Aasta 2020 möödus keskkonna ja planeerimise vallas tegusalt, sest ellu viidi mitmeid olulisi projekte. Mis selles valdkonnas täpsemalt toimus?

  • Esitati taotlus KIK-i atmosfääriõhu kaitse programmi, kust saadi rahuldav otsus Viimsi valla mürakaardi ning müra vähendamise tegevuskava koostamiseks. Mürakaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine annab hulgaliselt väärt informatsiooni ning loob võimalused keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks.
  • Augustist mindi Viimsi valla mandriosas üle korraldatud jäätmeveole. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida keskkonda ning hõlmata jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad – ka need eramajad, suvilapiirkonnad ja väikeettevõtted, kes seni on prügiveoteenusest kõrvale jäänud. Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid, mis omakorda võimaldab optimeerida prügivedu. Korraldatud jäätmeveo hanke tulemusena toimetab valla mandriosas üks vedaja, kellel on leping Viimsi vallavalitsusega. Antud lepingus on toodud teenuse hinnad, mis ei tohi järgmise kahe aasta jooksul tõusta. Edasine hindade tõstmine peab käima läbi valla ning ainult väga põhjendatud juhtudel. Korraldatud jäätmevedu on võimalik paremini teostada kohalikul omavalitsusel – vallal on jooksev ja vahetu teave jäätmeveo toimimisest, jäätmeveost erandkorras vabastuste saamine toimub vaid läbi valla ning on kontrollitud. 
  • Koostati Leppneeme – Tammneeme ning Krillimäe kaitsekorralduskavad, mille avalik väljapanek algab 04.01.2021 ja kestab kuni 17.01.2020.
  • Alustati Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuringu koostamist, mille lõppdokument peab valmima 2021. aasta teises pooles.
  • Jätkus maade munitsipaalomandisse taotlemine. Aasta jooksul langetati otsus 117 maaüksuse munitsipaalomandisse vormistamiseks. Lisaks munitsipaliseerimisprotsessiga võeti vastu 18 maaüksuse riigiomandisse jätmise kohta. Samuti jätkus maareformi lõpuleviimiseks vajalike toimingute tegemine. 
  • Möödunud aastal kehtestati Viimsi vallas 18 detailplaneeringut. Samal perioodil algatati 11 detailplaneeringut. Esiletoomist väärib Prangli saare üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tänaseks on juba laekunud esimesed riigiasutuste seisukohad ja ettepanekud lähteseisukohtade väljatöötamiseks. Prangli saare üldplaneeringu koostamise protsess ja selleks vajalike toimingute tegemine jätkub eeloleval aastal aktiivselt. 
  • Jätkus 2019. aasta lõpus käivitunud Haabneeme aleviku üldplaneeringu koostamise menetlus. Haabneeme üldplaneeringu koostamise menetlus on jõudnud etappi, kus jaanuari lõpus algab Haabneeme üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek, mille raames saavad kõik valla elanikud ja vallaga seotud isikud teha ettepanekuid koostatava Haabneeme üldplaneeringu lahendusse. Avaliku väljapaneku toimumise ajal on kõigil võimalik esitada oma arvamus, et määratleda Haabneeme aleviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. 
  • Koostöös Maa-ametiga vaadati üle ja korrastati registrites kõik vallas paiknevad varasemalt ülevaatuse ja rajamise-mõõdistamise käigus renoveeritud või paigaldatud riiklikud ja kohaliku mõõdistusvõrgu punktid koos vajalike andmetega. Eelkirjeldatud punktid on eelmisest aastast kasutusele võetud ning kõigile soovijatele ja vastava ala spetsialistidele leitavad avalikul Maa-ameti lehel. Lisaks registreeriti vallas 264 topo-geodeetilist tööd, 235 ehitusjärgset mõõdistust ja 161 teostusjoonist.
  • Viimsi vallas jätkus koha-aadresside korrastamine, mille käigus määrati või muudeti 44-l liikluspinnal kohanimi. 333 katastriüksusel muudeti või viidi kehtivate nõuetega kooskõlla kohanimi.