TUNNUSTUS Alates 2018. aasta sügisest ühendab Viimsi kooli peret projekt „Roheline kool“. See on rahvusvaheline programm (Eco Schools global ), milles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 riigist.

Programmi juhib Foundation for Environmental Education (FEE) – valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada elu jätkusuutlikku arengut.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), kes on sõlminud lepingu MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskusega Hared Rohelise Kooli programmi tegevuste organiseerimiseks ja korraldamiseks. Järgmisest õppeaastast asub tegevust juhtima Tartu Loodusmaja.

Miks me ühinesime „Rohelise kooli“ programmiga?

„Roheline kool“ on maailma suurim ja tuntuim keskkonnahariduslik programm, milles osaledes saab kool osa teiste kogemusest, moodustub võrgustik, on võimalik osaleda erinevates, sh rahvusvahelistes projektides, üritustel, kampaaniates, kasutada teiste poolt loodud materjale ja ideid.

Loodame, et tänu programmile saavad õpilased, õpetajad ja vanemad oma käitumises ja tarbimisharjumustes senisest keskkonnateadlikumaks, sest tänased lapsed otsustavad tulevikus, kuidas Maa loodusvarasid kasutatakse.

Lisaks ühendab see programm tervikuks koolis toimuvad keskkonnahariduslikud tegevused, sest Viimsi koolis on väga palju programmiga haakuvaid ettevõtmisi: TORE, KIVA, tervisenõukogu ja õpilasesinduse tegemised, UNESCO ühendkoolide võrgustiku projektid, õppekavakohased väljasõidud KIK-i projektide raames, õuesõppetunnid, mille organisaatoriteks on aineõpetajad ja klassijuhatajad.

Mida programmis osalejad teevad?

Programmipõhine keskkonnaalane tegevus algas (esimene samm) keskkonna töörühma loomisest, mis on „Rohelise kooli“ programmi edasiviiv jõud. See on meeskond, kus löövad kaasa nii õpilased, õpetajad, juhtkonnaliikmed, lapsevanemad kui ka koolivälised liikmed.

Töörühma üheks ülesandeks oli keskkonnaülevaatuse läbiviimine, saamaks teada, missugune on hetkel kooli keskkonnaalane tegevus. Keskkonnaküsitlused viidi läbi nii õpilaste, lapsevanemate, õpetajate ja kooli töötajate hulgas.

Keskkonnaülevaatuse küsimustikke analüüsides selgitati välja sihtrühmade keskkonnakäitumine ja märgatud probleemid. Kaardistatud probleemidele hakati otsima lahendusi koos kooli juhtkonnaga.

Kuna „Rohelise kooli“ programm on kogu kooli tegevust hõlmav, tuleb kõik tegevused seostada kooli õppekavaga ehk igal koolil tuleb valida vähemalt kolm teemat, mida käsitleda.

„Rohelise kooli“ programm pakub käsitlemiseks järgmised teemad: elurikkus ja loodus, energia, meri ja rannik, prügi, kooliõu, transport, kliimamuutused, globaalne kodakondsus, tervis ja heaolu, jäätmed, vesi.

Viimsi koolis käsitleti möödunud õpeaastal sisukamalt järgmisi teemasid:

Elurikkus ja loodus. Selle teemaga tegelesid peamiselt algkooliõpilased projekti „Suur tammejaht“ raames, aga teemaga oli seotud ka põhikool.

Meri ja rannik. Teemaga tegeleb põhikool UNESCO ühendkoolide erinevate projektide raames (Läänemere projekt).

Globaalne kodakondsus. See teemavaldknd oli peamiselt põhikoolile suunatud, eesmärgiga anda teadmisi õiglasest ja jätkusuutlikust maailmast ning kujundada seda toetavad väärtushinnangud.

Tervis ja heaolu. Teema hõlmas kogu koolile suunatud tegevusi ja seda valdkonda koordineeris tervisenõukogu, mille tegevuste eesmärgiks on kaasata nii õpilasi kui ka õpetajaid terviseteemalistesse ettevõtmistesse ja aidata muuta koolikeskkond tervislikumaks.

Lisaks nendele valitud teemadele käsitleti koolis ka teisi programmi teemasid. Näiteks teema „Prügi” ja „Jäätmed”, „Energia“ jne.

Kõigi meie kooli tegevustega, mis haakuvad “Rohelise kooli“ programmiga, saab tutvuda kodulehel viimsirohelinekool.wordpress.com.

Ülemaailmselt tuntud ökomärgis Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. 5. juunil toimus programmiga liitunud koolide tunnustamisüritus rahvusraamatukogus. Viimsi kooli keskkonnaalast tööd tunnustati ülemaailmselt tuntud ökomärgisega Roheline lipp. „Rohelise kooli“ töörühma liikmed: Laura Sofie Tohver ja Kersti Ojassalu.

Koostöös õpilasesindusega töötati välja ka kooli keskkonna põhimõtted:

  • Suhtume loodusesse lugupidavalt.
  • Kasutame ressursse säästlikult: ruumist lahkudes kustutame tuled, ei raiska vett, taaskasutame paberit, mõtestame oma tegevust ja planeerime hoolikalt vajaminevaid materjale.
  • Eelistame klassi- ja kooliüritustel taaskasutatavaid või biolagunevaid nõusid plastiknõudele.
  • Kogume pandipakendeid, et need pakendiringlusesse anda ehk sorteerime prügi.
  • Õpime aktiivselt õues ja kasutame oma koolihoovi ning kodukoha võimalusi.
  • Osaleme keskkonnakampaaniates ja -projektides.
  • Organiseerime koolis keskkonnaalaseid üritusi.
  • Tunneme kodukoha loodust.
  • Õpime ja täiendame pidevalt oma keskkonnaalaseid teadmisi.