Möödunud aastal oli meie vallas kahtlemata üheks oluliseks märksõnaks Viimsi haridusaasta 2021, millest kirjutasime põhjalikumalt aasta viimases Viimsi Teatajas. Nüüd aga võtame lähemalt kokku, mis toimus lõppenud aastal meie koolides, lasteaedades, huvihariduses ja noorsootöös.

2020/2021 õppeaasta II poolaasta koolides jätkus distantsõppel. Koolis kohapeal said käia vaid hariduslike erivajadustega lapsed. Hea meel on tõdeda, et käesolev õppeaasta on lubanud hoida koolid avatuna, pidev kiirtestimine tekitas alguses küll hulga segadust ja küsimusi, kuid on aidanud ära hoida suuremad haiguspuhangud.

Fookuses vaimne tervis

Kevadel pöörasime suuremat tähelepanu vaimse tervise olukorrale. Distantsõpe, eraldatus kaaslastest ning teadmatus, kaua selline olukord kestab, tõid kogu ühiskonnas kaasa palju pingeid ja vaimse tervise probleeme. Viimsi vald pakkus koolitöötajatele võimalust pöörduda kiirkorras ja tasuta nõustamisele Viimsi Psühhiaatriakliinikusse ning andis võimaluse osaleda vaimse tervise esmaabi koolitustel, mille viis läbi peaasi.ee. Koolitustega jätkame ka uuel aastal, laiendades oluliselt sihtrühma.

Arendavad koostöökojad

Haridusjuhtide kohtumised said lisaks tavapärasele infovahetusele sihipärasema väljundi koostöökodades. Aasta jooksul käsitlesime erinevaid aktuaalseid teemasid, mõned näited: õpetajate ja haridustöötajate kutsete süsteem; alustava õpetaja toetamine ja mentorsüsteem; kes on abiõpetaja, õpetaja abi, tugiisik?; õpetajate ja tugipersonali kvalifikatsioon, palgakorraldus jpt. Aasta lõpus tutvuti lähemalt üld- ja huvihariduse koostööga Pärnu linna näitel. Kuna kohe-kohe on valmimas kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, on ka siin fookuses huvihariduse suurem lõimimine koolitundide teemadega.

Muud põnevad tegemised

Esmakordselt toimus Viimsi vallas suvine keelelaager, mis oli mõeldud 1.–2. klasside õpilastele, kelle koduseks keeleks ei ole eesti keel. Viimsi noortekeskuse aktiivsete ja vastava koolituse läbinud noorsootöötajate eestvedamisel viidi läbi toredaid ja harivaid tegevusi, et kinnistada laste keeleoskust ning pakkuda keeleõppega seotud tegevusi väljaspool kooliaega. Kolm vahetust laagrikohti täitusid paari päevaga.

Kevadel saime positiivse vastuse taotlusele toetuse saamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist haridusliku erivajadustega õpilaste õppetingimuste parandamiseks. Projekt toob Viimsi valla koolidesse spetsiaalseid õppevahendeid ja mööblit ligi 200 000 euro eest, millest omaosalusena 15% kannab Viimsi vallavalitsus. Osa mööblist on koolidesse juba jõudnud. Samuti on renoveeritud Püünsi kooli peasissepääs, kuhu paigaldati ka kaldtee. Projekti tegevuse lõpptähtaeg on 31. august 2022.

Püünsi kooli sünnipäeval oli üheks esinejaks praktikant Sarah Saksamaalt. Foto: Püünsi kool

Alusharidusest 2021. aastal

Möödunud aastal esimeses pooles oli MLA Viimsi Lasteaiad nimekirjas keskmiselt 777 last ning avatud 38 rühma, Püünsi kooli kahes lasteaiarühmas osales õppetöös 36 last. Kevadel saadeti kooli 184 last.

Suve jooksul käisid MLA Randvere majas ümberehitustööd ning 1. septembril oli rõõm vastu võtta veel üks rühmatäis väikesi lasteaialapsi, kui avati uus Millimallikate rühm. Eelmisel õppeaastal oli õppetöös läbivaks  teemaks „Tahaksin olla…“. Eesmärkideks seati loovus- ja digiõpe ning eesti keele kui teise keele õpetamine. Lisaks pöörati tähelepanu osaluspedagoogikale, mis toetab laste huvi ja omaalgatust pedagoogiliste protsessides. Seda lähenemist toetab käesoleva õppeaasta teema „Miljon miksi“.

Eelmist õppeaastat jäi ilmestama koroonast tulenevate oludega kohandumine, mistõttu mitmed traditsioonilised üritused toimusid muutunud vormis. Nii ka 1. juuni MLA Viimsi Lasteaiad Laulupäev, mida tunnustati tiitliga Viimsi valla haridustegu 2021. Head koostööd erinevate haridusasutuste vahel jääb meenutama Viimsi valla haridusaasta.

