Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgneva korralduse:

23.10.2019 korraldus nr 648 „Tammneeme küla, kinnistu Suur-Lutika detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Planeeritav maa-ala hõlmab Suur-Lutika (89001:003:5461) kinnistu, mille suurus on ca 3,62 ha. See asub Tammneeme külas mere ääres väljakujunenud elurajooni lähedal. Planeeritav ala on ebakorrapärase kujuga, hoonestamata, osaliselt kaetud kõrghaljastusega. Juurdepääs planeeringualale toimub Tammneeme teelt. Kinnistu piirneb põhjast Lisvi lahega, idast ja läänest hoonestatud elamualadega ning lõunast rohealaga.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada 3,62 ha suurune maatulundusmaa kasutamise sihtotstarbega Suur-Lutika (89001:003:5461) krunt 12 osaks ning moodustada kaheksa ühepereelamumaa krunti koos abihoonega üksikelamu ehitamiseks. Üksikelamukrundi vähim lubatud suurus on 1500 m² ja suurim lubatud täisehitusprotsent 20. Samuti moodustatakse üks puhkeelamu maa krunt, kus säilitatakse looduslik haljastus ja rajatakse kuni kaks puhkuse veetmiseks kasutatavat elamut ehitusaluse pindalaga kokku kuni 300 m². Lisaks moodustatakse juurdepääsutee rajamiseks üks tee- ja tänavamaa krunt pindalaga 2342 m², mis antakse vallale üle tasuta, ning kaks rannale pääsu lubavat haljasala maa krunti pindalaga 4892 ja² 4390 m². Detailplaneeringuga määratakse tehnovõrkude asukohad, teedevõrgu ja liikluskorralduse lahendus ning haljastuse põhimõtteline kujundus.

Vajalikud uuringud on topo-geodeetiline uuring, maapinna radoonisisalduse uuring ja dendroloogiline uuring.