Viimsi vallas on aastate jooksul esinenud probleeme raudtee ületamisega selleks mitte ettenähtud kohtades. Omaalgatuslikult rajatud sillad, purded ja trepid raudteetammile võivad esmapilgul näida mugavad võimalused raudtee ületamiseks, kuid tegelikkuses on ohtlikud ega vasta kehtivatele raudteeohutusnõuetele. Vabalt valitud kohas raudteed ületades seab jalakäija ennast ohtu ning on ohuks ka raudteeliiklusele.

Kuidas siis ära tunda raudteeülekäigukohta, mis on ohutusnõuetega kooskõlas? Ametlikul raudteeülekäigukohal on loodud tingimused raudtee võimalikult ohutuks ületamiseks. Selle tunnused on tasane pinnakate, ligipääsetavus, vajalikud nähtavusulatused, valgustus, tähistus jne.

Niisiis, raudteed võib ületada vaid selleks ette nähtud ja vastavalt tähistatud kohast. Viimsis on seda nõuet praegu raske täita, kuna piirkonnas on täna ametlikke ületuskohti vaid neli: Ranna teel, Pärnamäe teel, Randvere teel ja Muuga teel. On mõistetav, et kohalikel elanikel on vajadus täiendavate raudteeülekäigukohtade järele, seda eriti Viimsi aleviku ja Pirita linnaosa vahelisel alal. Hea uudis on, et esimest uut raudteeülekäigukohta on vald juba asunud planeerima ja projekteerima.

Milliseid samme on Viimsis tänaseks astutud raudteeülekäigukohtade ohutuse tõstmiseks?

1.  Koostöö algus kohaliku raudtee-ettevõtte ja vallavalitsuse vahel.

Viimsit Maarduga ühendaval raudteel on kohalik raudtee-ettevõte AS Milstrand teinud viimastel kuudel mitmeid raudteeseaduse nõuetest lähtuvaid tegevusi, sh korduvalt eemaldanud nõuetele mittevastavaid rajatisi raudtee äärest. Ühtlasi on ettevõte hoidnud Viimsi vallavalitsust raudteel tehtavaga kursis. Kohalikke elanikke teavitas AS Milstrand juhuslikes kohtades raudteele pääsu võimaldavate nn isetekkeliste purrete juures nende eemaldamisest tagamaks raudteeohutus. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) kui raudteeseadusest tulenevate nõuete täitmise järelevalvega tegeleva asutuse kinnitusel on ettevõtte tegevus nimetatud eemaldamiste osas korrektne ja vajalik. Paratamatult vajab uus olukord kohalike inimeste jaoks harjumist ning oma jalgsi ja rattaga liikumise ümberplaneerimist. Samas on lootust, et olukord paraneb. AS Milstrand on andnud vallale põhimõttelise nõusoleku alustada koostööd uue raudteeülekäigukoha rajamiseks, mis võimaldab vallavalitsusel läbi planeerimistegevuse juurdepääsuteed rajama hakata.

2.  Võimaluste analüüsimine ja kaardistus uute raudteeülekäigukohtade rajamiseks.

Viimsi vald on asunud analüüsima Ranna ja Pärnamäe ametlike raudteeületuskohtade vahelisel raudteelõigul uute raudteeülekäigukohtade rajamise võimalikkust, kaasates protsessi ka AS-i Milstrand. Asukohtade valik sõltub nii raudtee profiilist, kuhu on tehniliselt ja ohutust silmas pidades võimalik raudteeülekäigukohta rajada, kui ka sellest, millised asukohad on kõige optimaalsemad, lähtudes piirkonna elanike vajadusest, näiteks lähtuvalt koolide paiknemisest. Esimese ületuskohana on kavandatud projekteerida nõuetele vastav raudteeületuskoht Suur-Gerbera tee ja Kõivu tee ühendusele.

3.  Planeerimise ja ehitamise protsessi läbirääkimised valla ja raudtee-ettevõtte vahel, konsulteerimine TTJA-ga. 

Viimsi vallavalitsuse kavatsust rajada uus raudteeülekäigukoht kinnitavad planeerimise ning ehitamise protsessi läbirääkimised AS-iga Milstrand. Ametliku asjaajamise osas on konsulteeritud ka TTJA-ga, kuna ületuskoha rajamisel on vaja arvesse võtta raudteeseaduse ja ehitusseadustiku nõudeid. TTJA-le teadaolevalt teeb Viimsi vald ettevalmistusi projekteerimistingimuste taotlemiseks ehitisregistris.

4.  Alustatud on teavitustegevusi.

Viimsi valla ja AS-i Milstrand nõupidamisel, kuhu oli kaasatud ka TTJA, leidsid kõik osapooled, et oluline on aidata Viimsi elanikel mõista raudtee ja selle korrektse ületamisega seonduvat. Lisaks ohutussõnumite levitamisele ja täiendavatele teavitustegevustele saab TTJA omalt poolt kaasa aidata raudteeohutusalase teadlikkuse tõstmisel Viimsi laste ja noorte seas. TTJA on koostöös MTÜ-ga Operation Lifesaver Estonia (OLE) loonud spetsiaalsed õppematerjalid. Näiteks sisaldab kõige noorematele iseseisvalt jalgsi või rattaga liiklejatele mõeldud töövihik värvimise, nuputamise, lauamängu- ja ristsõnavõimalusi raudteega seotud ohtude ära tundmiseks ja neist hoidumiseks. Konkreetse tegevusena on Merivälja koolis kavas läbi viia raudteeohutuspäev, kus räägitakse õpilastega raudteeohutusest ja jagatakse ka eelmainitud õppematerjale.

5.  Kuni uut raudteeülekäigukohta rajatakse, tuleb kasutada praeguseid tähistatud raudteeülekäigukohti.

Paneme kõigile viimsilastele südamele, et uue raudteeülekäigukoha rajamiseni Viimsi valla poolt on enese- ja raudteeohutuse tagamiseks väga oluline ületada raudteed ainult selleks ettenähtud ja tähistatud ületuskohas. Muudes kohtades on raudteel viibimine ja raudtee ületamine keelatud.

Head viimsilased, palun kasutage raudtee ületamiseks ametlikke raudteeületuskohti! Jalakäijana ületage raudteed ametlikes raudteeülekäigukohtades, sõites kasutage raudteeülesõidukohti – nii jõuate ohutult ja kindlalt sihtkohta!

Artikli autor on Karin Veskioja, TTJA ehitus- ja raudteeosakonna raudteetalituse peaspetsialist.