas asuvate eralasteaedade vabanenud hankekohad.
  • Palume 1,5–3-aastaste laste vanematel, kes ei soovi oma last panna uuel õppeaastal alushariduse asutusse, vaid soovivad kasutada koduse lapse toetust, koha kasutamise õppeaasta kindlasti edasi lükata kas 2023/24 või hilisemaks õppeaastaks. Muidu võib juhtuda, et automaatsüsteem pakub teile lasteaia kohta, mida te tegelikult eeloleval sügisel ei soovi. Laps, kes saab 3-aastaseks uue õppeaasta jooksul, näiteks kasvõi 2. septembril 2022, võib saada vanema soovil koduse lapse toetust kuni 31. augustini 2023. Laps, kes saab 3-aastaseks näiteks 31. augustil, saab septembriks lasteaia kohapakkumise ja koduse lapse toetus lõpeb augustikuuga.
  • 1. märtsiks palume esitada digiallkirjastatud soov lasteaiamaja vahetuseks munitsipaallasteaia sekretärile (mare@viimsilasteaiad.ee) või hankekoha vahetuse soov valla alushariduse vanemspetsialistile (polina.kossenkova@viimsivv.ee).

Valla toetuslepinguga ja valla vabatahtliku toetusega eralasteaiad ja lapsehoiud on samuti ARNO süsteemis. Kui soovite lapsele kohta teie valitud  eralasteaeda või lapsehoidu, siis saate teha ARNO kaudu taotluse, mida menetleb eralasteasutus.

Täpsemad juhised, info ja uudised: www.viimsi.ee/teenused/haridus-ja-noorsootoo/lasteaiad/lasteaia-jarjekorda-registreerimine.

Avafoto: MLA Pargi tänava maja. Foto: Merilin Piirsalu