Täna, 9. aprillil toimub põhikomplekteerimine uueks õppeaastaks munitsipaallasteaedade (MLA) kohtadele. Kõik lapsevanemad, kes on avaldanud soovi saada oma lapsele koht MLA lasteaeda, saavad teavituse ARNO süsteemis olevale e-mailile sama päeva jooksul koha saamise või mittesaamise kohta.

Kohti komplekteeritakse automatiseeritult ARNO süsteemi kaudu järjekorranumbri alusel. Järjekorranumber tekib ARNO süsteemis lapse esmakordsest järjekorda registreerimise kuupäevast. Eelisjärjekorras saavad kohad suurperede lapsed (neli alaealist last peres). Õed ja vennad paigutatakse ühte lasteaeda juhul, kui MLA kohta taotleva lapse esimene MLA koha eelistus on sama lasteaed, kus vanem õde või vend juba käib.  

Kohta pakutakse lapsele, kelle vanus vastab eelistustesse märgitud MLA lasteaia rühmas käivate laste vanusele (30.09.2021 seisuga vähemalt kaheaastaseks saanud laps). 

Aprilli kolmandal nädalal toimub Viimsi vallale hankekohti pakkuvate eralasteaedade kohtade komplekteerimine. Lapsele, kelleni on jõudnud lasteaia järjekord, aga kes MLA kohta ei saanud, pakutakse kohta eralasteaia hankekohale. 

Kui laps ei saanud selle aastase komplekteerimise käigus MLA kohta ega hankekohta, siis on võimalus panna laps eralasteaeda või -lastehoidu või taotleda 1 aasta ja 6-kuuseks saanud lapse eest koduse lapse toetust. Valla veebilehel on üleval eralasteaiad ja -hoiud, kes on valla koostööpartnerid. Valla toetuslepinguga liitunud eralasteasutustes on kohatasu võrdne MLA kohatasuga (58 eurot). 

Uuendusena on lapsevanemal, kes MLA kohapakkumist saades ei ole rahul pakutud lasteaia kohaga, võimalus sellest keelduda kaotamata eralasteaia või eralastehoiu toetust. Pakkumisest keeldumise ühe valikuna on ARNO süsteemis lisandunud valik „Soovin kohta teises asutuses. Kuni soovitud koha saamiseni jätkab laps olemasolevas asutuses“. 

Kui kohta pakutakse koduse lapse toetusel olevale lapsele ja lapsevanem kohast keeldub, kaob koduse lapse toetus alates uuest õppeaastast (septembrist 2021). 

Mida veel tasub teada?

Aprillikuust muutus seoses lasteaia ja lastehoiu teenustega mitmeid olulisi tingimusi, mis puudutavad avalduste esitamise korda, lapsevanema kohatasu, soodustusi mitme lapsega peredele jm. Muudatused on kirjas ühismääruses „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“.

Valla veebilehel asub aga oluline info kahe või enama lapsega peredele lasteaiatasu soodustuse kohta. Kui siiani oli võimalik lasteaiatasu soodustust taotleda vaid MLA lasteaias käiva pere teise ja iga järgneva lapse pealt, siis 1. aprillist on soodustuste süsteem laienenud ka valla toetuslepinguga liitunud eralasteaedades või lastehoidudes käivatele lastele. Lasteaiatasu soodustus on 50% kohatasust (29 eurot) ning see rakendub pere teisest lapsest alates. Peab tähele panema, et soodustus kehtib nii munitsipaalis kui ka erasektoris juhul, kui lapse mõlemad vanemad on Viimsi valda sisse kirjutatud, neist ühe sissekirjutus peab olema käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga. Kitsendus ei kehti üksikvanematele.

Valla kodulehelt on leitav ka kaart, millel on eri värvi majakestega ära märgitud Viimsi vallas asuvad MLA lasteaiad, eralasteaiad ning eralastehoiud. Vanemad, kes soovivad last panna eralasteaeda või eralastehoidu, leiavad kaardilt kiirelt enda kodulähedase eralasteasutuse. Eralasteasutusse saab kohta broneerida ARNO süsteemi kaudu. Edasine suhtlus toimub otse eralasteasutusega. 

Lasteasutuste tabel