Soovitan enne igasuguse ehitusliku tegevuse planeerimist võtta ühendust kohaliku omavalitsusega nõu ja abi saamiseks.

Soojuspumpade paigaldamist olemasolevale hoonele käsitletakse ehitise ümberehitamisena ehitusseadustiku § 4 lg 3 p 3 mõttes, mille kohaselt ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on ehitamine, mille käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt.

Ehitise ümberehitamine on muu hulgas ka ehitamine, mille käigus paigaldatakse, muudetakse või lammutatakse tehnosüsteemi, mis muudab ehitise omadusi, sealhulgas välisilmet.

Korterelamu puhul ei saa kaasomandi eseme ehitusliku muudatuse tegemist, mida soojuspumba paigaldamine on, otsustada tavapärase valitsemise raames, vaid selleks on vaja korteriomanike kokkulepet.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile”.

Õhksoojuspumbast tulenev müra peab olema vastavuses Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Õhksoojuspumba välisosa müratase ei tohi ületada määruses toodud nõudeid. Vastavalt sellele reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile, võttes arvesse, et tekkiv müra on päeval maksimaalselt 50 db ja öösel 40 db.

Karin Mägi, Viimsi vallavalitsuse järelevalve osakonna juhataja