Eelmisel aastal avati MLA Randvere majas Millimallikate rühm. Foto: Maiu Plumer

Positiivsed muutused

1.  aprillil toimus suur muudatus alushariduse korralduses. Lapsevanema tasutud kohatasud võrdsustusid eralasteaias, eralapsehoius ja munitsipaallasteaedades. Tänaseks on Viimsi vallal 45 partnerit, kes pakuvad eriilmelist alusharidust eralasteaedades ja eralapsehoidudes rohkem kui 700-le lapsele. Valikuvõimalus on lai: saab valida erineva õppekeelega, asukohaga, pedagoogikatega (nt Montessori, Waldorfpedagoogika jt) lasteasutuste vahel. Vald toetab vabatahtliku toetusega ka neid lasteasutusi, kus pakutakse lastele ujumisvõimalusi, võõrkeelset õpet jne.

Teise suure muudatusena võib lapsevanem lasta oma lapsel käia erasektoris nii kaua kui soovib, pole vaja karta, et mingil põhjusel valla toetus kaob. Muidugi peab arvestama, et alushariduse teenused nii munitsipaalis kui ka erasektoris on ette nähtud valla elanikele. Viimsi vald katab täielikult alushariduse kulud ka nendel 50-l lapsel, kes käivad teiste omavalitsuste alusharidusasutustes.

Mis on veel olulist?

Lapsevanem, kel on soov ja võimalus veeta oma lapse kõige hapramad ja kaunimad ajad kuni lapse 3-aastaseks saamiseni kodus, maksab vald 250 eurot kuus koduse lapse toetust. Seda võimalust kasutas näiteks detsembris 125 perekonda.

Maikuus asutasime Viimsi valla alusharidusjuhtide koostöökoja. Ühiselt oleme kokku leppinud käitumisreeglid koroonapandeemia tingimustes, korraldanud ühiskoolitusi, tutvunud eralasteaedadega ja arutanud päevakajalisi teemasid. Eesmärgiks on tänu tihedale koostööle aina rohkem tunda ja tegutseda ühtses Viimsi valla alusharidusvõrgustikus.

Huviharidus ja huvitegevus Viimsis

2021. aasta alguses olid Covid-19 piirangute tõttu grupitegevused keelatud ning enamus tegevusi huvihariduses ja huvitegevuses toimus distantsilt või individuaalselt. Aasta teises pooles taastusid grupitegevuse võimalused, kuid lapsevanematel ja huvikoolide juhendajatel jäi kuni aasta lõpuni ebakindlus ja samas ka valmisolek ringitegevuse ümberkorraldamiseks.

Viimsi valla huviringide kajastamiseks toimus septembrikuus esmakordselt virtuaalne huvitegevuse infolaat. Lisaks koondasid huviringid oma tegevuse Viimsi valla kodulehel olevasse Kultuuriaknasse, mis lihtsustab ka edaspidi valla võimalustega tutvumist.

Viimsis tegutseb jätkuvalt kaks munitsipaalhuvikooli: kunstikool ja muusikakool. Mõlemad koolid said möödunud aastal uued juhid ja sellega seonduvalt  uue hingamise. Detsembris liitusid huvikoolid Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemiga Arno, kus edaspidi toimub huvikoolidesse sisseastumise ja lahkumise taotluste esitamine.

Jätkuvalt tegelevad Viimsi noored peamiselt spordivaldkonda kuuluvate harrastustega, kuid aina rohkem leitakse tee loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonda kuuluvatesse huviringidesse.

2021. aasta huvihariduse ja -tegevuse kava 

Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava on raamdokument riikliku huvihariduse ja huvitegevuse rahastuse kasutamiseks.

Kava raames toetati, korraldati või loodi järgmised võimalused:

  • Prangli põhikooli filmi- ja fotoringi ning keraamika-kunstiringi toetus.
  • Haabneeme koolis matemaatikaringi toetus.
  • Randvere koolis jätkusid HEV-õpilastele või kaasava hariduse põhimõttel toimuvad huviringid (HEV PPR liikumisring, matemaatika, portreekunst, HEV PPR loodusring, HEV PPR mängu- ja tantsuring, HEV PPR käsitööring, akrobaatika 1-2. kl, HEV PPR muusikaring, lauatennis, 1. klasside rahvatantsuring);
  • Viimsi noortekeskuses jätkusid 2020. aastal alustanud kokandusring, fotoring, meisterdamisring „Minu disain“, keraamikaring. Loodi sisuloome ja sotsiaalmeedia huviring ja projektikirjutamise ABC.
  • Toimus Keerdtrepp MTÜ ekstreemspordi huviringi avamine (tegevused toimuvad ka suvel).
  • Muusikateraapiaringina loodi võimalus raske ja sügavapuudega noortele tegeleda muusikaga vastavalt oma võimalustele.
  • Toetati OÜ Viimsi Teraapiakeskus poolt loodud kolme muusikagrupi tegevust sotsiaalsete erivajadustega noortele.
  • Toetati SPIN programmi jätkumist Viimsi vallas.
  • Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse alusel toetati kokku üheksat erinevat organisatsiooni:

