Käesoleva aasta jaanuarikuu Viimsi Teataja kirjutas: “Oleme terekäe vastu võtnud Viimsi haridusaastalt. Aasta 2021 oleme kuulutanud Viimsis haridusaastaks ja see tuli õigel ajal. 2020 pakkus meile eelnevalt palju väljakutseid, uusi võimalusi ja katsetusi kõikides haridustasemetes, samuti huvihariduse korraldamisel ja noorsootöö valdkonnas.”

Kohaliku omavalitsuse vastutus on juhtida piirkonna hariduselu, sihtgrupiks kogu elanikkond, piltlikult väljendades sünnist surmani. Lähtudes seadustest korraldab omavalitsus alus- ja üldharidust, huviharidust, noorsootööd. Samas oleneb elanike heaolu omavalitsuse panusest ka täiskasvanuharidusse, lapsevanemate nõustamisse, koostöösse kultuurivaldkonnaga. Lasteaia- ja koolilapsed õpivad kõikjal: muuseumites, raamatukogus, looduses ja sotsiaalses suhtluses. Just eeltoodu tõttu saigi aastast 2021 haridusaasta.

Haridusaasta tõstis pildile laiema publiku inforuumi, õppimise kaasaegses võtmes, väärtustades koostööd kultuurivaldkonnaga, erinevate gruppide ja haridusasutustega. Eesmärk oli tõsta esile veelgi enam põnevaid tegemisi, mida meie haridusasutustes ja noortekeskustes tehakse, väärtustada õppimist ja rohkeid õppimisvõimalusi, tunnustada ja toetada meie tublisid haridustöötajaid ning võimalust kogeda ühistes tegevustes uut ja huvitavat.

Koostöökodade tegevused

Juba 2020. aasta oktoobris alustasime kord kuus kooskäivate Viimsi valla haridusasutuste juhtide koostöökodadega. Koostöökotta kuuluvad viie üldhariduskooli, riigigümnaasiumi, kahe huvikooli, munitsipaallasteaia ja noortekeskuse juhid – kokku kümme juhti ja asutust. Olenevalt teemast on kaasatud asutuste meeskondade liikmed, näiteks haridusliku erivajadusega õpilaste õppe korraldajad, juhiabid. Igal seminaril on olnud kindel teema, vajadusel ka külalised seda avamas või kogemusi jagamas.

Alustasime 2020. aastal kontaktseminaridega, kuid uue aasta saabudes tuli paraku liikuda ekraanide taha. See aga ei vähendanud seminaride väärtust, pigem andis antud olukorras lisatuge üheskoos probleemsete teemadega tegelemiseks. Üksi oma asutuses probleemipuntraga istudes olnuks emotsionaalselt palju hullem.

Üheskoos tegelesime haridus- ja noorsootöö arengu kavandamisega, selleks kulus sisulist tööd pool aastat. Järgmine suur teema oli muukeelsete laste õpetamine. Väga inspireerivalt esines Anu Luure Lilleküla gümnaasiumist koos Kai Võlliga. Nii mõnigi asutus, kaasa arvatud lasteaed, sai julgust leida lihtsaid võtteid muukeelsete lastega toimetulekuks. Teemaga tegeleme edasi, mitmed üldhariduskoolid said klassidesse professionaalsed eestikeelsed õpetajad ning suvel toimusid noortekeskuse eestvedamisel väga populaarsed keelelaagrid.

Jaanuaris kutsusime koostöökotta Margit Timakovi Kutsekojast, kuna mitmed õpetajad olid valmistumas kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks. Kvalifikatsiooni määratlus, eriti üldhariduskoolis, võib vahel vajada juristi abi, kuid pilt sai siiski selgemaks. Veebruari koostöökoda oli pühendatud mentorlusele ja ambitsioonile saada alustavat õpetajat toetava ja kogenud õpetajat väärtustavaks omavalitsuseks. Sarnaselt Rae vallaga on kõikides Viimsi üldhariduskoolides ametis mentorid, kuid seni on olnud vähe koostööd ja kogemuste jagamist. Ka see teema ei lõppenud veebruaris, tegevusi jätkub vähemalt aasta lõpuni.

Kes on koolis abiõpetaja, kes tugiisik? Mõisted ja kogemused said selgemaks tänu Tiina Kütile ja Ülle Teltveile Läänemaalt ja Tallinna K. Pätsi Vabaõhukoolist.

Maikuus tuli esimest korda kokku alushariduse koostöökoda, kuhu on liitunud vallas tegutsevad alushariduse eraettevõtjad ja munitsipaallasteaiad. Soov on liikuda ühiste väärtuse väljaselgitamise poole, kuna alates aprillist olid toimunud alushariduses suuremad muudatused, mis on toonud nii eraettevõtjad kui ka munitsipaallasteasutused ühtsesse valla alushariduse süsteemi.

Mitmekesine töö

Kas teate, mida koolid lisaks tavapärasele “tunniandmisele” õppe mitmekesistamiseks korraldavad? Ahelreaktsioonil põhineva Goldbergi masina ehitamise võistlus, animafilmide konkurss, Rubiku kuubiku huvilised… Kas teate, mis on potkakelk?

Haridusaasta kommunikatsioon kajastas tegemisi, sündmusi ja pikemaid haridusasutuste tutvustusi igas Viimsi Teatajas. Iga asutus on saanud soovitud leheruumi sündmuste kajastuseks. Lisaks ärgitasime oma tegemisi laiemalt kajastama, sest Viimsi haridusasutuste töö on väga mitmekesine.

Ühendasime hariduse ja kultuuri

Vabariigi aastapäeva aktused, samuti valla sündmus pidid olude sunnil toimuma veebi vahendusel. Ühel haridusaasta infotunnil sündis mõte koguda kultuuriosakonda haridusasutuste veebiaktuste salvestused ja luua neist uus vallaülene aastapäevasündmus. Nii sai talletada pisut ajalugu sellest erilisest ajast. Viimsi ViVa ehk virtuaalklubi andis välja jaanuaris haridusaasta erisaate. Emadepäevaks loodi lastelaulude erisaade. Munitsipaallasteaia kaheksas majas toimus veebi vahendusel väga eriline laulupäev, samal ajal lauldi eri majades ning nii kujunes omamoodi laulupidu.

Distantsõpe tekitas vajaduse leidlike lahenduste järele. Randvere koolis harrastati peredega õues liikudes GPS kunsti, väga omapärased olid noortekeskuse virtuaalsed kokandusklubid. Nimelt said noored noortekeskusest kontaktivabalt toiduained ja seejärel suunduti koju koos perega kokkama, vahetades kogemusi ja emotsioone MS Teamsi keskkonnas. Püünsi kooli õpetajad maandasid reede õhtuti pingeid virtuaalses Valli baaris, kus tööst ei räägitud. Peamine väärtus seisnes vahvate kogemuste jagamises.

Motivatsiooni ja vaimset tervist hoides

Üks haridusaasta peamisi tegevusi oli infovahetus. Jaanuarist juunini kohtusime igal neljapäeval ekraanide taga hariduse sõpradega. Ring on suur, umbes 30 inimest valla munitsipaalharidusasutustest, eralasteasutustest, muuseumitest, vallavalitsuse kultuuri-, arendus-, avalike suhete ja haridusosakonnast.

„Iganädalased kohtumised on olnud väga positiivsed ja motiveerivad, andnud häid mõtteid ja pannud ka meid rohkem tegutsema distantsõppe ja piirangute ajal,” kirjutas Haabneeme kooli kogukond. „Koosolekud on olnud väga inspireerivad ja andnud mõtteid, mida edaspidi ka Randvere koolis ellu viia, näiteks raamatu ja roosi päev,” vahendas Liina Randvere kooli meeskonnast. „Koosolekud on tekitanud tõeliselt ühise tunde valla hariduse eest seismisel ja tegelemisel. Suur rõõm on olnud tutvuda erinevate haridusasutuste esindajatega ning jagatud kogemused on tekitanud sünergia uute ideede sünniks,” rääkis Merle Viimsi gümnaasiumist. Juunis piirangute vähenedes lõpetasime haridusaasta esimese poolaasta rõõmsalt koos Viimsi vabaõhumuuseumi õuel.

Väärt töö väärib tutvustamist

Kui vaadata tegevusplaani, siis see ei kubisenud erilistest sündmustest ja haridusaasta üritustest. Peamine rõhk oli sellel, mida asutustes nagunii tehakse ja sellekohasel infovahetusel. Nendele tegevustele aitasid kaasa head mõtted ja koostööpakkumised kultuurist, muuseumitest, teistest haridusasutustest. Kasvõi õpihuvi laagrid, kus on suurepärane koostöö koolide ja noortekeskusega või teadushuvikool Collegium Eruditionisega. Teiseks oli oluline roll kommunikatsioonil, tänu haridusaastale on haridusasutuste väga mitmekesine tegevus rohkes kajastuses Viimsi Teatajas, asutuste meediakanalites. Väärt töö väärib laiemat tutvustamist.

Hariduskoostöö ei lõpe

Septembris algas teine Viimsi haridusaasta poolaasta. Jätkusid neljapäevased inspiratsioonihommikud, võimalusel kohtusime erinevates asutustes. Samas oli ka ekraanide taga on tore taas kohtuda. Kaasasime mõne haridusega seotud lisateema ja külalise, taas algas tasapisi rahvusvahelise koostöö taastumine.

Huvihariduse ja üldhariduse koostöö saab teoks peagi valmivas kultuuri- ja hariduskeskuses Viimsi Artium. Noortekeskuse ja koolide koostöös on kavas karjääriteekondade tutvustus, kuna õppimisvõimalused on väga laialdased.

Haridusaasta suurim väärtus on see, et Viimsi hariduse sõbrad on kokku saanud, tegemistele kaasa elanud ja väga palju teiste kogemustest õppinud. Viimsi hariduselu mitmekesisus on jõudnud suuremasse pilti nii Viimsi ViVa kanalil, Viimsi Teatajas ning väga paljude perede seas nii Viimsis kui arvatavasti ka kaugemal.

Logo
Viimsi kunstikooli loodud haridusaasta logol on kujutatud koostööd ja ühist koostegemist.