Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi vallas Leppneeme külas Reinu tee 114 kinnistule detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Reinu tee 114 kinnistule Leppneeme külas üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul. Kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Viimsi Vallavalitsuse 23.02.2007 korraldusega nr 120 kehtestatud Sauna maaüksuse detailplaneeringuga. Soovitakse muuta detailplaneeringus määratud katuse 20- kuni 45-kraadist kaldenurka 0- kuni 15-kraadiseks kaldenurgaks. Antud juhul ei ole projekteerimistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga. Detailplaneeringuga lubatud teisi parameetreid ei suurendata.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehitus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata ja avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi Vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tutvumiseks kättesaadav ka vallavalitsuse administratiivhoones Nelgi tee 1, Viimsi alevik.

Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, alates avalikustamisest. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avaldanud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.