Haridusvaldkonnas valmistutakse kevadel juba sügiseks ning tegeletakse lasteaiakohtade komplekteerimisega septembris algavaks õppeaastaks. Kuna protsess on tekitanud lastevanematel mitmeid küsimusi, selgitame pisut lähemalt, kuidas komplekteerimine toimub.

Munitsipaallasteaedade (MLA) komplekteerimisega uueks õppeaastaks alustati 8. aprillil kui masskomplekteerimise käigus saatis arvutiprogramm kohapakkumise teated kokku 127 lapsele. Eelistatult neile 2,5-aastastele ja vanematele lastele, kes käisid seni eralapsehoidudes või said koduse lapse toetust, suurperede või erivajadustega lastele või koolieelikutele, kes alushariduses seni ei osalenud. Lapsehoidudes käivad 1,5–3- kuni 4-aastased lapsed ning seni kodus olnud lapsed vajavad uuel õppeaastal eelkõige lasteaiakohti, mida saab jagada vald munitsipaallasteaia järjekorra alusel. 

Lastel, kellele arvutiprogramm kohta ei pakkunud, on ARNO-s teade „menetlemisel“. Hetkel tähendab see, et komplekteerimine veel käib, ees ootavad veel mitmed voorud. 

I etapi käigus pakkumise saanud lapsevanemal oli aega otsustada koha osas kaks nädalat. Tulemusena läks 29. aprillil jagamisele teises masskomplekteerimise ringis 45 munitsipaalkohta kõikide järjekorras olevate laste vahel. Taas tuleb oodata kaks nädalat, mil kohapakkumise saanud lapsevanemad saavad oma otsuse teada anda. 

Kolmas komplekteerimine toimub maikuu keskel, kui arvutiprogramm pakub eralasteaedade hankekohti munitsipaallasteaia järjekorras olevatele lastele. 

Kui ka siis lapsevanem e-maili teel teavitust ei saa ja ARNO-s on taotluse staatus märgitud „menetlemisel“, siis nende lapsed liiguvad automaatselt järgmisesse aastasse ehk jäävad munitsipaallasteaia järjekorda või soovi korral pöörduvad erasektorisse.

Munitsipaallasteaedade kohtade komplekteerimine toimub juuni keskpaigani kui kõik lepingud ja toimingud on lõpetatud. 

Avalik ja erasektor teevad koostööd

Munitsipaallasteaedades (MLA Viimsi Lasteaiad ja Püünsi kooli lasteaiarühmad) on Viimsi lastele kokku pisut üle 800 lasteaiakoha. Üle 600 lapse käib valla partnerite eralasteaedade ja eralapsehoidude rühmades. Rohkem kui 200 peret on valinud kuni 3-aastasele lapsele koduse lapse toetuse. Seni on erasektori teenindada umbes pool alushariduse teenuse saajaid ning erasektor on olnud vallale pikaajaline ning motiveeritud partner. 

Kuna aga lasteaiaealiseid lapsi on vallas ligi poole võrra rohkem, siis kõikidele paratamatult munitsipaallasteaias kohta ei jätku. Küll aga on Viimsi valla partneriks üle 20 eralasteaia ja üle 20 eralapsehoiu, kes pakuvad kohti Viimsi valla lastele. 

Juba teist aastat tegutseb Viimsi alusharidusjuhtide koostöökoda, mis ühendab Viimsis asuvaid munitsipaal- ja  eralasteasutusi. See tähendab, et avaliku- ja erasektori vahel toimub vallas tihe koostöö, mis aitab kõikidel teenusepakkujatel vahetada oma parimaid praktikaid ja kogemusi ning tagada mõlemas sektoris kvaliteetne teenus.

Võrdne tasu kõikides lasteaedades

Möödunud aastast kehtib Viimsi vallas lapsevanemate võrdne kohtlemine – lapsevanema tasutav kohatasu nii valla toetuslepinguga erasektoris kui ka valla munitsipaalasutustes on võrdne, 58 eurot. Ühtlustati ka soodustused, mis puudutavad mitme lapse alushariduses osalemist. Samas on võimalus valida ka kallimat teenust, mida vald vabatahtliku toetusega samuti toetab.

Eralasteasutuste puhul saab valida erinevas asukohas, eri pedagoogikate ning eripäradega lasteasutuste vahel. Kõigil on oma erisused, tugevused ja muidugi on seal ka rühmad väiksemad, mis annab võimaluse personaalsemaks lähenemiseks lapsele. Siinkohal toome välja suuremad eralasteaiad, kes Viimsis oma teenuseid pakuvad ja kellega vald teeb koostööd.

Eralasteaed Pääsupoeg 

Eralasteaed Pääsupoeg tähistas veebruaris 17. sünnipäeva. Pääsupoeg on kaherühmaline hubase õhkkonna ja sõbralikult koduse kasvukeskkonnaga lasteasutus. Kõik aitavad kõiki ning rõõmud ja mured saavad ühiselt jagatud. Siin on laps alati oodatud ja armastatud, lapsesõbralikkus ja hoolivus on siiras. 

Lasteaial on kaks maja. Pääsupoeg 1 asub mere läheduses, lasteaia ruumidest avaneb kaunis merevaade. Pääsupoeg 2 asub rohelises elamurajoonis rahulikul kõrvaltänaval. Sagedased õppekäigud mere äärde või metsa on lapsi inspireerivad. Erilise au sees on kaunid kunstid, looduslugu ja muusikatunnid kus musitseeritakse ka sümfooniamuusika saatel.

