Detailplaneeringud

15.–28.10.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud:

  • Haabneeme alevikus kinnistu Rohuneeme tee 41 detailplaneering (vastu võetud 17.09.2019 korraldusega nr 550).
    DP (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 10-18, PJ väljatrükk 29.05.19) hõlmab Haabneeme alevikus asuvat riigi omandis olevat 5904 m² suurust äri- ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistut Rohuneeme tee 41 (89001:003:1465). DP-ga muudetakse Viimsi Vallavolikogu 26.06.2013 otsusega nr 44 samale maa-alale kehtestatud detailplaneeringut, muudatuse vajadus lähtub valla soovist ehitada kinnistule avalik parkla, mis ühtlasi teenindab ka sellega piirnevaid ärikrunte ja mis antakse valla omandisse. DP-ga jagatakse planeeritav kinnistu kaheks ja moodustatakse 2 krunti: üks 1783 m² suurune ärimaa krunt (kaubandus-, toitlustus- ja teenindusettevõtte maa) ja üks 4121 m² suurune transpordimaa krunt (parkimisehitise maa). Ärikrundi ehitusõigus lähtub kehtivast DP-st, mille kohaselt on krundile lubatud ehitada üks 600 m² ehitise aluse pinnaga 2 maapealse korruse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone, mille suurim lubatud kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 10,0 m. Hoone suurim lubatud suletud brutopind on 1800 m². DP vastab liigilt üldisematele planeeringutele, ÜP teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt läbib planeeritavat ala rohevõrgustiku koridori arengusuund, mis DP-s paikneb rannaäärsel maastikul parkla ja mere vahelisel alal. Lisaks on parklaalale kavandatud istutusalad kõrghaljastuse rajamiseks, parkimisala esteetilisemaks ja keskkonnasõbralikumaks kujundamise eesmärgil. Parkimisalal on määratud ka asukoht jalgteele, mis lahendab kahe parklaga piirneva ärihoone vahelise turvalise liikumise jalakäijatele, ning lisaks läbib parklat kergliiklustee, mis ühendab Rohuneeme tee äärse kergliiklustee rannaalaga, kuhu on määratud asukoht ka jalgrattaparklale. DP-ga on ühtlasi kavandatud uus asukoht DP alal paiknevale kunstitaiesele „Oskar Kuuli monument“, mis hakkab DP kohaselt paiknema parkimisala ja ranna vahelisel rohealal.
  • Laiakülas Muuga põik 4a kinnistu detailplaneering (vastu võetud 17.09.2019 korraldusega nr 551).
    DP ala, Muuga põik 4a kinnistu (suurus 11130 m2, maakasutussihtotstarve elamumaa) asub Laiakülas, Viimsi valla lõunaosas. DP (Casa Planeeringud OÜ töö nr 12/17) koostamise vajadus tuleneb eesmärgist jagada elamukrunt, moodustada 6 üksikelamukrunti ja planeerida ruumiline terviklahendus vastavalt Äigrumäe, Laiaküla ja osaliselt Metsakasti külade üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbele. DP-ga lahendatakse muuhulgas planeeringualale juurdepääsud, liikluskorraldus, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhimõtted ja haljastus. Moodustatakse 6 üksikelamukrunti (suurused vahemikus 1501–1843 m2), 1 tootmismaa krunt reoveepumpla tarbeks (suurus 90 m2) ja 1 transpordimaakrunt (suurus 1569 m2) juurdepääsude tagamiseks. DP avalikes huvides elluviimiseks sõlmiti Tallinna notari Liivi Laose notaribüroos 13.08.2019 leping, milles on muuhulgas määratud kohustus DP kohase jagamise tulemusel tekkiva tee ja tänavamaa tasuta vallale võõrandamiseks. DP vastab liigilt üldisematele planeeringutele. DP ei sisalda vastuolu ÜP teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“, kuivõrd ei asu rohevõrgustiku aladel.

Avalikule väljapanekule esitatavate detailplaneeringutega on võimalik tutvuda ka valla veebilehel:
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.