Eetilise analüüsi neli sammu.
Eetilise analüüsi neli sammu.

Eetikamudeli loomise vajadus haridusjuhtidele on hetkel Eesti hariduses toimuva taustal üks olulisemaid ülesandeid. Teadaolevalt ei ole haridusjuhtide eetikapädevuste arendamiseks seni loodud teaduspõhiseid juhtumite lahendamise meetodil põhinevaid materjale, mis vastaksid just Eesti kontekstile.

Käesoleva aasta veebruaris said Tallinna ülikoolis kokku ELU projekti „Koolieetika“ raames grupp eetilise tundliku närviga üliõpilast kaheksalt erinevalt erialalt. Projekti peamine eesmärk oli luua koolijuhtidele veebipõhine abimaterjal, mida haridusjuhid kõikidel tasanditel ja haridusjuhtimisega seotud ametnikud (nii kohalikes omavalitsustes kui ka ministeeriumis) saaksid kasutada oma töö efektiivsemaks tegemisel. Eetikapädevuste arendamine on iga päevaga üha enam kõneainet pakkuv teema, sest aeg-ajalt tundub, et reeglid ja normid ei kehti enam kõigile. See on oluline teema ja vajab kajastust. Me vajame pädevaid ja kompetentseid haridusjuhte, kelle käitumine on eetiline ja õiglane.

Mida teha ja kuidas käituda probleemide tekkimisel, kui kõikidel inimestel on erinev arusaam eetilisest käitumisest? Anu Tammeleht on kirjutanud Õpetajate Lehes (mai, 2022), et eetikahariduses töötab päriselt see, kui rühmas arutatakse läbi keerulised juhtumid (nt Clarkburn, 2000, Mustajoki ja Mustajoki, 2017). Uuringud näitavad (Clarkburn, 2000; Tammeleht jt, 2019), et isegi aeg-ajalt juhtumitega tegeldes ja neid rühmas arutades eetikapädevused paranevad: areneb eetiline tundlikkus, arusaamine ja otsuste langetamise oskus. Korduvalt eetikateemade üle juureldes hakkame aina rohkem märkama eetilisi dilemmasid enda ümber ja peagi käime ringi „eetikamüts“ peas.

Projekti teaduspõhisus

Projekti käigus töötati läbi kehtiva haridusasutuse juhtimist puudutav seadusandlus ja dokumendid ning asjakohane kirjandus.Läbitöötatud teaduspõhise materjali põhjal koostati uudne ja visualiseeritud haridusjuhi eetilise kompetentsimudeli “Õiglane ja eetiline haridusjuht”, juhtumi lahendamise nelja sammu mudeli ning toetavad materjalid.

Koguti juhtumeid, mis kaardistati, ja nende põhjal koostati kümme kombineeritud juhtumit, mille põhjal tehti võimalike lahendustega ja ühtne lahenduspõhi. Projekti käigus viidi läbi kaks piloottestimist, mille käigus katsetati kahte koostatud juhtumit ning lahenduspõhjasid. Samuti koguti osalejate tagasisidet ja kasutajakogemust. Loodame, et koolieetika teema saab edaspidi aina suuremat tähelepanu ning haridusjuhtidele koostatakse, sarnaselt õpetajatele, ka nende enda eetikakoodeks. Projekti juhendajatel on plaan tutvustada koolieetika projekti ka rahvusvahelisel konverentsil. Materjalide arendamisest ja levitamisest on huvitatud ka TÜ Eetikakeskus.

Loe lisa!

Materjalid on leitavad veebiaadressilt koolieetika.org.