Detailplaneeringud Viimsi vallas

Detailplaneeringud

Avalik arutelu

  • ·      28.09.2020 algusega kell 16.15 toimub Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis ehk väikses saalis Püünsi küla, kinnistute Altsauna lauter ja Klaukse-Peetri ning mereala detailplaneeringu (algatatud Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 otsusega nr 100) eskiislahenduse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Kehtetuks või osaliselt kehtetuks tunnistatud detailplaneeringud

Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 otsusega nr 54 kehtestati Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II detailplaneering (edaspidi DP), mis hõlmab praeguse Tammneeme tee 42 kinnistu. DP oli üldplaneeringut muutev ning nägi ette põhja poole jääva rannaastangu alal oleva maatulundusmaa muutmise elamumaaks ja ehitusõiguse nii elamu kui ka ranna ehituskeeluvööndisse paadikuuri ehitamiseks. Planeeritava ala suurus oli 5341 m².

Tammneeme küla, Tammneeme tee 42 kinnistu omanik esitas 10.02.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II DP kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga loobuda DP kehtestatud kujul elluviimisest. 2019. aastal muudeti kinnistul piire, mille tulemusel muutusid nii kinnistu pindala kui ka ehitusala, mis ei vasta enam kehtiva DP andmetele. DP kehtetuks tunnistamine võimaldab kinnistule väljastada projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse projekteerida elamu. 28.05.2020 saadetud e-kirjas kinnitas Tammneeme tee 42 kinnistu omanik, et soovib jätkuvalt DP kehtetuks tunnistamist ja loobub DP-s märgitud paadikuuri ehitusõigusest.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Tammneeme küla, maaüksus Põldmäe II DP kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise ja ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

  • Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 47 „Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 „Detailplaneeringu kehtestamine Muuga küla, Mustasauna tee 1“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas.”.

Viimsi Vallavalitsuse 22.02.2005 korraldusega nr 102 kehtestati Muuga küla, Mustasauna tee 1 DP, millega jagati kinnistu kaheks krundiks ja määrati hoonestustingimused. Planeeritava ala suurus oli 2209 m².

Muuga küla, Mustasauna tee 1a kinnistu omaniku esindaja esitas 02.06.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks, põhjendades seda sooviga muuta maakorralduslike toimingutega kinnistu piire. DP osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on DP-ga määratud kinnistu piiride muutmine, et tagada juurdepääs Mustasauna tee 1a kinnistule. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine Mustasauna tee 1a kinnistu osas ei mõjuta ega takista DP lahenduse elluviimist selle kehtima jäävas osas.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Muuga küla, Mustasauna tee 1 DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima jäämise. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

  • Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 48 „Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 „Detailplaneeringu kehtestamine: maaüksused Veere III – Veere VII“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.”.

Viimsi Vallavolikogu 08.05.2001 otsusega nr 110 kehtestati Viimsi vallas Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII DP, millega nähti ette 16 väikeelamu krunti koos ehitusõigusega ning vajalik teedevõrk ja tehnorajatised, samuti puhkeotstarbeline ala. Planeeritava ala suurus oli 32 297 m².

Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 40 kinnistu omanik esitas 20.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII DP osaliselt kehtetuks tunnistamise võimalikkuse osas päringu eesmärgiga suurendada kinnistule lubatavate hoonete arvu kaheni ja krundi täisehitusprotsenti 20-ni. Kuna DP-ga kehtestatud ehitusõiguse kohaselt on kogu planeeringualal asuvate elamumaa kruntide täisehitusprotsendiks määratud 15, siis on tõenäoline, et sarnase soovi esitavad ka teiste planeeringualal asuvate maaüksuste omanikud. Sellest tulenevalt leiab planeeringu koostamise korraldaja, et kehtestatud kujul DP jätkamine ei ole põhjendatud ning kehtetuks tuleb tunnistada Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – Veere VII DP kogu ulatuses, et võimaldada realiseerida Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ lubatud ehitusõigust.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Pärnamäe küla, maaüksuste Veere III – VII DP kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima jäämise. DP kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

  • Viimsi Vallavolikogu võttis 25.08.2020 vastu otsuse nr 49 „Viimsi Vallavolikogu 14. veebruari 2006 otsusega nr 11 „Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Randvere külas, maaüksus Õpetajate Maja“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Vana-Tuisu ja Tiitsu tee 1c kinnistute osas.”.

Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 11 kehtestati Viimsi vallas Randvere külas maaüksuse Õpetajate Maja DP, mis hõlmab praegusi Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a, Tiitsu tee 1b, Tiitsu tee 1c, Vana-Tuisu ja Uus-Tuisu kinnistuid. DP-ga muudeti üldplaneeringujärgne maakasutuse juhtostarve sotsiaalmaast osaliselt elamumaaks ning moodustati seitse krunti ­– neli väikeelamumaakrunti, kaks haljasmaakrunti ja üks transpordimaakrunt. Planeeritava ala suurus oli 7934 m².

Randvere küla, Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu kinnistute omanikud esitasid 21.02.2019 Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks. Omanike soov on liita Tiitsu tee 1, Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu kinnistud kokku, kuna ajalooliselt olid nimetatud kinnistud üks tervik. Omanikud soovivad kokku liita elamumaa üldkasutatavate maadega, kuna antud kinnistud teenindavad elamumaad. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist tuleb kinnistute liitmisel võtta aluseks Viimsi valla mandriosa üldplaneering, mille kohaselt on kinnistute Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu juhtotstarve haljasmaa ning kinnistu Tiitsu tee 1 juhtotstarve elamumaa. Elamumaad ja haljasmaad aga ei saa maakorralduslikult kokku liita. Omanikel on võimalus maakorralduslikult kokku liita kinnistud, mis on ühesuguste sihtotstarvetega ehk siis haljasmaad Tiitsu tee 1a ja Vana-Tuisu.

Randvere küla, Tiitsu tee 1c kinnistu omanik esitas 11.03.2020 Viimsi Vallavalitsusele taotluse DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Tiitsu tee 1c kinnistu osas. Omaniku eesmärk on muuta DP-ga määratud hoonestusala, kuna põhjapool asuv nõlvaku piir on nihkunud hoonestusalale väga lähedale. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik taotleda projekteerimistingimused, mis annavad õigusliku aluse paigutada hoone looduslikult sobivamasse kohta.

Viimsi Vallavolikogu leiab, et Randvere küla, maaüksuse Õpetajate Maja DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei too kaasa planeeringuala puudutatud isikutele negatiivseid mõjutusi ega nende olukorra halvenemist. Samuti puudub avalik huvi, mis välistaks DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ning ei ole teada asjaolusid, mis tingiksid DP kehtima jäämise. DP osaliselt kehtetuks tunnistamine ei riiva kolmandate isikute õigusi ega huvisid.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla kodulehelt https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.