Pääsupojal on hoolitsetud haljastusega mängumaa, kus on atraktsioonid, õunapuud, marjapõõsad ning aiamaa. Lapsed kasvatavad õppeliselt erinevaid juurvilju ja maasikaid. Pääsupoeg 2-s valmistatakse kohapeal koduseid sööke toreda kokatädi poolt, kes on laste ja lastevanemate vaieldamatu lemmik. 

Liitrühm annab suurepärase võimaluse noorematel lastel kuulda ja näha vanemate sõprade oskusi. Vanematele lastele õpetab liitrühm aga olema hooliv ja abivalmis noorematega. Lapsed on väga uudishimulikud, lugema õppimine ja peast arvutamine on lihtsalt üks tore mäng. 

Nutikad käelised tegevused ja õpetlikud kultuurilisajalooliste hetkede läbimängimine laiendab silmaringi. Tantsu-, robootika- ja džuudoring toetab lapse mõttemaailma ja tervist.

Kelvingi lasteaed

Lasteaed asub Kelvingi külas, mere ja metsa vahetus läheduses. Hea asukoht loob soodsad võimalused õuesõppeks ja igakuiste matkade korraldamiseks. Kelvingi lasteaias on kodune õhkkond ja väikesed rühmad. 
Avar õueala võimaldab korraldada kogu lasteaiapere ühiseid üritusi, teatrikülastusi ning igapäevaseltki mängivad suured ja väikesed lapsed õues koos. Lasteaias on kaks liitrühma ja hooajaliselt väike küülik. Looma eest hoolitsemine õpetab lastele armastust ja vastutust.

Kelvingi lasteaias on lapse arengu toetuseks õppekavasse integreeritud inglise keel. Samuti toimub ujumine juba mitu aastat füüsilise arengu toetuseks. Lasteaed on liitunud „Kiusamisest vabaks“ projektiga.
Lasteaias peetakse oluliseks lapse mitmekülgset ja järjepidevat arendamist kodu ja lasteaia koostöös, et lapsel kujuneksid eeldused igapäevaeluga edukalt hakkamasaamiseks ja koolis õppimiseks.

Põnnipesa lasteaed

Põnnipesa lasteaial on kolm maja, kaks neist Haabneemes ja üks Metsakastis, neis tegutseb kokku kaheksa rühma. Eripäraks on kodused ja hubased lasteaiaruumid koos Viimsi valla loodusrikka elukeskkonnaga. Ruumid on valgusküllased ja avarad, sisustatud lapsesõbraliku mööbli, arendavate mängu- ja õppevahenditega. 

Põnnipesas on loodud soodsad tingimused alushariduse omandamiseks.
Väärtustatakse lapse isiksust, kujundatakse lapses soovi uurida, teada saada ja tahet iseseisvaks õppimiseks koolis. Laste tegevusrohkuse rikastamiseks on Põnnipessa planeeritud lastele meisterdamis-, võimlemis-, laulmis-, lugemis- ja kokandustunnid.

Lillelapsed

Lillelapsed on kodune, harmoonilise kasvukeskkonnaga eralasteaed, kus pööratakse erilist tähelepanu igale lapsele, tema arendamisele ja tervisele, tähtsustatakse looduslähedasi eluviise ning tervislikku toitumist. Just tervisliku toidulaua pakkumine on Lillelaste üks omapärasid. 

Võimalikult palju viibitakse värskes õhus – lapsed saavad turvaliselt joosta-mängida toredas õunapuuaias, aga käivad ka õpetajatega põnevatel avastusretkedel lasteaiast kaugemal. 

Tiki-Triki lasteaed

Tiki-Triki lasteaed avas 2020. aasta sügisel Viimsi vallas Haabneemes oma teise, kaherühmalise lasteaia Harjumaal. Kollektiivi kuulub kaks õpetajat ja kolm õpetajaabi. Lisaks on lasteaial oma muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja. Samuti on hoovis mänguväljak koos teiste atraktsioonidega. 

Eralasteaed Väike Päike

Lasteklubi Väike Päike on lastele ja peredele suunatud võrgustik, kuhu kuulub teiste seas ka lastaed ja lastehoid Viimsis. Väike Päike lasteaedades rakendatakse muu õppetegevuse hulgas eneseregulatsiooniprogrammi, digiõpet, STEAM- ja projektõpet ning kasutatakse lapse individuaalse arengu jälgimiseks ja info edastamiseks mõeldud infosüsteemi KindieDays. Väike Päike arendab digilasteaia ja e-õppekeskkonda DigiLa.eu.

Lasteaias lähtutakse lapse huvidest ja vajadustest, kaasates peresid õppe- ja kasvatusprotsessidesse. Samuti viiakse igal õppeaastal läbi põnevate esinejatega tasuta loengute ja podcastide sarja „Lapsevanema Kool“. Lasteaia arengukeskkond on lapse vajadusi toetav, huvisid arvestav, kaasaegsetest õpikäsitustest ja põhimõtetest lähtuv. 

Täpsem info kõikide eralasteaedade ja -hoidude kohta on Viimsi valla veebilehel

Avafoto: Merilin Piirsalu