MTÜ Teadmiskeskuse Collegium Erutitionis (malering, robootika tüdrukutele Haabneeme koolis, robootika Püünsi koolis, animatsioonikursus „Tee ise multifilmi“, kosmosering „Päikesesüsteem ja kosmos“, mehaanika ja elektroonika kursus, matemaatikaring „Nutikad matemaatikud“, matemaatikaring „Lisakursus põhikooli lõpetajale“, õmblusring „Mood ja disain“, ettevõtlusring „Edukas noor“, visuaalkultuuri ja kunstikursus „Nihkes küsimused“);

Viimsi Purjespordikeskus OÜ-d toetati treeningpaatide ostuga ning tööjõukulude osalise katmise toetusena;

MTÜ Virbel sai toetust videotehnika ja arvuti soetamiseks;

Viimsi muusikakool ostis kaks lõõtspilli;

OÜ Viimsi Teraapiakeskus sai toetust suviseks Karulaugu muusika- ja inspiratsioonilaagri korraldamiseks;

Digiruum OÜ sai toetust robotite ostuks;

MTÜ-le Minimuusika eraldati tööjõukulu toetust Püünsis lauluringi läbiviimiseks;

Keerdtrepp OÜ-le eraldati toetust Viimsi BMXikooli, Viimsi Tõuksikooli, Viimsi Rulakooli läbiviimise töötasudeks;

Viimsi Lauatenniseklubi soetas lauatenniselaudu;

MTÜ Limitless Lifestyle korraldas suvist laste rulluisulaagrit, mille raames eraldati toetust tööjõulukude katteks.

Lisaks on kava alusel paljulapselistel (peres vähemalt neli kuni 19-aastast last), vähekindlustatud peredel ja keskmise, raske või sügavapuudega noortel võimalus taotleda kuni 250 eurot kalendriaasta eest huviringis osalemise tasu kompenseerimist.

Kokku toetati 50 noort. 

Kokku sai huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse toetusest kasu 933 noort.

Jätkus mitmekülgne noorsootöö

Nagu kogu ühiskonnas, oli lõppenud aasta ka noortevaldkonnas keeruline ja paljuski mõjutatud koroonaviirusest. Tehtud sai siiski palju.

2021. aastal viidi läbi Viimsi valla noorsootöö kvaliteedihindamine ning sõnastati parendusettepanekud. Kvaliteedihindamise järel said noorsootöötajad võimaluse osaleda koos viie kohaliku omavalitsuse esindajatega koosloome protsessis, mille raames valmistati ette noortekeskuse arengukava.

Toimus kuus noorsootöö ümarlaua koosolekut, kus osalesid noortekeskuste, huvikoolide, õpilasesinduste, noortevolikogu ja vallavalitsuse esindajad, arutlusel oli koostöö ja asutustes toimuvad tegevused. Haridusosakonna, noortevolikogu ja noortekeskuste koostöös korraldati 12. augustil Noortepäev ning 22.–30. novembrini tehti tegevusi üle-eestilise noorsootöö nädala raames, mille fookuses oli vaimne tervis ja digitaliseerumine.  

Noorsoo projektide arv oli seoses Covid-19 viirusega minimaalne. Eraldati toetused seitsmele projektile kogusummas 7900 eurot. Toetati projekte: „Viimsi Noortevolikogu tegevused“;  „Hoiame vaimset tervist“, „Karulaugu loovuse ja terviselaager lastele ja noortele“, lavastus „Lõplik või lõpmatu“ jne. Välismaal keskkoolis õppivatele vahetusõpilastele eraldati viis stipendiumi kogusummas 3500 eurot (2020. aastal kuus stipendiumi kogusummas 3500 eurot).

Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise komisjon kogunes kolmel korra. Kinnitati uus komisjoni koosseis ning tunnustati 23 noore tegevust, kokku summas 6800 eurot (2020. aastal 6900 eurot).

Viimsi vallavalitsuse esindajad ja Viimsi noored pärast Noortepäeval peetud jalgpallimatši. Foto: Viimsi noortekeskus

Noortevolikogu tegevus

Aktiivselt tegutses Viimsi noortevolikogu, mis on Viimsi noorte huve esindav ja noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu. Möödunud aasta septembris moodustati uus noortevolikogu. 2021. aastal kuulus koosseisu 15 täisliiget, lisaks osalesid tegevuses vabaliikmed, kellega koos korraldati aktiivselt noori kaasavaid projekte. Viimsi noortevolikogu tegevuse eesmärkideks on kaasa rääkimine valla noorsootöö korralduslikes küsimustes; koostöö suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse ning noorteürituste korraldamise soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.  

