Algatatud detailplaneeringud Viimsi vallas

Algatatud detailplaneering

Viimsi vallavalitsus võttis 20.11.2019 vastu korralduse nr 721 „Randvere külas, Mündi tee 16 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“.

Detailplaneeringu alasse kuulub Mündi tee 16 kinnistu (katastritunnus 89008:003:0052, suurus 6152 m2, maakasutussihtotstarve 100% elamumaa). Planeeringualaga vahetult külgnevad: põhjas Mündi tee 20 (elamumaa), idas Ajaotsa (maatulundusmaa, mets), lõunas Mündi tee 14 (elamumaa) ja läänes Mündi tee L1 (transpordimaa).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mündi tee 16 kinnistu kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ehitamiseks. Vajalik on ka juurdepääsutee planeerimine ning selle avalikult kasutatavaks teeks määramine.

Vajalik on topo-geodeetiline uuring.

Terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel.