Avalikud väljapanekud

3.–20.04.2020 on avalikul väljapanekul järgmised detailplaneeringud (edaspidi DP):

 • Rohuneeme küla, kinnistu Rohuneeme tee 144 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 111).
 • Planeeringuala hõlmab kinnistu Rohuneeme tee 144 (katastritunnus 89001:003:0718, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 2002 m2), mis on hoonestatud ühekorruselise üksikelamuga ja abihoonetega. Planeeringuala piirneb läänes Viimsi – Rohuneeme teega (riigimaantee 11251), idas hoonestamata elamumaa kinnistutega Madruse tee 2 (2760 m2) ja Rootsi tee 1 (1822 m2) ning lõunas kinnistuga Rohuneeme tee 142 (1984 m2), mis on hoonestatud üksikelamuga.
  DP lahendusega säilitatakse krundi kuju ja suurus, krundile määratakse ehitusõigus ühe põhihoone (kaksikelamu) ja kahe abihoone ehitamiseks. Hoonestusala kaugus naaberkruntide piirist on 7,5 m ja teepoolsest piirist 5 m. Kaksikelamukrundi suurim lubatud ehitisealune pind on 500 m², millest abihoonete ehitisealune pind on 100 m². Arvestades krundi piklikku kuju, on kaksikelamule määratud ka suurim lubatud pikkus, mis on 30 m, kaksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m (kaks maapealset korrust ja üks maa-alune korrus), abihoonete suurim lubatud kõrgus on 5 m
  DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.
 • Randvere küla, kinnistu Mündi tee 16 DP (algatatud Viimsi Vallavalitsuse 20.11.2019 korraldusega nr 721) eskiislahendus.
  DP-alasse kuulub kinnistu Mündi tee 16 (katastritunnus 89008:003:0052, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 6152 m2). Planeeringualaga külgnevad vahetult põhjas kinnistu Mündi tee 20 (elamumaa), idas kinnistu Ajaotsa (maatulundusmaa, mets), lõunas kinnistu Mündi tee 14 (elamumaa) ja läänes kinnistu Mündi tee L1 (transpordimaa). Kinnistul Mündi tee 16 kasvab mets ja lähtuvalt Viimsi Vallavalitsuse 19.12.2018 planeerimiskomisjoni seisukohast on antud kinnistu kohta koostatud puittaimestiku hinnang (Sulev Järve, 29.05.2019), mida tuleb hoonestusalade planeerimisel arvestada.
  DP-ga moodustatakse neli üksikelamumaa kasutamise sihtotstarbega ning üks tee- ja tänavamaa kasutamise sihtotstarbega krunt. Üksikelamukruntidele on antud ehitusõigus ühe kuni kahekorruselise üksikelamu (maa-aluseid korruseid ei planeerita) ja kuni kahe abihoone püstitamiseks (sh alla 20 m² ehitisealuse pinnaga abihooned). Üksikelamu lubatav katusekalle on vahemikus 20–40 kraadi, maksimaalne harja kõrgus on 8,5 m (abs 17 m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist. Abihoonete maksimaalne kõrgus on 5 m (abs 13,5 m) maapinna keskmisest kõrgusmärgist. Abihooned peavad koos elamuga moodustama ühtse terviku, katusekalle on vaba.
  DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on hiljemalt 3. aprillist võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.

Kehtestatud detailplaneering

 • Viimsi Vallavalitsus võttis 26.02.2020 vastu korralduse nr 112 „Leppneeme küla, Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.
  Planeeringuala hõlmab hoonestatud kinnistu Leppneeme tee 75 // Kuusiku (katastritunnus 89001:003:0689, maakasutuse sihtotstarve elamumaa, suurus 13 596 m2). Planeeringuala piirneb idas Leppneeme teega (riigimaantee), põhjas kinnistuga Leppneeme tee 77 // Laane (elamumaa), loodes kinnistuga Mäelaane (maatulundusmaa), läänes kinnistuga Hundiuru tee 9 (elamumaa) ja edelas Hundiuru teega (Viimsi vallale kuuluv tee).
  DP-ga (Optimal Projekt OÜ töö nr 336) moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbega krunti. Krundile pos 1 (10 218 m2) määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja nelja abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 350 m2, krundile pos 2 (3378 m2) määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone ehitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 250 m2. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus on 8,5 m ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist, abihoonetel 5,0 m.
  DP on kooskõlas Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga.

Lisainfo DP-de kohta on leitav Viimsi valla veebilehelt
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailplaneeringud.