Möödunud kuul, 23. märtsil toimus järjekordne Viimsi haridusjuhtide koostöökoja seminar, mis seekord keskendus abiõpetaja ja tugiisiku rollidele koolis ja lasteaias.

Oleme kuulnud mõisteid abiõpetaja, õpetaja abi ja tugiisik. Milline on nende ametite spetsiifika ja peamine ülesanne, aitasid välja selgitada Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Piret Liba, HARNO Läänemaa juht Tiina Kütt ning kogemusi jagas haridusliku erivajadustega laste tippkeskuse Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli õppejuht Ülle Teltvei. 

Kõik Viimsi valla koolid ja munitsipaallasteaiad jagasid oma kogemusi abiõpetajate ja tugiisikute rakendamisel oma asutustes. Teeme selle põhjal ülevaate, millistes asutuses nende ametite esindajad töötavad ja milline on nende töö sisu.

Õpetaja abid töötavad vaid Püünsi kooli lasteaiarühmades. Õpetaja abi on tehnilise personali hulka kuuluv töötaja, kes abistab lasteaia õpetajat ja pakub abi ka lastele, aga peamine roll on õpetajat tema töös abistada. 

Abiõpetajad töötavad kõikides Viimsi valla koolides, olenevalt koolist on palgatud 3-14 abiõpetajat. See ametikoht kuulub pedagoogilise personali hulka, vastav Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse muudatus tehti 2018. aastal. Abiõpetaja on õpetaja, kellel ei ole hetkel pedagoogilise kvalifikatsiooni nõuet, kuid koolid eelistavad töötajaid valides inimesi, kellel on pisutki pedagoogilist haridust või kogemusi lastega töötamisel. Abiõpetaja on õpetaja, kes ei juhi õppeprotsessi, ei koosta õppekava, ei tegele hindamisega, kuid tegeleb iga päev õpilaste õpetamisega kas koos õpetajaga või väikestes rühmades eraldi, õpetaja on abiõpetajat vajalikul määral juhendanud. Abiõpetaja ja õpetaja koostöö annab tuge õpilastele, kes vajavad pisut rahulikumat keskkonda, rohkem juhendamist või motiveerimist. Randvere koolis osalevad abiõpetajad ka laste arenguvestlustel, kuna on pidevalt laste õppeprotsessi kaasatud. Koolid on abiõpetajatega väga rahul, õpetajad on leidnud head koostööpartnerid ning abiõpetajaid oodatakse koolidesse toeks veelgi. Abiõpetajad on laste saatjad väljasõitudel, aitavad vahetundides korda hoida ning juhendavad lapsi peale koolitunde õpirühmades. Nende töötasu maksab vald oma eelarvest, riigi toetust abiõpetajate palkamiseks ei ole. 

Abiõpetajad töötavad ka kõikides MLA Viimsi Lasteaiad rühmades. Seega on abiõpetajad MLA-s õpetajate koostööpartneid, juhendavad laste grupitöid ja töötavad lastega iseseisvalt. Õppeprotsessi juht on lasteaia õpetaja, kuid õppetegevused planeeritakse ja viiakse läbi koos või koostöös ülesandeid jagades. Kõik abiõpetajad on MLA-s koolitatud, tublid koostööpartnerid ja meeskonna liikmed. 

Tugiisikud töötavad sotsiaalhoolekande seaduse alusel. Tegemist on sotsiaalteenusega. Erinevalt abiõpetajast, kes tegeleb rühmaga või klassiga, on tugiisik ühe lapse füüsiline ja vaimne tugi, kes toetab ja saadab oma hoolealust eelkõige kooliteel, vahetundides, söömisel, vajadusel personaalselt klassitunnis ning on igal hetkel abiks, kui lapsel tekib vaimne või füüsiline probleem. Tugiisikuid määratakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel raske või sügava puudega lastele, tugiisik toetab last vajadusel ka kodus. Tugiisiku teenust korraldatakse ja rahastatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel Sotsiaalministeeriumi eelarve vahenditest valla sotsiaalosakonna kaudu. Viimsi vallas on Randvere koolis lisaks palgatud ja valla hariduse eelarvest rahastatud  üks tugiisiku ametikoht, kuna koolis on õpilasi, kes vajavad täiskasvanu personaalset abi koolipäeva jooksul, kuid kellele ei ole rasket või sügavat puuet määratud. 

Abiõpetaja ja tugiisiku roll haridusasutuses on väga oluline. Rolli võiks võrrelda õe või hooldaja tööga meditsiinis – ainuüksi arst ei saa haiget haiglas aidata. Uueks õppeaastaks peame plaane, kuidas veelgi paremini abiõpetaja oskusi ja tööd korraldada ning leiame, et õpetajad vajavad ja väärivad head koostööpartnerit klassiruumi, vahetundi, õppekäigule ja klassiõhtule. Valla hariduses on oluline toetada iga õppija personaalset õpiteekonda ning sellel teel on abiõpetajad ja tugiisikud väärt kaasteelised.