Rahvusvahelised koostööd

Rahvusvaheline noorsootöö oli veebipõhine ning enamik plaanitud noorsoovahetusi ja seminare lükkus piirangute tõttu üldse edasi. Siiski õnnestus 3 noorsootöötajal ja 13 noorel osaleda 23.–29. augustil Prantsusmaal toimunud noorsoovahetusprojektis „European Youth Sport Meeting“. Võtsime ka vastu neli praktikanti Saksamaalt Kölnist, kes sooritasid oma praktika noortekeskustes, lasteaias ja Randvere koolis. Noorsoovahetusprojektides, koolitustel ja seminaridel osalemine annab Viimsi noortele ja noorsootöötajatele võimaluse tutvustada ennast, Viimsit ja Eestit, suhelda teiste Euroopa Liidu noortega, vahetada arvamusi, praktiseerida keelt, tutvuda teiste riikide noorte ja kultuuridega ja saada uusi kogemusi.

Haridusosakond osales rahvusvahelises projektis „Learning Mobility in Times of Climate Change”. Projekt tõi kokku 27 organisatsiooni seitsmest eri riigist (Eesti, Hiina, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Türgi ja Inglismaa). Lisaks olid kaastatud Hildesheimi ülikooli teadlased, kelle ülesanne oli läbi viia uuring 15–30-aastaste noorte seas, mille raames koguti infot rahvusvahelistes liikuvusprojektides osalemise kohta ning keskkonnaküsimuste ja kliimasoojenemise kohta. Projekt jätkub käesoleval aastal. Möödunud aastal liituti ka neli aastat kestva rahvusvahelise projektiga „School Food4Change“, mis puudutab koolitoitu ja noorte tervislikku toitumist.

Praktiliselt korraldas noorsootööd vallavalitsuse hallatav asutus Viimsi noortekeskus, mille eesmärk on luua võimalusi noorte mitmekülgse arengu toetamiseks. Kevadel ja suvel pakuti noorte huvidele ja vajadustele vastavaid noorsootöö tegevusi Viimsis, Püünsis ja Randveres. Noortekeskus koostöös haridusosakonnaga korraldas kahes vahetuses keelelaagri „Keeles peitub rõõm“. Ellu viidi kahes vahetuses Viimsi õpilasmalev, kus osales 146 noort.  

Õpilasmalev on väga populaarne ning kohad täituvad välgukiirusel. Foto: Viimsi noortekeskus

Haridusosakond korraldas kohaliku omavalitsuse praktika ühele Tallinna Ülikooli noorsootöö üliõpilasele. Osakonna esindaja osales Haridus- ja Noorteameti (HARNO) poolt moodustatud maleva tegevust koordineeriva töögrupi töös ning Eesti Noorsootöötajate Kogu juhatuses.

2022 on Euroopa Liidus kuulutatud Euroopa noorteaastaks, mille keskmes on noorte kaasamine Euroopa tuleviku kujundamisesse, töötuse vähendamine noorte seas, noorsootöö arendamine ja pandeemiast tingitud probleemidega tegelemine.

Pisut statistikat

Alusharidus

Täna elab Viimsi vallas pisut üle 1700 alushariduse ealise lapse, kellest 830 osaleb munitsipaallasteasutuste õppetöös, 712 eralasteaedades ja -hoidudes, 51 muude omavalitsuste lasteaedades ning 125 peret kasutab võimalust olla 1,5–3-aastase lapsega kodus, taotledes vallalt koduse lapse toetust.

Koolid

Viimsi valla koolides õpib 2595 õpilast, lisaks 643 põhikooli õpilast teistes omavalitsustes (lõviosas Tallinnas), neist 17 riigi- ja 207 erakoolides. Gümnaasiumiõpilasi on 739, neist 328 õpib Viimsi gümnaasiumis.

Haridus- ja noortevaldkonna arengukava

2021. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus Noortevaldkonna arengukava aastateks 2021–2035. Arengukavas kirjeldatud noortevaldkonna visiooniks aastal 2035 on, et kõigis Eesti piirkondades elavad noored tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud muutma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis on maailma parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks.

Uus arengukava on aluseks ka Viimsi noorsootööle. Meie täpsem noorsootöö korraldamise alus on 2021. aastal kinnitatud Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021–2030. Selles on oluline osapoolte koostöö, infovahetus ja teemavaldkondade lõimitus.

Haridusosakond

Avafoto: haridusjuhtide koostöökoda toimus juunis Viimsi vabaõhumuuseumis. Foto: erakogu